Fonds Vrienden van Wikimedia België

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Language:  • English • Deutch • français
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Wikimedia België verklaart hierbij dat de Raad van Bestuur akkoord gaat met de oprichting van het Fonds Vrienden Van Wikimedia België, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ten gunste van de organisatie Wikimedia België.

Oprichting van het fonds[edit]

Sinds maart 2019 werd Wikimedia België opgenomen in de lijst van Goede Doelen van de Koning Boudewijnstichting (KBS). Dit hield tot 1 december 2019 enkel in dat we ons als VZW konden kenbaar maken bij het algemene publiek, de doelstellingen van onze vereniging verduidelijken, aanbieden wat we kunnen doen en betekenen voor de maatschappij, en ook medewerking vragen van vrijwilligers om onze projecten te verwezenlijken.

Maar we willen nog een stap verder gaan. We willen, via het Fonds Vrienden van Wikimedia België, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, fiscale attesten afleveren voor giften, met als doel specifieke socio-culturele projecten van Wikimedia België te steunen.

Giften kunnen komen van privé-personen, van legaten, notariële schenkingen of van subsidies van overheidsinstellingen. Alles samen wordt er verwacht dat we ieder jaar ten minste 10.000 EUR kunnen verzamelen. Als we enkel giften zouden ontvangen moeten we per jaar dus minimum 250 giften van 40 EUR ontvangen.

Het fonds werd opgericht op 1 december 2019, na goedkeuring door de Koning Boudewijnstichting, na het ondertekenen van de oprichtingsakte, en het betalen van de gezamenlijke eenmalige bijdrage van 1.000 €. Er is een fiscale vrijstelling van 45%, ook voor de initiële inleg, individueel te betalen door ieder van oprichters.

Het fonds werd opgericht door 5 personen, die sindsdien lid zijn van het bestuurscomité, mits een bijdrage van 200 € per persoon (110 € na fiscale aftrek).

Wikimedia België kan aldus fiscale attesten afleveren, via de Koning Boudewijnstichting, waardoor:

 1. de Wikimedia-gemeenschap, en het algemene publiek worden aangespoord om een gift te doen;
 2. het bedrag van de individuele gift kan verhogen (fiscale vrijstelling);
 3. de mensen worden aangesproken om een gift te doen aan Wikimedia België i.p.v. het verre en anonieme Wikimedia Foundation;
 4. we als nationale vereniging wat meer onafhankelijk zijn van de jaarlijkse grant vanuit de Foundation;
 5. dit ons de mogelijkheid geeft om nog meer projecten te kunnen implementeren.

Achtergrond[edit]

Burgers vroegen regelmatig of Wikimedia België belastingattesten kon afleveren. In het verleden konden we dit nog niet doen. Dit zou natuurlijk een mooie stimulans zijn om extra giften te ontvangen, waardoor we onze projecten financieel beter zouden kunnen ondersteunen. Vanaf 1 december 2019 kan dit via de Koning Boudewijnstichting (KBS).

Er zijn 5 oprichters voor het Fonds Vrienden van Wikimedia België, administratief en wettelijk ondersteund door de Koning Boudewijnstichting:

 • De stichtende leden doen een eenmalige (gemeenschappelijke) gift van 1000 €.
 • Het fonds loop over een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • De oprichters zetelen in een Bestuurscomité dat oordeelt over het gebruik van de fondsen.
 • Jaarlijks zorgen zij ervoor, samen met Wikimedia België, dat er 10.000 € aan giften van derden worden verzameld.
 • Dus we zouden jaarlijks 250 giften van 40 € moeten zien te ontvangen.
 • Giften van ten minste 40 € krijgen een belastingattest ten belope van 45%.

Tevens kan het fonds ook legaten ontvangen, notariële schenkingen, of subsidies van overheidsinstellingen.

De fondsen worden aangewend voor sociale, maatschappelijke, culturele, of filantropische projecten binnen het activiteitendomein van Wikimedia België.

De werking van het Fonds[edit]

Alle wettelijke, administratieve, boekhoudkundige en fiscale aspecten van het fonds worden ten laste genomen door (de administratie van) de Koning Boudewijnstichting. Daarom houdt de KBS 5% af van de jaarlijks ontvangen giften, met een minimum van 500 €. Het "Fonds Vrienden van Wikimedia België" heeft geen eigen wettelijk statuut. Het werkt “onder de paraplu” van de KBS.

Het fonds werd opgericht op 1 december 2019 voor 3 jaar, en kan mits onderling akkoord worden verlengd. De oprichters en de KBS tekenden een onderlinge overeenkomst. De oprichters van het fonds krijgen gezamenlijk 1 stem in het bestuurscomité, naast een vertegenwoordiger van de KBS en een externe voorzitter, en beoordelen jaarlijks de projecten die worden ingediend door de vereniging Wikimedia België. Er is geen statutaire band tussen het Fonds en de vereniging. Op aanvraag kunnen de leden van het bestuurscomité uittreden en vervangen worden door iemand anders. (Maar de initiële gift blijft gegeven…) De meeste activiteiten gebeuren per e-mail, maar er is ten minste 1 fysieke vergadering in Brussel om de 3 jaar.

Het mandaat in het Bestuurscomité is onbezoldigd. Bestuursleden van de v.z.w. worden uitgesloten (belangenconflict). De voorzitter van Wikimedia België is waarnemer.

Fiscale attesten[edit]

Zowel privé- als juridische personen kunnen een gift overmaken ten voordele van het Fonds Vrienden Van.

Voor individuele personen is er een belastingvermindering voorzien voor giften in geld ten bedrage van minimaal 40 € per jaar (art. 104, 3°, a WIB92). De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag, voor zover er voldaan is aan volgende voorwaarden: Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag per belastbaar kalenderjaar niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen van de belastingplichtige, noch meer bedragen dan 376.350 € (voor aanslagjaar 2018); voor aanslagjaar 2019 bedraagt dit 384.300 €, 392.200 € (2023). De gift moet blijken uit een fiscaal attest.

Voor vennootschappen zijn giften fiscaal aftrekbaar indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan: Het totale aftrekbare bedrag aan giften mag niet hoger zijn dan 5% van de nettowinst, en is daarenboven beperkt tot een absoluut maximum van 500.000 € (Art. 200 WIB92). De gift moet blijken uit een fiscaal attest. Bij gebreke van een positief resultaat, en de giften bijgevolg niet kunnen worden afgetrokken, zijn ze niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk/kalenderjaar. Technisch worden de giften, in de aangifte van vennootschapsbelasting, eerst opgenomen onder de verworpen uitgaven en nadien terug in mindering gebracht.

FAQ[edit]

 1. De betaling van de 1000 € gebeurt pas na de goedkeuring van het Fonds door de Commissie der Lokale Filantropie en de effectieve oprichting van het Fonds?

  A: Dit klopt. We vragen deze betaling uit te voeren zo snel mogelijk na effectieve oprichting van het Fonds, uiterlijk binnen de 6 maanden na oprichting van het Fonds.

 2. Wordt er een fiscaal attest afgeleverd voor de initiële storting van 1000 € bij de oprichting van het Fonds Vrienden van? Ja. Hoe verloopt de registratie van het eventueel belastingattest? Mag eventueel de 1000 € worden gestort in aparte betalingen, door ieder van de oprichters? A: Indien bv. de 1000 € zou gesplitst worden over 2 oprichters (elk een storting van 500 €), dienen zij dit elk afzonderlijk te storten en zal het fiscaal attest voor het respectievelijk gestorte bedrag opgesteld worden. Voor de opstelling van het fiscaal attest, hanteert de Stichting de naam- en adresgegevens die zij van de bank ontvangt. Er zal een aparte gestructureerde mededeling specifiek bestemd voor de storting van de 1000 € in de oprichtingsovereenkomst opgenomen worden.
 3. De oprichters zetelen in het Bestuurscomité. Maar ik lees dat de leden van het Bestuurscomité jonger moeten zijn dan 70 jaar? Kan ik hieruit besluiten dat een oprichter niet ouder mag zijn dan 70 jaar? Of dat hij zich kan laten vertegenwoordigen door een (jongere) derde?

  A: De regel voor jonger dan 70 jaar is enkel van toepassing voor externe leden, niet de Oprichters. Stel dat een Oprichter op een bepaald moment zijn engagement wenst stop te zetten en een nieuwe Vriend voorgedragen wordt voor het Bestuurscomité, dan zal de regel van 70 jaar wel gerespecteerd moeten worden.

 4. Als ik het goed begrijp mogen de ingezamelde fondsen gebruikt worden voor projecten ingediend door Wikimedia België, kaderend in het doel van de vereniging, en op voorwaarde dat het Bestuurscomité akkoord gaat?

  A: Dit klopt. Ik moet daar onmiddellijk bij vermelden dat de Oprichters in principe al zo nauw verbonden zijn met de begunstigde organisatie (hier Wikimedia België) dat zij ook volledig vertrouwen op de prioriteitenlijst voor projecten zoals voorgedragen door de organisatie. Het gebeurt zelden of niet dat de Oprichters de voorgestelde projecten in vraag stellen. Er komen soms wel eens kritische vragen, of de organisatie wordt soms wel eens ondervraagd over zijn projectvoorstellen, maar dit kan enkel de projecten finaal ten goede komen. De Stichting zal in principe de Oprichters volgen in hun beslissing in zoverre dat het algemeen belang gerespecteerd blijft en het projectfinanciering betreft.

 5. Het is mij nog niet heel duidelijk hoe eventueel subsidies, mogelijks door overheidsinstellingen (federaal, gewesten, gemeenschappen, instellingen) hierin een rol kunnen spelen.

  A: De KBS komt niet tussen in subsidieaanvragen. Voor sommige projectsubsidies geld een ‘terugstorting’-plicht. Dit wil zeggen dat indien uit de rekeningen van de organisatie bij afsluiting van het boekjaar blijkt dat er nog reserves waren, de subsidies dienen teruggestort te worden. De giften die gestort worden op rekening van het "Fonds Vrienden Van", blijven op rekening van de KBS tot de vrienden besluiten een projectsteun uit te keren. Ik weet niet of u naar dit verwees met uw vraag?

 6. Kan ik als bestuurder van Wikimedia België het dossier “Fonds Vrienden van” aanvragen, of moet dit door de oprichters zelf ingevuld worden? Ik begrijp wel dat de uiteindelijke overeenkomst door de oprichters moet worden ondertekend?

  A: U kan het invullen van het kandidaatsdossier uiteraard op u nemen. De finale oprichtingsovereenkomst, opgesteld nadat het dossier is goedgekeurd, zal door de oprichters ondertekend worden.

 7. Wat als iemand van het Bestuurscomité achteraf bestuurder wil worden van de vereniging (belangenconflict)

  A: De Oprichter zal zich terugtrekken uit het Fonds en er zal gevraagd worden een nieuw lid voor te dragen voor het BC. De schenkers dienen steeds te worden vertegenwoordigd door minimum 2 oprichters/leden in het BC.

 8. Kan iemand met de Nederlandse nationaliteit als oprichter zetelen in het Bestuurscomité?

  A: Ja, dit vormt geen probleem. Wel dien ik er op te wijzen dat we toch vragen dat deze persoon ook aanwezig kan zijn op de vergadering van het BC (1x driejaarlijks). Het gaat over een vergadering van een half uur in Brussel, voor de rest worden de beslissingen per mail genomen. (maar er is voor buitenlanders geen fiscale vrijstelling).

Mogelijke projecten[edit]

 • Promoten van Vrije kennis (Wikimedia-projecten) en Open data (Wikidata)
 • Samenwerken met musea
 • Steunen van projecten van gelijkgestemde organisaties: b.v. OpenStreetMap, Open Knowledge
 • Samenwerken met universiteiten en hogescholen
 • Beurzen voor opleiding
 • Ondersteunen van Open source projecten
 • Opleiding “Schrijven voor Wikipedia”
 • Wikipedia voor gevangenen
 • Wiki Woordenboek voor anderstaligen
 • Wikipedia voor anderstaligen
 • Digitaliseren, beschrijven en inventariseren van erfgoed
 • Digitale fotografie, audio en video (Wikimedia Commons)
 • Infrastructuur ter ondersteuning van bovenstaande activiteiten

Zie ook[edit]

Externe linken[edit]