Financial statements/2020

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
APPROVED
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

De jaarrekening wordt op papier overgemaakt aan de overheid. Ze wordt opgesteld in het Nederlands omdat onze statuten dit vereisen (Belgische taalwetgeving) en moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. Het toont de boekhoudkundige situatie op het einde van het boekjaar.

Deze weergave is een wiki-versie van het origineel overgemaakt aan de ondernemingsrechtbank (de overheid gebruikt een €-afronding).

De jaarrekening wordt ook gebruikt als bijlage bij de belastingaangifte. Het wordt in onze archieven bewaard als een PDF document.

Jaarrekening 2020

Vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisie, volgens een officieel model ter beschikking gesteld door de VSDC.[1] Het wordt automatisch berekend op basis van:

 1. boekhouding (onkosten, facturen)
 2. bankafschriften
Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2020 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de
Algemene Vergadering 26/06/2021
Antwerpselaan 40
1000 Brussel
Situatie 31/12/2020 Ondernemingsnummer BE 0563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 120,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen[2] 6.828,66 € Subsidies[3][4] 16.500,00 €
Andere uitgaven Nihil Andere ontvangsten[5] 353,01 €
Totaal uitgaven 6.828,66 € Totaal ontvangsten 16.973,01 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 €
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden[6] 1.342,90 €
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 19.064,91 €
Andere activa Nihil Andere schulden Nihil
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten[7] 1.200,00 € Andere verbintenissen[3][4] 13.367,63 €
Totaal tegoeden 20.264,91 € Totaal schulden 14.710,53 €

Uitgaven per project

Het overzicht van de uitgaven per project laat toe om een inzicht te krijgen over welke projecten ondersteund werden.

Het voorziene budget werd niet volledig gespendeerd wegens de covid-19 pandemie.[4] Toch bleven de vaste kosten doorlopen...

Project Budget Bedrag Percent
Administration and services[8] 2.000,00 € 1.272,18 € 21%
Board training[2] 2.000,00 € 0,00 € 0%
Education program[2] 800,00 € 28,50 € 0%
GLAM program[2] 3.000,00 € 35,10 € 1%
Office renting[9] 1.000,00 € 435,60 € 7%
Volunteer program[2] 3.000,00 € 985,82 € 17%
Wiki Loves program[10][11] 2.700,00 € 1.175,00 € 20%
Wikimedia training[12] 2.000,00 € 2.002,38 € 34%
Totaal 16.500,00 € 5.934,58 € 100%

Uitgaven per cost center

Het cost center is een boekhoudkundige aanduiding en rapportering voor het type van de onkosten.

 • Met inbegrip van (vereffende) schulden aan derden
Cost center Bedrag Percent
Administration 735,50 € 12%
Car allowance 552,46 € 9%
Food and drinks[2] 114,35 € 2%
Hotel[2] 90,00 € 2%
Internet and telecom 422,31 € 7%
Material[12] 2.165,57 € 36%
Office and rooms[9] 435,60 € 7%
Public transport[2] 162,50 € 3%
Tickets 81,29 € 1%
Prizes and Forfaits[11] 1.175,00 € 20%
Totaal 5.934,58 100%

Inkomsten per categorie

 • Wikimedia grants worden niet inbegrepen (omdat deze de procentuele verdeling verstoren)
Inkomsten Bedrag Percent
Diverse ontvangsten[13] 0,01 € 0%
Giften[5] 353,00 € 21%
Giften bovenop lidgeld[5] 0,00 € 0%
Lidgelden[14] 120,00 € 7%
Uitgaande facturen[15] 1.200,00 € 72%
Totaal 1.673,01 € 100%

Toelichtingen

 1. Vereenvoudigd model van de jaarrekening voor kleine vzws
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Wegens covid-19 zijn alle fysieke activiteiten vanaf maart 2020 niet kunnen doorgaan, daardoor zijn er veel minder werkingskosten.
 3. 3.0 3.1 Verrekening ongebruikte WMF subsidies voor 2019: 2.802,21 € op 14 January 2021 (Wikimedia sAPG) - werd afgehouden van de grant 2021.
 4. 4.0 4.1 4.2 Terugbetaling ongebruikte WMF subsidies voor 2020: 10.565,42 € op 3 February 2021 (Wikimedia sAPG)
 5. 5.0 5.1 5.2 Minder rechtstreekse giften door de oprichting van het Fonds Vrienden van Wikimedia België in december 2019
 6. Wiki Loves Heritage 2020 prize session op 21 February 2021
 7. Betaling van uitgaande factuur in volgend boekjaar
 8. Vaste kosten onafhankelijk van de activiteiten
 9. 9.0 9.1 Gedeeltelijk jaar; nieuw kantoor werd gehuurd vanaf september 2020.
 10. Alleen een videoconferentie. Geen zaal, geen receptie.
 11. 11.0 11.1 De Belgische wetgeving staat een forfaitaire kostenvergoeding toe, vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
 12. 12.0 12.1 Aankoop van een voorraad boeken "Schrijven voor Wikipedia" voor cursisten van schrijfsessies.
 13. Onverwachte betaling van Ebay op de bankrekening. Waarom/hoe?
 14. Actieve Wikipedia vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschap
 15. Wiki Club Brussel, Women in Red