Algemene vergadering 2024

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page 2024-06-08 General Assembly and the translation is 100% complete.

Verplichte registratie

Wikimedia België (WMBE) nodigt alle effectieve leden uit voor de Algemene Vergadering.

Alleen effectieve leden kunnen stemmen. Als je niet aanwezig kunt zijn, kun je een volmacht geven aan een ander lid. Slechts eén volmacht per lid is toegestaan. Er is alleen een fysieke bijeenkomst, geen videoconferentie.

Afspraak

Zaterdag 8 juni 2024 van 14:00-18:00

Amazone, Middaglijnstraat 10 Rue du Méridien, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Inleiding

De vergadering begint om 14:00 uur.

Administratie

 • Voorzitter van de vergadering: Geert Van Pamel
 • Stemmenteller:
 • Secretaris:

Aanwezigheidslijst

Aanwezigen algemene vergadering in volgorde van registratie:

Stemgerechtigde leden

 1. Geert Van Pamel
 2. Dominique Labar
 3. Norbert Matheuwezen
 4. Anne Jeanneret
 5. Roland Rotsaert
 6. Frans Grijzenhout
 7. Rony Vissers

Effectief lid worden

Het huidige bestuur accepteert de volgende effectieve leden:

 1. Griet De Ceuster
 2. Inge Van der Stighelen
 3. Davide Denri

Volmachten

 1. Kathelijne De Vos → ...
 2. Dries Van den Abeele → Geert Van Pamel
 3. Antoine Motte dit Falisse → Anne Jeanneret
 4. Ronald Torfs → Dominique Labar
 5. Lionel Scheepmans → ...

Niet-stemgerechtigde deelnemers

 1. Johan Smits
Statistiek Resultaat
Aanwezige stemgerechtigde leden 9
Aantal volmachten 5
Aangesloten leden 1
Totaal vertegenwoordigd 14
Gewone meerderheid 8

Activiteiten in 2023

Geert presenteert een overzicht van de activiteiten van Wikimedia in 2023.

Goedkeuring van de jaarrekening 2023

Geert geeft feedback op de jaarrekening en het financieel verslag.

Jaarrekeningen

Jaarrekening Wikimedia België 2023 - Verslag van de controlecommissie 24 mei 2024

Samenstelling commissie

De commissie bestond uit Frans Grijzenhout.

Oordeel van de commissie

De commissie had volledige inzage in de boekhouding. De commissie vond geen afwijkingen in de rekeningen en adviseert de algemene vergadering het bestuur kwijting te verlenen voor het boekjaar 2023.

Werkzaamheden

 1. De saldi van de bankrekeningen per 31 december 2023 zijn geverifieerd. De saldi op de balans per 31 december 2023 komen overeen met de bankafschriften.
 2. De ontvangsten 2023 zijn gecontroleerd. De boekingen komen overeen met de bankafschriften.
 3. De uitgaven 2023 zijn gecontroleerd door middel van steekproeven. De gecontroleerde boekingen komen overeen met de ingediende facturen en declaraties.
 4. Controle samenstelling WMF subsidie.
  • In 2023 is het teveel aan ontvangen subsidie 2022 € 25.098,25 terugbetaald. Het bedrag was al als verplichting opgenomen op de balans per 31-12-2022.
  • De ontvangen subsidie 2023 was € 40.000. Uitgegeven aan projecten volgens boekjaar WMF € 19.390,67. Het saldo van € 20.613.84 is als verplichting op de balans geplaatst. € 613,84 is in januari 2024 terugbetaald.
  • Voor 2024 heeft WMF een subsidie van € 20.000 toegezegd. Dit bedrag is niet ontvangen, maar verrekend met het saldo per 31-12-2023
  • In 2022 heeft Wikimedia België € 9.600 ontvangen van het Fonds Vrienden van Wikimedia België. Dit fonds wordt beheerd door een comité van de Koning Boudewijnstichting. De projecten zijn in 2023 uitgevoerd en afgesloten. Het bedrag was als reservering opgenomen op de balans per 31 december 2022 en is na oplevering van de projecten in 2023 doorgestort naar de betreffende Wikimedian in Residence projecten.
 5. Balans: Het eigen vermogen is toegenomen met € 232,56. Het betreft donaties en lidmaatschapsgelden. Het eigen vermogen per 31-12-2023 is € 6.843,94.
 6. Voorzieningen / reserves. Voorzieningen per 31 december 2022 zijn vrijgevallen.

Algemene suggesties

Al enkele jaren heeft het bestuur van WMBE geen apart bestuurslid met verantwoordelijkheid voor de financiële zaken en worden alle taken die verband houden met de financiën uitgevoerd door de voorzitter. Vanuit het oogpunt van scheiding van verantwoordelijkheden (good governance) is dit ongewenst. De kascontrolecommissie doet een dringend beroep op het bestuur om na de uitbreiding van het bestuur zo spoedig mogelijk te komen tot een gezonde scheiding van financiële functies en uit hun midden een penningmeester te benoemen.

Fonds Vrienden van Wikimedia België

 • Het Comité bedankt voor giften aan het Friends of Wikimedia Belgium Fund
 • Een gift doen wordt gemakkelijk met de Payconiq QR-code
 • De Belgische overheid verplicht mensen om een nationaal nummer op te geven (gevolg: internationale giften zijn niet meer mogelijk)
 • Projectfondsen op de lopende rekening: voltooide projecten Vrienden van: KOERS en Amazone (€ 9.600)
 • Verlenging van het contract met de Koning Boudewijnstichting tot 30 juni 2026.
 • WMBE zoekt nieuwe kandidaat-projecten

Goedkeuring van de jaarrekening

Goedkeuring van de jaarrekening

Goedkeuring van de begroting 2024

Geert presenteert een overzicht van de begroting en de activiteiten in het eerste halfjaar van 2024 en voegt daar een vooruitblik voor de tweede helft van 2024 aan toe. We hebben een WMF-subsidie van 20.000 € ontvangen voor 2024. Bijzonderheden:

De aanvraag een uitbreiding van het budget 2024 aan de WMF Foundation om een freelance contract van 2 dagen per week toe te voegen vanaf september 2024 voor communicatie (e-mail, interne en externe websites, sociale media), projectmanagement en partnerrelaties werd door de WMF goedgekeurd op 7 juli 2024 voor een bedrag van 15.000 €.

Bestuursverkiezingen

Statutaire voorschriften

 • Een mandaat als bestuurslid is 2 jaar geldig.
 • De voorzitter moet elk jaar herkozen worden
 • Het aantal bestuursleden ligt tussen 3-6; Bestuursbesluit 2015-12-05 goedgekeurd op de 2016-01-23 Algemene Vergadering.
 • Effectieve leden kunnen bestuurslid worden na kandidaat-bestuurslid te zijn geweest en na verkiezing door de AV.
 • Associate leden kunnen effectief lid worden, na 6 maanden geassocieerd lid te zijn geweest, op verzoek, en na goedkeuring door het Bestuur.

Kandidaten

Kunnen hun 2e jaar als bestuurslid voortzetten zonder herkozen te worden:

Verkiesbaar:

Nieuwe kandidaat-bestuursleden:

For info: Special:MyLanguage/What candidate board members need to know

Stemmen door de Algemene Vergadering

Stemmen door de Algemene Vergadering
Agendapunt Ja Nee Onthouding
Goedkeuring van de jaarrekening 2023
Akkoord met decharge van het bestuur 2023
Goedkeuring van de begroting 2024
Goedkeuring van bestuurslid Dominique Labar
Goedkeuring van bestuurslid Geert Van Pamel
Goedkeuring van bestuurslid Griet De Ceuster
Goedkeuring van bestuurslid Inge Van der Stighelen

Andere agendapunten

 • Aanvraag Peer-to-Peer platform voor het Fonds Vrienden van Wikimedia Belgium; goedgekeurd door het Comité, aangevraagd bij de Koning Boudewijnstichting.
 • Nieuwe projecten voor “Vrienden van WMBE” gezocht
 • Voorstel: Engageren van freelance 2 dagen per week vanaf september
 • Viering 10 jaar WMBE (ideeën verzamelen, brainstorming)
 • Splitsen van de functie van boekhouder, en bankverrichtingen (vier ogen principe)
 • Herdruk van "Erfgoed ontsluiten via Wikipedia"

Communicatie

GLAM

Deze zomer organiseren we verschillende fotowedstrijden: Wiki Loves Heritage, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Denderland.

Onkostendeclaraties

Deelnemers aan de algemene vergadering kunnen een onkostennota indienen.