Gezocht - Bestuursleden voor Wikimedia België

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

Wikimedia België vzw is de nationale vereniging van Wikimedia in België. Om onze werking verder te ondersteunen zoekt Wikimedia België bijkomende bestuursleden. Volgens het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten er ten minste 3 bestuursleden zijn.

Wikimedia België heeft nog geen personeel. Alle activiteiten, met inbegrip van het bestuur, worden onbezoldigd vervuld door vrijwilligers. Onkosten worden vergoed voor zover ze passen in het takenpakket en na voorafgaande goedkeuring.

Kandidatuur[edit]

We zoeken gemotiveerde kandidaten die een (belangrijk) deel van hun vrije tijd kunnen spenderen en zo een bijdrage kunnen leveren aan de werking van de nationale vereniging om Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en aanverwante Wikimedia-projecten te ondersteunen en van derde partijen die zulke projecten willen gebruiken. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in het buitenland, t.o.v. partners, derde partijen en bij de Wikimedia Foundation.

Wettelijke voorwaarden[edit]

Meerderjarig zijn, volledige burgerrechten bezitten, ten minste 6 maand aangesloten lid zijn, door het bestuur aanvaard worden als effectief lid, geen belangenconflict hebben.

Leden van het bestuursorgaan (bestuurders) worden door de algemene vergadering verkozen voor 2 jaar (de voorzitter wordt ieder jaar verkozen).

Het bestuur vertegenwoordigt Wikimedia België. Zij beslissen collegiaal, hebben alle wettelijke rechten en plichten t.o.v. van de vereniging en moeten verantwoording afleggen t.o.v. van de algemene vergadering, de Wikimedia Foundation, de overheid en aan het Fonds Vrienden van Wikimedia België voor specifieke projecten.

Functies[edit]

De effectieve leden (de algemene vergadering) verkiezen de bestuursleden. De verkozen bestuursleden overleggen en beslissen onderling over de verdeling van hun mandaten:

 • voorzitter: coördineert het bestuur, is (inter)nationaal contactpersoon
 • secretaris: verslag van officiële vergaderingen, bijhouden van archieven (op Wiki, Google Suite en op papier)
 • penningmeester: boekhouding, toegang tot de bankrekening, betalingen, inkomende en uitgaande facturen, goedkeuren en uitbetalen van onkostennota’s en forfaitaire kostenvergoedingen, opvolging van ontvangsten en budgetten, opstellen van de jaarrekening, indienen van de belastingaangifte, aangifte van de jaarlijkse taks op vzw's
 • communicatieverantwoordelijke: contact met pers, radio, TV, nieuwsbrief
 • public relations: contacten met GLAM, erfgoed, de onderwijswereld, de sociale platformen
 • projectverantwoordelijke: opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten

Specifieke taken[edit]

 • Opzetten en uitvoeren van activiteiten en samenwerking met musea, universiteiten, hogescholen, erfgoedinstellingen, bibliotheken, archieven
 • Ondersteunen van onze vrijwilligers
 • Opstellen, goedkeuring en opvolging van het budget
 • Samenwerken met de andere nationale Wikimedia verenigingen, gebruikersgroepen en verenigingen met gelijkaardige doelstellingen
 • Bijwerken van de verschillende (administratieve) Wiki’s
 • De website van de vereniging onderhouden
 • De sociale platformen beheren
 • Beantwoorden van e-mails, telefonische oproepen, en berichten van derden

Tijdsbesteding[edit]

Afhankelijk van de specifieke taken wordt er verwacht de volgende taken en activiteiten te vervullen. Afhankelijk van de taakverdeling en de opgenomen verantwoordelijkheden neemt dat enkele uren of meerdere dagen per week/maand.

 • Bestuursvergaderingen (meerdere per jaar)
 • Opzetten, opvolgen, en uitvoeren van projecten (meerdere per maand, te verdelen onder de projectverantwoordelijken)
 • Zoeken van opportuniteiten en samenwerking met derden om projecten op te zetten die passen in onze missie
 • Mogelijks (meerdaagse) buitenlandse reizen (Wikimedia conference, European chair meeting, regional meetings, Wikimania)

Algemene vaardigheden[edit]

Let op: niet elk bestuurslid hoeft over alle genoemde kwalificaties te beschikken. bestuur werkt als een collectief, waarbij gebruik wordt gemaakt van de optimale mix van de capaciteiten van elk bestuurslid voor de "best passende" opdracht.

 • Wikimedia:
  • Bekend zijn met de Wikimedia beweging
  • Geïnteresseerd zijn in de Wikimedia projecten
  • Goed op de hoogte zijn van de Wikimedia projecten
 • Communicatie:
  • Bij voorkeur drietalig NL/FR/EN
  • Vlot zijn in mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Ervaring in contacten met de pers, radio, TV
  • Ervaring met sociale platformen
  • Vlot kunnen rapporteren
 • Projecten:
  • Ervaring met musea, erfgoed, archieven, onderwijs, bibliotheken
  • Ervaring met het opzetten, budgetteren en uitvoeren projecten
  • Ervaring met het opstellen en valideren van contracten
 • Administratie:
  • Kennis van de vzw-wetgeving
  • Ervaring met het opstellen van budgetten
  • Niet terugschrikken voor de (complexe) wettelijke administratie
  • Ervaring met overheidsadministratie
  • Kennis van boekhouden
 • Samenwerking:
  • Sociale vaardigheden
  • Vlot kunnen samenwerken met andere instellingen en verenigingen
  • Vlot kunnen samenwerken met de andere bestuursleden
  • Efficiënt kunnen samenwerken met het Fonds Vrienden van Wikimedia België

Privacy[edit]

Je identiteit (gebaseerd op het rijksregisternummer of BISNR voor buitenlanders) wordt via de Ondernemingsrechtbank geregistreerd bij de Belgische overheid (Staatsblad, Kruispuntbank voor ondernemingen, UBO register).

Kandidatuurstelling[edit]

Je kan je kandidaat stellen via een gemotiveerde e-mail naar info@wikimedia.be. Je engageert zich voor een termijn van ten minste 2 jaar.

Lees meer[edit]