Gift met fiscaal attest

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Taal: English • Deutsch • français • Nederlands
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Gift met fiscaal attest

Fiscale gift via de Koning Boudewijnstichting

Scan de QR-code en maak een gift over via Payconiq.

Belgische inwoners krijgen voor giften vanaf 40 € per jaar in principe een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Fiscale gift via de Koning Boudewijnstichting
Fiscale gift via de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds Vrienden van Wikimedia België is erkend door de Koning Boudewijnstichting (KBS). Uw giften worden gebruikt om de door het Fonds goedgekeurde projecten van Wikimedia België te financieren.

Giften kunnen ook worden overgeschreven op het rekeningnummer IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling 019/1790/00048.

Fiscale vrijstelling is mogelijk voor privépersonen én voor ondernemingen. Tevens kunnen subsidies en toelagen van Belgische overheidsinstellingen (federaal, gewesten, gemeenschappen, regionaal) worden ontvangen, alsook legaten.

Voor giften die het resultaat zijn van een campagne naar aanleiding van speciale gebeurtenissen (huwelijk, jubileum, feest) bestaat een speciale procedure, mits voorafgaand akkoord van de Koning Boudewijnstichting (en een speciale gestructureerde mededeling).

Projecten

Wikimedia België ijvert voor het ondersteunen van Vrije kennis, binnen het ruime kader en de wereldwijde doelstellingen van de Wikimedia Foundation. Fiscale attesten in België kunnen worden afgeleverd voor giften via de Koning Boudewijnstichting.

Op initiatief van enkele bevriende filantropen werd het Fonds Vrienden van Wikimedia België opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds heeft als doelstelling verschillende projecten van Wikimedia België te steunen.

Met een gift aan het Fonds Vrienden van Wikimedia België ondersteunt u projecten die als algemene doelstelling het ondersteunen van Vrije kennis in België hebben. Wikimedia België organiseert, onder andere, projecten rond erfgoed, “Schrijven voor Wikipedia”, “Wikipedia voor anderstaligen”, “Wikipedia voor gevangenen”. Ze organiseert, alleen of in samenwerking met andere instellingen, organisaties, musea, bibliotheken en archieven, projecten die Vrije kennis promoten.

Specifieke doelstellingen

Wikimedia België ijvert voor de bevordering van de vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op het regionale, federale en Europese niveau; het bijdragen aan sociale en culturele kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis; het aanmoedigen van het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken of andere media. Ze heeft als voornaamste doel het stimuleren van het verzamelen, ordenen, verrijken, indexeren, catalogeren en het ter beschikking stellen van vrije kennis.

Ze kan hierbij samenwerken met andere instellingen, organisaties, de overheid, en de bevolking bewustmaken van het belang van vrije licenties om te bekomen dat de menselijke kennis, erfgoed en verwante immateriële elementen eeuwig beschikbaar blijven voor de mensheid. Hieronder vallen ook het digitaliseren, beschrijven en inventariseren van erfgoed via fotografie, audio en video en het uploaden op Wikimedia Commons.

Bestuurscomité

Binnen de Koning Boudewijnstichting is een Bestuurscomité van het Fonds opgericht, bestaande uit de oprichters, een vertegenwoordiger van de Stichting en een onafhankelijke derde die het Bestuurscomité voorzit.

Het Bestuurscomité van het Fonds beslist over het gebruik van de middelen van het Fonds. Het keurt de projecten van de begunstigde vzw Wikimedia België goed en legt de bedragen vast die het Fonds zal toewijzen voor deze projecten. Wikimedia België rapporteert aan het Fonds over het gebruik van de toegekende middelen.

Meer informatie