Financial statements/2023

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
APPROVED
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

De jaarrekening wordt op papier overgemaakt aan de Belgische overheid. Ze wordt opgesteld in het Nederlands omdat onze statuten dit vereisen (Belgische taalwetgeving) en moet voorafgaand worden goedgekeurd op de algemene vergadering. Het toont de boekhoudkundige situatie van Wikimedia België (WMBE) op het einde van het boekjaar, dat samenvalt met een kalenderjaar.

Deze weergave is een wiki-versie van het origineel dat overgemaakt wordt aan de ondernemingsrechtbank (de overheid gebruikt een €-afronding).

De jaarrekening wordt ook gebruikt als bijlage bij de belastingaangifte. Het wordt in onze archieven bewaard als een PDF-document.

Jaarrekening 2023

Als kleine vzw houdt WMBE een vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisies, volgens een officieel model ter beschikking gesteld door de VSDC.[1] De jaarrekening wordt semi-automatisch berekend op basis van:

 1. boekhouding (onkosten gedetailleerd volgens derde partij, aard, project, budget, kostenplaats, datum, locatie; facturen inkomend en uitgaand)
 2. bankafschriften (ontvangsten, betalingen, transfers, saldi)
  • zichtrekeningen, spaarrekeningen, deposito's, termijnrekeningen

Het omvat provisies omdat projecten meerdere kalenderjaren omvatten. Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen het statutair jaar (kalenderjaar) en het project-jaar (WMF; Wikimedia Foundation).

Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2022 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de

Algemene Vergadering van 08/06/2024

Antwerpselaan 40

1000 Brussel

Situatie 31/12/2023 Ondernemingsnummer 0563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden[2] 20,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 23.907,87 € Subsidies[3][4] 40.000,00 €
Andere uitgaven[5] 34.698,25 € Andere ontvangsten[6] 212,56 €
Totaal uitgaven 58.606,12 € Totaal ontvangsten 40.232,56 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 €
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil

Alinea invoegen

BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden Nihil
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 27.457,78 €
Andere activa Nihil Andere schulden Nihil
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen[4] 20.613,84 €
Eigen vermogen 6.843,94 €
Totaal debet 27.457,78 € Totaal credit 27.457,78 €

Overzicht kasstroom 2023

Overzicht van de kasstroom 2023
Boeking Subtotaal Totaal
Liquide middelen per 1 januari 2023 45.831,34 €
Ontvangen van WMF 40.000,00 €
Terugbetaald aan WMF -25.098,25 €
Lidgelden en giften 232,56 € 15.134,31 €
Opgeleverde projecten Vrienden van 9.600,00 €
Uitgaven 23.907,87 € -33.507,87 €
Liquide middelen per 31 december 2023 27.457,78 €

Wijziging in balans

Subtotaal Bedrag
Balanstotaal 2022 45.831,34 €
Inkomsten 2023 40.232,56 €
Uitgaven 2023 -58.606,12 €
Balanstotaal 2023 27.457,78 €

Uitgaven per project

Het overzicht van de uitgaven per project laat toe om een inzicht te krijgen over welke projecten ondersteund werden.

Project Budget Remaining 2022 Bedrag Percent Remaining
Administration and services 3.000,00 € 2.530,55 € 13% 469,45 €
Board training 2.000,00 € 919,85 € 5% 1.080,15 €
Education program 1.000,00 € 622,68 € 3% 377,32 €
GLAM program 3.000,00 € 2.394,06 € 12% 605,94 €
Heritage program 4.000,00 € 1,20 € 4.59,60 € 21% -158,40 €
Human resources 10.000,00 € 0,00 € 0% 10.000,00 €
Office renting 2.000,00 € 1.121,20 € 6% 878,80 €
Partnerships 5.000,00 € 2.280,22 € 12% 2.719,78 €
Volunteer program 6.000,00 € 3,31 € 2.921,51 € 15% 3.081,80 €
Wikimedia training 4.000,00 € 2.441,00 € 13% 1.559,00 €
Total 40.000,00 € 4,51 € 19.390,67 € 100% 20.613,84 €

Het WMBE boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het WMF projectjaar omvat kosten die pas geboekt werden in het begin van het volgend kalenderjaar. Daarom om in de presentatie van de uitgaven per project het WMF totaalbedrag in overeenstemming te brengen met de uitgaven van het boekjaar.

Boeking Subtotaal Totaal
Totaal uitgaven aan projecten volgens het WMF boekjaar 2023 19.390,67 €
Uitgaven toegerekend aan de WMF 2022 geboekt in januari-maart 2023[7] 4.517,20 € 4.517,20 €
Totaal uitgaven aan projecten volgens WMBE boekjaar 2023 23.907,87 €

Uitgaven per cost center

Het cost center is een boekhoudkundige aanduiding en rapportering voor de aard van de onkosten. Het kan worden gebruikt om een idee te krijgen van het gebruik van de werkingsmiddelen.

 • Met inbegrip van (ondertussen vereffende) schulden aan derden
Cost center Bedrag Percent
Administration 388,16 € 2%
Car allowance 1.441,22 € 7%
Events 3.644,20 € 19%
Flight 733,67 € 4%
Food and drinks 1.410,86 € 7%
Forfaits 840,00 € 4%
Hotel 511,00 € 3%
Internet and telecom 483,62 € 2%
Material 3.974,04 € 20%
Office and rooms 1.121,20 € 6%
Partnerships 1.490,00 € 8%
Prizes 2.036,66 € 11%
Public transport 1.316,04 € 7%
Totaal 19.390,67 € 100%

Inkomsten per categorie

 • Wikimedia grants worden niet inbegrepen (omdat deze de procentuele verdeling verstoren)
Inkomsten Bedrag Percent
Giften 212,56 € 91%
Giften bovenop lidgeld 0,00 € 0%
Lidgelden 20,00 € 9%
Uitgaande facturen 0,00 € 0%
Totaal 232,56 € 100%

Fonds Vrienden van Wikimedia België

Ter info: een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Fonds Vrienden van Wikimedia België, dat externe projecten wil steunen met sociale, culturele, erfgoed- of onderwijsdoestellingen compatibel met de doestellingen van Wikimedia:

Overzicht Fonds Vrienden van Wikimedia België
Jaar Giften Kosten Projecten Resultaat Beschikbaar
2019 (dec) 645,00 € 0,00 € 0,00 € 645,00 € 645,00 €
2020 7.960,00 € 398,00 € 0,00 € 7.562,00 € 8.207,00 €
2021 7.952,00 € 397,60 € 0,00 € 7.554,40 € 15.761,40 €
2022 10.046,40 € 502,32 € 9.600,00 € -55,92 € 15.705,48 €
2023 8.128,00 € 500,00 € 0,00 € 7.628,00 € 23.333,48 €
2024 (jan-mei) 8.774,35 € 500,00 € 0,00 € 8.274,35 € 31.607,83 €

Toelichtingen

 1. Vereenvoudigd model van de jaarrekening voor kleine vzws
 2. Actieve Wikipedia vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschap. Vandaar dat er weinig betalende leden zijn.
 3. 40.000.00 € ontvangen op 12 januari 2023 van de WMF Foundation als grant 2023.
 4. 4.0 4.1 Terugbetaling van 613,84 € aan WMF voor ongebruikte subsidies 2022 op 1 February 2024; 20.000,00 € overgedragen via provisie onder verplichtingen op de balans voor de grant 2024.
 5. Terugbetaling van 25.098,25 € voor WMF subsidies 2022 op 1 February 2023. 9.600 € betaald in juni en augustus na oplevering van 2 projecten Fonds Vrienden van (Koers en Amazone).
 6. Donaties
 7. Wiki Loves Heritage prijsuitreiking 2022 tijdens de Public domain dag op 15 februari 2023.