Statuten Wikimedia België

From Wikimedia Belgium
(Redirected from Statuten)
Jump to navigation Jump to search
Taal: English • français • Nederlands
APPROVED
Opmerking: Enkel de statuten in het Nederlands, zoals gepubliceerd in het staatsblad hebben kracht van wet.

Ondernemingsnummer: 0563.775.480

Naam: Wikimedia Belgium, Wikimedia België, Wikimédia Belgique, Wikimedia Belgien; (afgekort) Wikimedia BE, WMBE, WM-BE, WM BE

Rechtsvorm: vzw

Onderwerp akte: Nieuwe statuten

De buitengewone algemene vergadering is op zaterdag 19 september 2020 bijeengekomen en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen, overeenkomstig het WVV (Wetboek vennootschappen en verenigingen) dat rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt bepalen:

S T A T U T E N

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging heeft als benaming "Wikimedia Belgium". Alternatieve benamingen zijn: "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia Belgien", "Wikimedia BE", of afgekort: "WMBE", "WM-BE" of "WM BE". Naast de officiële benaming kan de vereniging ook onder de alternatieve benamingen naar buiten treden, mits ook steeds de officiële benaming op de uitgaande stukken wordt vermeld.

ARTIKEL 2

§1 - De zetel van de vereniging is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

ARTIKEL 3

§1 - De vereniging heeft als doel:

 1. bevordering van de vrije toegang tot, en het delen van alle kennis, vooral gericht op het regionale, federale en Europese niveau;
 2. bijdragen aan de sociale en culturele kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis, b.v. door het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
 3. aanmoedigen en stimuleren van het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media;
 4. meehelpen aan de publieke bewustwording van de Wikimedia-projecten.

§2 - De vereniging ondersteunt alle Wikimedia-gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder het Nederlands, Frans, Duits en Engels, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse streektalen. Wikimedia België deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia-organisaties, echter zonder hiermee een statutaire band te hebben.

§3 - De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen; inzonderheid en niet beperkt tot internettools en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, conferenties, congressen, seminaries, workshops, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen, het verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations, enz. waardoor haar waarden en kennis worden verspreid.

Ze kan samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties, en deze aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed. In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die vergelijkbaar is met of complementair is met haar doel.

§4 - De vereniging heeft geen controle op, noch verantwoordelijkheid, inzake de inhoud van Wikipedia en gelijkaardige projecten van de Wikimedia Foundation, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoudelijke bijdragen van haar effectieve leden, aangesloten leden, vrijwilligers of derden aan deze projecten.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

§1 - De vereniging telt zowel effectieve als aangesloten leden.

§2 - De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun identiteit wordt vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op twee.

§3 - Enkel aangesloten leden kunnen enkel genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten worden vermeld in het intern reglement, dat op de website van de vereniging wordt gepubliceerd.

§4 - Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

§1 - Ieder natuurlijk persoon kan als effectief lid door het bestuursorgaan tot de vereniging worden toegelaten. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.

§2 - De kandidaat-leden moeten evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van hun nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of de wettelijke voogd;
 2. niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
 3. niet veroordeeld zijn of ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
 4. niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme, het verspreiden van haatboodschappen, het oproepen tot geweld of het verspreiden van verboden materiaal;
 5. tenminste zes maanden aangesloten lid zijn.

§3 - Eerder uitgesloten effectieve leden mogen zich pas opnieuw als kandidaat effectief lid laten voordragen na een wachttijd van één jaar nadat zij door het bestuursorgaan opnieuw als aangesloten lid werden aanvaard.

§4 - Een geweigerde kandidaat kan beroep aantekenen bij de algemene vergadering, die het lid kan aanvaarden of weigeren.

ARTIKEL 7

Ieder natuurlijk persoon kan door het bestuursorgaan als aangesloten lid tot de vereniging worden toegelaten. Het verzoek om toelating van een kandidaat aangesloten lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.

ARTIKEL 8

De effectieve en de aangesloten leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1.200,00 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De effectieve en de aangesloten leden worden jaarlijks door het bestuursorgaan aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

§1 - Elk lid en elk aangesloten lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht en gaat in na ontvangst door het bestuursorgaan.

§2 - Elk lid en elk aangesloten lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van deze statuten.

ARTIKEL 10

Leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van tenminste drie en maximum negen bestuurders die verkozen worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts twee leden telt, bestaat het bestuursorgaan uit slechts twee personen.

ARTIKEL 12

§1 - De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar.

§2 - Elke bestuurder die wordt aangewezen om te voorzien in de vervanging van een voormalig bestuurder, is slechts benoemd voor de rest van diens voorgangers mandaat.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

ARTIKEL 14

§1 - Het mandaat van de bestuurders eindigt door het verstrijken van het mandaat, door vrijwillig ontslag, door afzetting door de algemene vergadering, door het beëindigen van het lidmaatschap, of door overlijden.

§2 - Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per e-mail of aangetekend schrijven bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat in drie maanden na de postdatum, tenzij anders beslist door de algemene vergadering, in geval van overmacht (ziekte of fysieke onbeschikbaarheid of een belangenconflict) of tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit laatste geval moet het bestuursorgaan binnen de drie maanden de algemene vergadering bijeenroepen, die in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 15

§1 - Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het doel van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

§2 - Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun bezoldigingen.

§3 - Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

§4 - Een bestuurder kan bij afwezigheid volmacht geven aan een andere bestuurder. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. In afwijking van voorgaande is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter, of de stem van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

§5 - Indien het bestuursorgaan echter slechts uit twee personen is samengesteld, wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.

§6 - Bij een belangenconflict is een bestuurder uitgesloten van beraadslaging of stemming over het betreffende agendapunt.

§7 - Schriftelijke besluitvorming binnen het bestuursorgaan is mogelijk bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

ARTIKEL 16

§1 - Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

§2 - De oproepingen voor de vergadering van het bestuursorgaan moeten, om geldig te zijn, ondertekend en verstuurd worden door de voorzitter of een bestuurder. Alle bestuurders moeten schriftelijk worden opgeroepen tenminste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

§3 - De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de eventuele vice-voorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door een door het bestuursorgaan aan te duiden bestuurder.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden opgenomen in een register, dat op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden kan worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurders die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18

Het bestuursorgaan bepaalt het intern reglement en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het nieuwe intern reglement wordt van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

ARTIKEL 19

§1 - Elke individuele bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging, zoals voor (en niet beperkt tot) banken, officiële diensten en tegenover bpost of vergelijkbare postdiensten (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

§2 - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van elke individuele bestuurder.

§3 - Bestuurders die namens de vereniging optreden vermelden hun hoedanigheid, maar moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

§4 - Bestuurders worden geacht hun functie naar behoren te vervullen. Bij ernstige tekortkomingen of fouten kunnen bestuurders worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van deze statuten.

ARTIKEL 20

§1 - De voorzitter wordt benoemd voor één jaar (mogelijk met verlenging).

§2 - Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie kiezen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

§3 - Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op hun verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

§4 - De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden: op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan; door afzetting door het bestuursorgaan.

§5 - De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21

§1 - Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.

§2 - Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

§3 - De benoeming van het dagelijks bestuur gebeurt door het bestuursorgaan.

§4 - De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan; door afzetting door het bestuursorgaan.

§5 - De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden steeds genomen in collegiaal overleg.

§6 - Voor de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

§1 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door een lid dat door de algemene vergadering wordt aangeduid. De algemene vergadering duidt eveneens de stemopnemers aan bij aanvang van de zitting.

§2 - Een lid kan zich door een ander lid of door een niet-geschorst aangesloten lid of door een raadsman op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachthouder kan slechts een enkel lid vertegenwoordigen. De volmacht moet per e-mail of op een andere schriftelijke manier aan het bestuursorgaan overhandigd worden, tenminste 24 uur voor de aanvang van elke zitting.

§3 - Elk lid of vertegenwoordigd lid beschikt over een eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen;
 4. het bepalen van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
 6. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 7. het instellen van een verenigingsvordering tegen bestuurders of commissarissen;
 8. tuchtzaken inzake leden en aangesloten leden;
 9. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 10. de omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 11. een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 12. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
ARTIKEL 24

§1 - De algemene vergadering komt samen na een beslissing door het bestuursorgaan telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

§2 - De beslissingsbevoegdheid tot het organiseren van de algemene vergadering is voorbehouden aan het bestuursorgaan, de uitvoeringsbevoegdheid ervan wordt gedelegeerd aan een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon.

§3 - Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening van het vorige boekjaar, de kwijting van de bestuurders en commissarissen en het goedkeuren van de begroting van het komende jaar.

ARTIKEL 25

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.

ARTIKEL 26

Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan waarin de te behandelen agendapunten worden vermeld. Het bestuursorgaan moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.

ARTIKEL 27

§1 - De oproepingen tot de algemene vergadering moeten, om geldig te zijn, ondertekend en verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle effectieve leden, met inbegrip van bestuurders en commissarissen, moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De opoeping wordt gepubliceerd op elektronische wijze op een voor de hand liggende plaats zoals de officiële website van de vereniging.

§2 - Alle personen over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld tijdens de zitting dienen tenminste vijftien dagen voor de zitting per e-mail of bij aangetekende brief te worden uitgenodigd. Indien hun dossier over tucht-gerelateerde onderwerpen gaat moet de uitnodiging duidelijk vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen zijn, waar het dossier kan worden geconsulteerd, alsook de consultatietermijn.

ARTIKEL 28

§1 - De oproeping, die de plaats en dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet tenminste tien dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd worden. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

§2 - De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd aan alle leden.

ARTIKEL 29

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 30

§1 - Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waar een geldig besluit zal kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.

§2 - Tot wijziging van het voorwerp of het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen geen waarde hebben.

ARTIKEL 31

§1 - Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege kan de algemene vergadering slechts tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

§2 - Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mits een 4/5e meerderheid akkoord wordt gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben geen waarde.

§3 - In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

§4 - De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

ARTIKEL 32

§1 - De algemene vergadering kan enkel tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van een effectief lid, een lid van het bestuursorgaan of een aangesloten lid besluiten, wanneer tenminste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een uitsluiting is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

§2 - Bij uitsluiting van een bestuurder, een effectief lid of een aangesloten lid moet dit punt expliciet op de agenda voorkomen en moet de persoon in kwestie worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

§1 - De algemene vergadering beslist over het nemen van tuchtmaatregelen met gewone meerderheid van stemmen.

§2 - Indien leden of aangesloten leden, of bestuurders van de vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of aanbestedingen winnen, zal de algemene vergadering worden geïnformeerd over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en of er enig lid, aangesloten lid of bestuurder daarvan een persoonlijk voordeel zou hebben en desgevallend welk.

§3 - Indien de algemene vergadering niet werd geïnformeerd, zal het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het betrokken lid of aangesloten lid of de bestuurder zich bloot aan tuchtsancties, alsook elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en wordt de bewijslast omgekeerd, dit wil zeggen dat de betrokkenen moeten aantonen dat er niet van belangenvermenging sprake is of er geen persoonlijk gewin voor de betrokkenen is geweest. In dit verband is persoonlijk gewin te beschouwen als buitensporige winsten, commissies of variabele verloning, groter dan degene die men daarvoor zou ontvangen voor andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.

§4 - Wanneer er persoonlijk gewin wordt vastgesteld, kan de algemene vergadering de volgende maatregelen nemen, waarbij men verzachtende omstandigheden kan inroepen, als kan worden aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft gehaald bij de transactie, en het persoonlijk voordeel onbeduidend was:

 1. pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige gevolgen voor de vereniging, vormen dan weer een verzwarende omstandigheid;
 2. tegen een aangesloten lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting;
 3. tegen een effectief lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief en als aangesloten lid;
 4. tegen een bestuurder zal de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder (waarbij de algemene vergadering moet vermelden of het al dan niet toegelaten is om zich herverkiesbaar te stellen) of tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief of als aangesloten lid;
 5. in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatig persoonlijk gewin.

§5 - Het bestuursorgaan kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, effectieve en aangesloten leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten van de vereniging of op de regels van eer en fatsoen, waardoor zij niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden opgenomen in een register, dat op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden kan worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurders die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

§1 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

§2 - Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.

TITEL VI: SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien, blijft het WVV (Wetboek vennootschappen en verenigingen) toepasselijk.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de buitengewone algemene vergadering van zaterdag 19 september 2020 te Brussel.

Geert Van Pamel, voorzitter

Publicaties in het Staatsblad