VZW wetgeving

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
België - Belgique - Belgien - Belgium
België - Belgique - Belgien - Belgium

De volledige VZW wetgeving werd per 1 januari 2019 hervormd. De nieuwe wetboek kwam in werking per 1 mei 2019. Nieuwe verenigingen moeten onmiddellijk voldoen. Voor bestaande verenigingen is de wet van kracht vanaf 1 januari 2020. Bestaande verenigingen hebben tijd tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen, tenzij b.v. de verhuis van de hoofdzetel nieuwe statuten vereisen.

Bestuurders kunnen elk persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de vereniging of door derden als gevolg van het niet-naleven van de (nieuwe) wetgeving.

Dus kunnen we beter zo spoedig mogelijk, en zeker voor 2014, nieuwe statuten maken (afhankelijk van de impact). Statuten worden gevalideerd door VSDC en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Specifieke wijzigingen[edit]

Een vzw kan failliet gaan vanaf 1 mei 2018.

Het begrip handelaar verdwijnt op 1 november 2018 en wordt vervangen door onderneming (inclusief vzw's). Vanaf 1 november 2018 worden organisaties ook als een onderneming beschouwd, ook al doen ze geen economische activiteit.

Een BTW-nummer en een BTW-aangifte is enkel vereist indien er een economische activiteit is. Niet-BTW verplichte vzw's die facturen uitsturen moeten onderaan de factuur vermelden: "Vrijstelling van B.T.W. op goederen en diensten - art. 44, §2 van het B.T.W.-wetboek".

De wet van 27 juni 1921 en de wijzigingen sinds 2 mei 2002 verdwijnen (met uitzondering van Europese politieke partijen en stichtingen). Referenties naar de oude wet en zijn wijzigingen zijn vervallen waardoor er niet meer mag naar verwezen worden.

Het nieuwe wetboek noemt Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De speciale formulieren en procedures voor vzw's vervallen en worden geïntegreerd in de vernieuwde wettelijke administratie voor ondernemingen en organisaties.

Nieuwe terminologie[edit]

Nodig om het onderstaande beter te begrijpen:

Nieuwe terminologie
Oude naam Nieuwe benaming
Vereniging zonder Winstoogmerk Vereniging zonder Winstuitkering
Raad van bestuur Bestuursorgaan, bestuur
Bestuurders Leden van het bestuursorgaan, bestuurders
Huishoudelijk reglement Intern reglement
Dagelijks bestuur
Rechtbank van koophandel Ondernemingsrechtbank
Toegetreden lid Aangesloten lid

Doel en voorwerp[edit]

Het doel (waarvoor de vzw opgericht wordt) en het voorwerp (opsomming van de activiteiten) moeten duidelijk en afzonderlijk worden beschreven in de statuten.[1] Als een vzw geen duidelijk doel en voorwerp heeft, of de feitelijke bestuurshandelingen tegenstrijdig hiermee zijn, kan dit een reden zijn voor nietigheid of de ontbinding van de vzw. Een vzw mag nu ook economische activiteiten hebben en kan failliet gaan. Maar de economische activiteiten moeten steeds bijkomstig zijn, anders kan de vzw verplicht worden om onder de vennootschapsbelasting te vallen (minder voordelig) i.p.v. de rechtspersonenbelasting (wat nodig is om met vrijwilligers te kunnen werken).[2]

Verplichte vermeldingen[edit]

Zie boek 2 en 9 van de nieuwe wet, lees meer op verplichte vermeldingen op uitgaande documenten.

Niet langer verplichte vermeldingen[edit]

 • De oprichters moeten niet meer worden vermeld in de statuten (maar worden wel geregistreerd in het Staatsblad en de ondernemingsrechtbank)
 • Het zeteladres hoeft niet meer vermeld te worden in de statuten (worden wel geregistreerd in het Staatsblad, de ondernemingsrechtbank en de kruispuntbank van ondernemingen)
  • Gevolg: geen algemene vergadering en geen statutenwijziging vereist bij verhuis (het bestuursorgaan beslist zelfstandig)
 • Bevoegdheden van het bestuursorgaan (wordt beschreven in de wet)
 • Wijze van uitoefenen van de bevoegdheden van het bestuursorgaan

Wijzigingen[edit]

 • De oproepingstermijn van de algemene vergadering is (niet minder dan) 15 dagen
 • Bestuurders en commissarissen moeten expliciet worden uitgenodigd tot de algemene vergadering

Rechtsgeldigheid[edit]

 • Dwingende bepalingen van het wetboek zijn altijd van toepassing (conflicten met eigen statuten worden als niet geschreven beschouwd)
 • Aanvullende bepalingen kunnen ongedaan, of gewijzigd worden in de eigen statuten

Micro-vzw[edit]

Most of non-profit organisations belong to the category of micro-vzw:

Not more than 1 matching criteria:

 • Year average of more than 10 FTE
 • Yearly Turnover of more than 700.000 EUR excl. TVA
 • Year end balance of more than 350.000 EUR

Jaarrekening[edit]

Vereenvoudigde jaarrekening, als kleine vzw, indien niet meer dan 1 kenmerk wordt overschreden

 • een jaargemiddelde van max 5 werknemers
 • in totaal 334 500 euro aan andere dan recurrente ontvangsten (excl. BTW)
 • in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen
 • in totaal 1 337 000 euro aan schulden

Voor micro-vzw's wordt nog een microschema worden bepaald. Een commissaris is niet vereist voor kleine vzw's.

Bestuurdersaansprakelijkheid[edit]

(bestaande) Regels gedocumenteerd[3]

Publicaties[edit]

 • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
 • Vademecum voor de VWZ (Q89368756)
 • VSDC-trefdag 2019, Dwingende bepalingen WVV en jaarlijkse verplichtingen vanaf 1/1/2020
 • VSDC vzw Review, nr. 171, juni-juli-augustus 2016, p. 3-5, 8-9
 • VSDC vzw Review, nr. 175, maart-april-mei 2017, p. 7, 10, 13
 • VSDC vzw Review, nr. 177, september-oktober 2017, p. 4, 8, 13
 • VSDC vzw Review, nr. 179, januari-februari 2018, p. 12-13
 • VSDC vzw Review, nr. 180, maart-april-mei 2018, p. 3-5
 • VSDC vzw Review, nr. 181, juni-juli-augustus 2018, p. 3-7
 • VSDC vzw Review, nr. 182, september-oktober 2018, p. 4
 • VSDC vzw Review, nr. 183, november-december 2018, p. 6, 10
 • VSDC vzw Review, nr. 184, januari-februari 2019, p. 3, 17
 • VSDC vzw Review, nr. 185, maart-april 2019, p. 3
 • VSDC vzw Review, nr. 186, juni-juli-augustus 2019, p. 3, 5, 10
 • VSDC vzw Review, nr. 187, september-oktober 2019, p. 5
 • VSDC vzw Review, nr. 188, december 2019, p. 3
 • VSDC vzw Review, nr. 189, januari-februari 2020, p. 3-16
 • VSDC vzw Review, nr. 190, maart-april 2020, p. 5-6
 • VSDC vzw Review, nr. 191, juni-juli-augustus 2020, p. 3-5 en 12-14
 • VSDC vzw Review, nr. 192, september-oktober 2020, p. 3-8

Externe links[edit]

Zie ook[edit]

Referenties[edit]

 1. VSDC Review 193, november-december 2020, p. 10-11
 2. VSDC Review 194, Jan-Feb 2021, p. 4-7
 3. VSDC Review 189, Jan-Feb 2020, p. 12-16 - Bestuurderaansprakelijkheid: de 'nieuwe' regels toegelicht