Financial statements/2022

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
APPROVED
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

De jaarrekening wordt op papier overgemaakt aan de Belgische overheid. Ze wordt opgesteld in het Nederlands omdat onze statuten dit vereisen (Belgische taalwetgeving) en moet voorafgaand worden goedgekeurd op de algemene vergadering. Het toont de boekhoudkundige situatie van Wikimedia België (WMBE) op het einde van het boekjaar, dat samenvalt met een kalenderjaar.

Deze weergave is een wiki-versie van het origineel dat overgemaakt wordt aan de ondernemingsrechtbank (de overheid gebruikt een €-afronding).

De jaarrekening wordt ook gebruikt als bijlage bij de belastingaangifte. Het wordt in onze archieven bewaard als een PDF-document.

Jaarrekening 2022

Als kleine vzw houdt WMBE een vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisies, volgens een officieel model ter beschikking gesteld door de VSDC.[1] De jaarrekening wordt semi-automatisch berekend op basis van:

 1. boekhouding (onkosten, facturen inkomend en uitgaand)
 2. bankafschriften (ontvangsten, betalingen, transfers)

Het omvat provisies omdat projecten meerdere kalenderjaren omvatten.

Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2022 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van 29/04/2023
Antwerpselaan 40
1000 Brussel
Situatie 31/12/2022 Ondernemingsnummer 0563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden[2] 40,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 12.217,53 € Subsidies[3][4] 40.000,00 €
Andere uitgaven 8.111,44 €[3] Andere ontvangsten[5] 10.217,00 €
Totaal uitgaven 20.328,97 € Totaal ontvangsten 50.257,00 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 €
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers[6] 2.019,71 €
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden[6] 2.497,49 €
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 45.831,34 €
Andere activa Nihil Andere schulden[7] 9.600,00 €
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen[4] 25.102,76 €
Eigen vermogen 6.611,38 €
Totaal debet 45.831,34 € Totaal credit 45.831,34 €

Overzicht kasstroom 2022

Overzicht van de kasstroom 2022
Boeking Subtotaal Totaal
Liquide middelen per 1 januari 2022 15.903,31 €
Netto ontvangen van WMF in 2022 31.888,56 €[3]
Lopende projecten Vrienden van 9.600,00 €[7]
Lidgelden en giften 657,00 € 42.145,56 €
Uitgaven 12.217,53 € -12.217,53 €
Liquide middelen per 31 december 2022 45.831,34 €

Wijziging in balans

Subtotaal Bedrag
Balanstotaal 2021 15.903,31 €
Inkomsten 2022 50.257,00 €
Uitgaven 2022 -20.328,97 €
Balanstotaal 2022 45.831,34 €

Uitgaven per project

Het overzicht van de uitgaven per project laat toe om een inzicht te krijgen over welke projecten ondersteund werden.

Project Budget Bedrag Percent Remaining
Administration and services[8] 3.000,00 € 1.020,40 € 7% 1.979,60 €
Board training 2.000,00 € 43,43 €[9] 0% 1.956,57 €
Education program 1000,00 € 383,57 € 3% 616,43 €
GLAM program 3.000,00 € 1.820,18 € 12% 1.179,82 €
Heritage program 4.000,00 € 3.836,95 € 26% 163,05 €
Human resources 10.000,00 € 0,00 €[10] 0% 10.000,00 €
Office renting 2.000,00 € 871,20 € 6% 1.128,80 €
Partnerships 5.000,00 € 1.000,00 € 7% 4.000 €
Volunteer program 6.000,00 € 2.155,50 € 14% 3.844,50 €
Wikimedia training[11] 4.000,00 € 3.770,52 € 25% 229,48 €
Totaal 40.000,00 € 14.901,75 € 100% 25.098,25 €[4]

Het WMBE boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het WMF projectjaar omvat kosten die pas geboekt worden in januari van het volgend kalenderjaar. Daarom om in de presentatie van de uitgaven per project het WMF totaalbedrag in overeenstemming te brengen met de uitgaven van het boekjaar.

Aansluiting WMF boekjaar met WMBE boekjaar
Boeking Subtotaal Totaal
Totaal uitgaven aan projecten volgens het WMF boekjaar 14.901,75 €
Uitgaven toegerekend aan de WMF in januari 2022 1.837,49 €
Uitgaven toegerekend aan de WMF in januari 2023 -4.517,20 €
Overdracht naar het WMF budget 2023[12] -4.51 € -2.684,22 €
Totaal uitgaven aan projecten volgens WMBE boekjaar 12.217,53 €

Uitgaven per cost center

Het cost center is een boekhoudkundige aanduiding en rapportering voor het type van de onkosten. Het kan worden gebruikt om een idee te krijgen van de verdeling van de werkingsmiddelen.

 • Met inbegrip van (ondertussen vereffende) schulden aan derden
Cost center Bedrag Percent
Administration 467,99 € 3%
Brochures 1.811,37 € 12%
Car allowance 301,69 € 2%
Events 2.019,71 € 14%
Food and drinks 403,69 € 3%
Forfaits[13] 692,00 € 5%
Hotel 521,05 € 3%
Internet and telecom 497,19 € 3%
Material[11] 3.331,45 € 22%
Office and rooms 871,20 € 6%
Partnerships 1.000,00 € 7%
Prizes 1.700,00 € 11%
Public transport 1.279,90 € 9%
Transfer[12] 4,51 € 0%
Totaal 14.901,75 € 100%

Inkomsten per categorie

 • Wikimedia grants worden niet inbegrepen (omdat deze de procentuele verdeling verstoren)
Inkomsten Bedrag Percent
Giften[14] 617,00 € 94%
Giften bovenop lidgeld 0,00 € 0%
Lidgelden[2] 40,00 € 6%
Uitgaande facturen 0,00 € 0%
Totaal 657,00 € 100%

Fonds Vrienden van Wikimedia België

Ter info: een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Fonds Vrienden van Wikimedia België, dat externe projecten wil steunen met sociale, culturele, erfgoed- of onderwijsdoestellingen compatibel met de doestellingen van Wikimedia:

Overzicht Fonds Vrienden van Wikimedia België
Jaar Giften Kosten[15] Projecten Resultaat Beschikbaar
2019 (dec) 645,00 € 0,00 € 0,00 € 645,00 € 645,00 €
2020 7960,00 € 398,00 € 0,00 € 7562,00 € 8207,00 €
2021 7952,00 € 397,60 € 0,00 € 7554,40 € 15761,40 €
2022 10046,40 € 502,32 € 9600,00 €[7] -55,92 € 15705,48 €
2023 (jan-apr) 2727,00 € 136,35 € 0,00 € 2590,65 € 18296,13 €

Toelichtingen

 1. Vereenvoudigd model van de jaarrekening voor kleine vzws
 2. 2.0 2.1 Actieve Wikipedia vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschap. Vandaar dat er weinig betalende leden zijn.
 3. 3.0 3.1 3.2 31.888,56 € ontvangen op 2 januari 2022 van de WMF Foundation als grant 2022 van 40.000 €, met verrekening van de terugbetaling van 8111,44 € voor de grant van 2021.
 4. 4.0 4.1 4.2 Terugbetaling van 25.098,25 € voor WMF subsidies 2022 op 1 February 2023 en 4,51 € overdracht naar de grant 2023.
 5. 617 € donaties en 9.600 € werkingsmiddelen van het Fonds Vrienden van Wikimedia België beheerd door een comité van de Koning Boudewijnstichting. Deze worden doorgestort naar de Wikimedian in Residence projecten, na oplevering.
 6. 6.0 6.1 Wiki Loves Heritage 2022 prize session op 15 February 2023
 7. 7.0 7.1 7.2 9.600 € werkingsmiddelen van het Fonds Vrienden van Wikimedia België beheerd door een comité van de Koning Boudewijnstichting. Deze worden doorgestort naar de Wikimedian in Residence projecten, na oplevering.
 8. Vaste kosten onafhankelijk van de activiteiten
 9. Het doel was om een planningsweekend te organiseren voor het bestuur maar door omstandigheden kon dit niet doorgaan.
 10. Wegens onvoldoende beschikbare tijd voor opvolging
 11. 11.0 11.1 Aankoop van een voorraad boeken "Schrijven voor Wikipedia" en herdrukken van 2 brochures.
 12. 12.0 12.1 De uiteindelijke facturen waren iets kleiner dan gebudgetteerd.
 13. De Belgische wetgeving staat een forfaitaire kostenvergoeding toe, vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
 14. Het Fonds Vrienden van Wikimedia België bestaat sinds december 2019 waarbij fiscale attesten worden afgeleverd door de Koning Boudewijnstichting. Hierdoor komen er minder giften rechtstreeks op onze zichtrekening.
 15. Administratieve kosten bij de Koning Boudewijnstichting