WMBE strategy 2019-2020/nl

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium
DRAFT
en fr

Dit artikel kadert en omschrijft de strategie van Wikimedia Belgium voor de periode 2019-2020.

Wikimedia Belgium[edit]

Hoofdzetel Wikimedia Belgium

Doel van de vereniging[edit]

Het doel van de vereniging Wikimedia Belgium vzw (WMBE) wordt in de statuten (8 oktober 2014) als volgt omschreven - uittreksel uit de officiële statuten:[1]

Specifieke doelen[edit]

 1. Bevordering van vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op regionale, federale en Europese niveau;
 2. Bijdragen aan de sociale, culturele en juridische kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis, bijv. door het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
 3. Aanmoedigen van het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media;
 4. Bijdragen aan de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld conferenties, seminars en workshops, waarbij onze waarden worden verspreid;
 5. Samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties; en hen aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed;
 6. Verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations;
 7. Meehelpen aan de bewustwording van Wikimedia-projecten (outreach).

Algemene doelen[edit]

De vereniging "Wikimedia Belgium" deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia organisaties.

De vereniging ondersteunt alle Wikimedia-gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse talen.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen; inzonderheid en niet beperkt tot internetfaciliteiten en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud en het delen ervan, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen enz... In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die vergelijkbaar is met of complementair is aan haar doel.

Visie[edit]

WMF: Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waaraan wij werken.

WMBE: Iedereen betrekken bij vrije kennis.

Missie[edit]

Wikimedia Belgium zorgt, als onderdeel van de wereldwijde beweging, voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties kunnen samenwerken om wereldwijd vrije kennis te verzamelen, te organiseren, en beschikbaar te maken.

Dit kadert in de wereldwijde strategie van de Wikimedia Foundation (WMF).

Organisatie[edit]

Wikimedia Belgium is geografisch en omvat een aantal entiteiten die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben:

 • effectieve leden: zijn lid van de Algemene vergadering, verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarplannen, de jaarrekeningen, het wijzigingen van statuten en het verkiezen van het bestuur. De Algemene vergadering is het hoogste orgaan in de besluitvorming.
 • Het bestuursorgaan: de leden van het bestuursorgaan (het bestuur) worden gekozen voor een periode van 2 jaar. De voorzitter wordt ieder jaar opnieuw verkozen. De Leden van het bestuursorgaan verdelen de functies binnen het bestuursorgaan.
 • projectleiders: organiseren en coördineren van activiteiten en zoeken naar samenwerking met gelijkgestemde verenigingen en organisaties.
 • geassocieerde leden: kunnen deelnemen aan de activiteiten. Geassocieerde leden betalen een jaarlijks lidmaatschap, of kunnen genieten van een gratis lidmaatschap als zij actief bijdragen aan de Wikimedia-projecten.

Wikimedia Belgium heeft nog geen betaalde medewerkers. Leden of het publiek kunnen een vrije gift overmaken aan WMBE om onze activiteiten te steunen. WMBE kan nog geen fiscale attesten afleveren. WMBE kan (beperkte) financiële ondersteuning geven aan derde partijen die onze doelstellingen onderschrijven.

Wikimedia Belgium gebruikt alle officiële talen in België: Nederlands, Frans, Duits en tevens het Engels als internationale taal.

De Wikimedia-gemeenschap[edit]

De Wikimedia gemeenschap heeft geen formeel-juridische rol in de vereniging, maar is wel een belangrijke pijler voor de activiteiten van de vereniging. WMBE ondersteunt de hele Wikimedia-gemeenschap, dus niet uitsluitend de leden van de vereniging.

Actieve vrijwilligers kunnen on-wiki actief zijn, of ook ‘off-wiki/in-person’ actief te zijn, met name bij het organiseren van activiteiten. Gebruikers blijven eigenaar van de eigen bijdragen en zijn hier ook voor verantwoordelijk.

Bewerkers van Wikipedia en de andere Wikimedia-projecten hebben een eigen organisatie- en besluitvormingsstructuur en arbitrage. WMBE heeft hierover geen zeggenschap. Wikimedia Belgium is juridisch niet aansprakelijk voor de inhoud van de Wikimedia-projecten en bewerkingen gedaan door de vrijwilligers. De vereniging biedt financiële, praktische en adviserende hulp aan bewerkers.

De Wikimedia gemeenschap is taalgebonden, niet geografisch. Wikimedia Belgium werkt nauw samen met de internationale gemeenschappen en zijn chapters, in de eerste plaats de Nederlandse, Franse, Duitse en de Engelse.

De Wikimedia Foundation[edit]

De Wikimedia Foundation (WMF) is juridisch eindverantwoordelijk voor de Wikimedia-projecten, is eigenaar van de merknamen en de logo’s en eigenaar/beheerder van de servers waarop deze projecten draaien. WMF geeft tevens technische en organisationele ondersteuning aan de vrijwilligers en de chapters.

De Wikimedia Foundation heeft een bestuur, de Board of Trustees. Er zijn enkele belangrijke adviescommissies zoals de Funds Dissemination Committee en Affiliations Committee. De Wikimedia Foundation is gevestigd in San Francisco. Het legal department is in Los Angeles. De betaalde medewerkers houden zich bezig met de ondersteuning van de gemeenschap, de opvolging van de internationale conferences, technologie en de internationale fondsenwerving.

De relatie tussen WMBE en WMF is drieledig:

 • Er is een contractuele (maar geen juridische) relatie tussen WMBE en WMF. WMBE heeft een chapters-overeenkomst met de WMF getekend. Dit betekent dat WMBE als nationaal chapter gebruik kan maken van de logo's van de Foundation en activiteiten moet organiseren binnen de doelstellingen van WMF. WMF kan zich niet mengen in interne aangelegenheden van WMBE. WMBE heeft (slechts onrechtstreeks) inspraak in WMF aangelegenheden via officiële vertegenwoordiging.
 • Een financiële relatie. De belangrijkste inkomstenbron van WMBE is de jaarlijkse grant toegekend door WMF. Er is een halfjaarlijks en jaarlijks operationeel en financieel rapport van WMBE naar WMF.
 • En er is een operationele relatie, vooral gericht op het uitwisselen van kennis en activiteiten. WMBE kan deelnemen aan internationale conferenties georganiseerd door WMF.

De Wikimedia beweging[edit]

Wikimedia Belgium is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (Chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging. Daartoe horen naast de Wikimedia Foundation ook andere landelijke of regionale chapters, usergroups en thematische organisaties. Wikimedia Belgium is een actieve partner binnen deze internationale beweging door het delen van kennis en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.

Terugblik[edit]

De beginjaren van Wikimedia Belgium[edit]

Wikimedia Belgium werd opgericht op 8 oktober 2014 als erkend chapter van de WMF. De uiteindelijke oprichting van WMBE startte in 2010, na een eerder mislukte poging. Het heeft zo lang geduurd wegens de juridische, taalkundige en organisatorische complexiteit van België.

In de periode sinds 2014 functioneert WMBE als een pure vrijwilligersorganisatie. Er worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder het zeer succesvolle Wiki Loves Monuments/Art//Public space/Heritage. Het aantal actieve Vlaamse bewerkers van Wikimedia-projecten wordt geschat op 350-400. De kern van actieve vrijwilligers die ook ‘off-wiki’ actief te zijn bestaat slechts uit een handvol personen. Omdat we nog geen werknemers hebben blijft onze slagkracht beperkt.

Alle administratieve aangelegenheden worden vervuld door vrijwilligers (Leden van het bestuursorgaan). Tevens moeten we onze inspanningen ontdubbelen over de verschillende taalgroepen in België. Dit maakt ons kwetsbaar als kleine organisatie.

WMBE heeft een 100-tal leden. Er zijn een aantal initiatieven voor wikithons, het organiseren van Wikipedia trainingen, of samenwerking met gelijkgestemde organisaties of instellingen.

Koers 2019-2020[edit]

De missie van Wikimedia Belgium is toegang tot vrije kennis voor iedereen. De Wikimedia-gemeenschap is daarbij een essentiële partner. We willen ons richten op bewerkers, culturele instellingen en lezers. Onder culturele instellingen verstaan we elke organisatie die bereid is om kennis, data of collecties te delen via de Wikimedia-projecten.

De gemeenschap bestaat uit vrijwilligers; zij kunnen niet worden verplicht om actief kennis toe te voegen die ze niet interessant vinden, maar die objectief gezien wel encyclopedisch relevant is en door lezers op prijs zou worden gesteld. Dus kunnen we er niet vanuit gaan dat een Wikimedia-gemeenschap op elk gegeven moment zo is samengesteld dat zij in staat is om het hele kennisspectrum af te dekken en te voorzien in de kennisbehoefte van alle (potentiële) lezers. Het feit dat er op verschillende taalversies van Wikipedia relatief weinig informatie is over zaken betreffende de Derde Wereld en biografische informatie over vrouwen wordt wereldwijd in verband gebracht met een onvoldoende veelzijdige samenstelling van de bewerkersgemeenschap.

Als Wikimedia Belgium zich bij het bepalen van prioriteiten volledig zou laten leiden door de wensen van de bewerkersgemeenschap bestaat een risico dat dit effect wordt versterkt in plaats van verminderd.

Het afwegen van activiteiten en de besteding van de middelen van Wikimedia Belgium hangt af van het te verwachten resultaat voor de Wikimedia-projecten, de belangen van bewerkers, partnerinstellingen en (toekomstige) lezers.

 • Primaire focus is het vrij beschikbaar maken van vrije kennis in België
 • Omdat we hierbij 4 talen gebruiken is er een groot risico op fragmentatie (verdeling van budgetten over heel veel kleine projecten)

Verkenning van de omgeving[edit]

Omschrijving van organisaties en partners[edit]

Om haar missie te verwezenlijken werkt Wikimedia Belgium samen met verscheidene partners. Deze partners beïnvloeden de mate waarin WMBE zijn missie en doelstellingen zal kunnen verwezenlijken.

Organisatie

of Groep

Functie

en Relevantie

Mogelijke acties van

WMBE naar de organisatie of groep

Culturele instellingen Eigenaars van kennis/collecties die mogelijks kunnen worden vrijgegeven onder een vrije licentie.
 • Voorlichting
 • Assistentie bij openstellen van collecties en content donaties
 • Stimuleren van het verwerken van de donaties door de gemeenschap
Wikimedia-bewerkers (solidair) Inhoudelijk verantwoordelijk voor de (inhoud van de) Wikimedia-projecten die toegang geven tot kennis.
 • Praktische ondersteuning
 • Training geven
 • Bemiddeling bij vrijgave content
 • Bieden van een platform voor discussie en uitwisseling
 • Bieden van infrastructuur, zowel fysiek als sociaal
 • Documentatie ter beschikking stellen
 • Neutraliteit t.o.v. van de content
Lezers/gebruikers van Wikimedia-projecten Eindgebruiker - bepalen relevantie van Wikimedia-projecten.

Donateurs.

 • Voorlichting over Wikipedia en aanverwante projecten
 • Peiling en survey
 • Antwoorden op vragen
 • Duiden van de manier van werken en verantwoordelijkheden
Andere instellingen die streven

naar de bevordering van vrije kennis

Invloed op debat, regelgeving etc
 • Uitwisseling kennis, advies geven
 • Gezamenlijke lobby activiteiten
 • Brieven sturen naar Ministers en vertegenwoordigers
 • Public relations
 • Vergaderingen bijwonen
 • Voordrachten geven
Bedrijven die commercieel actief

zijn op het gebied van kennisdeling

b.v. media-bedrijven

Mogelijke samenwerkings- partner als kennishouders.

Invloed op debat en regelgeving.

Daarnaast ook potentieel tegenpartij bij de vrijgave van relevant materiaal.

 • Proactief informeren
 • Lobby: argumenten aangeven
 • Voorlichting
Foundation (WMF) Financiële bijdrage (subsidie).

Eigenaar van Wikimediaplatformen.

Technische kennis en ondersteuning.

 • Aanvragen financiering
 • Samenwerking inzake technologie
 • Herbruiken van projecten, tools en methoden
 • Voorstellen van projecten
 • Rapporteren, informeren
Wikimedia affiliates Werken in hun gebied aan een vergelijkbare missie.
 • Uitwisseling van ideeën
 • Gezamenlijke lobby
 • Grensoverschrijdende samenwerking en projecten
 • Chapter meetings via de Chair
 • Training geven en volgen
Overheid / EU Regelgeving, wetgeving, controle.

Kennishouder.

 • Lobby
 • Samenwerking
 • Wettelijke regels
 • Proactief informeren (2 richtingen)

Sterkte - zwakte analyses[edit]

De onderstaande sterkte - zwakte analyse van WMBE is opgesteld om de ontwikkelingen in de omgeving te beschrijven en de mogelijkheden van WMBE om hierop te reageren in kaart te brengen.

Sterkte - zwakte analyse Wikimedia Belgium[edit]

Sterktes Zwaktes
 • We zijn een officiële vereniging. We hebben een structuur.
 • De ambitie om interessante activiteiten te ontwikkelen.
 • Goede samenwerking met actieve en deskundige vrijwilligers.
 • Enkele heel gemotiveerde vrijwilligers.
 • Groeiend inzicht in samenstelling en de motivatie van bewerkers.
 • Maatschappelijke waardering voor de Wikimedia-projecten.
 • We moeten als startend chapter vertrouwen winnen bij, en goede relaties opbouwen met WMF.
 • We moeten een aantal goede projecten kunnen afwerken binnen budget.
 • Heel smalle basis van actieve vrijwilligers.
 • Versnippering van inspanningen over alle talen in België.
 • Culturele verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.
 • Wallonië is heel moeilijk te bereiken.
 • Regionale versnippering in België (subsidies, samenwerking).
 • Het vertalen van alle documenten.
 • De onmogelijkheid om resultaten op Wikipedia te garanderen aan partners/financiers.
 • Grote financiële afhankelijkheid van WMF.
 • Grootschalige fondsenwerving bij het publiek niet mogelijk zonder belastingvrijstelling.
 • De meetbare impact van activiteiten op Wikimedia-projecten blijven beperkt.
 • Niet iedereen is vertrouwd met (en vertrouwt) de methodologie van Open content.
Kansen Bedreigingen
 • Het positieve imago van project Wikipedia helpt om deuren te openen en nieuwe activiteiten op te zetten ten behoeve van vrije kennis.
 • De aandacht voor vrije kennis stijgt.
 • Mogelijke bereidheid bij instellingen/organisaties om projecten t.b.v. Wikipedia (financieel) te ondersteunen.
 • Goodwill creëren met kleine sponsoring van instellingen (catering, onthaal).
 • Heel veel instellingen.
 • Een rijke internationale cultuur.
 • De media willen een eind meegaan met onze boodschap.
 • (heel) Kleine budgetten.
 • De financiële bijdrage (subsidie) van WMF kan worden beperkt of verlaagd.
 • Geen structurele eigen fondswerving.
 • We kunnen nog geen giften met belastingvrijstelling aanbieden.
 • Moeilijk om mensen te motiveren om zich te verplaatsen.
 • Sommige actieve bewerkers van Wikimedia-projecten zijn negatief over zowel WMF als WMBE.
 • Toenemende administratieve en wettelijke complexiteit.
 • Moeilijk om goede bestuurders te kunnen (blijven) aantrekken.
 • Heel omslachtige bureaucratie (vanuit de overheid).
 • De media blijven kritisch.

Sterkte - zwakte analyse voor Wikipedia[edit]

Wikipedia is het eerste en belangrijkste project van Wikimedia. Hoewel WMBE geen directe verantwoordelijkheid heeft voor, of invloed op de meertalige Wikipedia, is de vereniging nauw verbonden met dit project. Het wel en wee van Wikipedia heeft direct invloed op de activiteiten van WMBE. Daarom is ook voor Wikipedia een SWOT gemaakt. Kanttekening daarbij is dat sommige bedreigingen en zwaktes niet uniek zijn voor Wikipedia. Ze hebben te maken met aspecten van de software en technologische ontwikkelingen die internationaal spelen.

Sterktes Zwaktes
 • Multi-culturele en internationaal georienteerde gemeenschap.
 • Meertalige medewerkers.
 • Bewerkersgroep ontwikkelt voortdurend nieuwe activiteiten en projecten om de inhoud te verbeteren.
 • (heel) Groot aantal lemma’s.
 • Bewerkersgroep is internationaal en meertalig actief.
 • We kunnen inpikken en aansluiten met internationale projecten.
 • Vrijwilligers zijn actief op meerdere projecten.
 • Uiterst kleine groep zeer loyale en deskundige bewerkers.
 • Internationaal georiënteerd en afhankelijk/geïntimideerd van/door andere taalgemeenschappen.
 • We worden als kleine en gemengde cultuurgemeenschap overstemd door de grote internationale gemeenschap van NL/FR/DE/EN.
 • Geen garantie dat de kleine gebruikersgroep in staat is hele spectrum van kennis adequaat te behandelen.
 • De gemeenschap is gehecht aan bestaande processen, implementeren van vernieuwing gaat moeizaam.
 • Technologische ontwikkelingen gaan traag.
 • Ervaring in het omgaan met conflicten is ondermaats.
 • De technologie en het uiterlijk van Wikipedia is verouderd, maar wel duidelijk.
 • Processen voor het aantrekken en behouden van nieuwe bewerkers werkt niet optimaal.
 • Nieuwe bewerkers (langdurig) blijven motiveren is moeilijk.
 • Samenwerking met gelijkgestemde (internationale of anderstalige) organisaties loopt niet altijd vlot.
 • Individuele personen beheersen niet alle gebruikte talen. De communicatie verloopt stroef.
Kansen Bedreigingen
 • Bereidheid om bij te dragen heeft groot potentieel.
 • Bereidheid bij instellingen om kennis te delen, inhoud bij te dragen en om samen te werken.
 • Acceptatie en interesse bij de academische wereld groeit.
 • Technologische ontwikkelingen aan MediaWiki op internationaal vlak.
 • Sterke reputatie bij brede lagen van de bevolking.
 • Contacten met pers, radio, TV.
 • Steeds grotere groep +60 met intellectuele en culturele interesse, en een zekere rijpheid.
 • We kunnen steunen op internationale homologe organisaties, tools en procedures.
 • Technologische ontwikkelingen bij andere online platforms en interactieve informatiebronnen verhogen de eisen en verwachtingen bij de gebruikers.
 • Het aantal bewerkers stagneert of daalt lichtjes.
 • Nieuwe vrijwilligers vinden blijft een voortdurende uitdaging.
 • De numerieke meerderheid van WMNL/WMFR t.o.v WMBE voor het Nederlands en Frans.
 • De absolute en relatieve grootte van de Engelstalige gemeenschap.
 • Vlaamse onderwerpen worden door NL moderatoren geweerd als NE.
 • Misverstanden (wegens mekaar verkeerd begrijpen) kunnen aanleiding geven tot conflicten.
 • Internationale structuren zijn rigide.

Wat willen we bereiken tegen 2020?[edit]

Uitbouwen van de vrije-kennis-projecten van de Wikimediabeweging, in een open community die bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan partners.

Dit gaan we bereiken door:

 • Bevorderen van vrije kennis. Bijdragen aan de Wikimedia-projecten door het vrijgeven of delen van kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met kennisinstellingen en de bewerkersgemeenschap zorgen we ervoor dat de Wikimedia-projecten de kennis zo breed en divers mogelijk vrijgeven. We willen nog nauwer samenwerken met andere organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Relatie met de lezers. Onze visie is vrije toegang tot alle kennis voor iedereen. Tot nu toe heeft onze aandacht vooral gelegen op de aanbod kant: meer en betere inhoud. Maar er is ook een vraagkant: waar hebben de lezers van de Nederlandstalige WP behoefte aan? Voldoen de projecten aan hun vraag? We willen de komende jaren investeren in het krijgen van meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers. Stimuleren van mogelijkheden tot directe communicatie met, of feedback van lezers. Onder lezers rekenen we ook de deskundigen: we willen inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen. Lezerservaring willen we gebruiken voor het ontwikkelen van projecten en de selectie van partners.
 • Ondersteunen van de bewerkers. Optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit. We willen eraan meewerken dat de Wikimedia-projecten een aangename werkomgeving zijn met lage drempels en goede omgangsvormen. De vereniging blijft zich inspannen om de bewerkers logistiek en financieel te ondersteunen. Ook werken we samen met de gemeenschap om zwakke punten te verbeteren door het aanbieden van trainingen, het faciliteren van discussies en het actief werven van nieuwe bewerkers.
 • Opfrissen van de inhoud. Andere tijden bieden andere vormen van kennisrepresentatie zoals het gebruik van infographics, video en geluid, animaties, etc. Wikimedia Belgium gaat bewerkers en partners ondersteunen om dit te realiseren. Dit kan ook inhouden het verstrekken van opdrachten waardoor de ontwikkeling van alternatieve vormen van kennisrepresentatie wordt vereenvoudigd. Voorts willen we het gebruik van data bevorderen waarbij we vooral bijdragen aan Wikidata of toepassingen en analyses willen stimuleren.

Om dit te bereiken hebben we drie programma’s geformuleerd: Content, Ondersteuning van de community en Communicatie, stakeholders en draagvlak.

 • Intensief samenwerken met WMNL, WMFR, WMDE.

Programmainhoud[edit]

Wikimedia Belgium wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in België, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimediaprojecten die voor veel mensen die toegang vormen tot vrije kennis. Dit doen we in samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig en gewenst doen we een inbreng in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en het gebruik van vrije licenties.

Doelen van de vereniging[edit]

 • We willen nog nauwer samenwerken met andere organisaties en daarbij ook beter inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen.
 • De door de Wikimediaprojecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers en inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.
 • Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.
 • We zetten waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimedia-projecten aan vrije kennis bijdragen.

Activiteiten van de vereniging[edit]

 • Het bieden van inhoudelijke thema’s om instellingen en individuen te kunnen betrekken.
 • Door de opzet van Wikipedia komen de onderwerpen voort uit de belangstelling van de bewerkers.
 • Met het kiezen van thema’s willen we lacunes in kennis aanvullen en nieuwe groepen bewerkers binden.
 • Gender - Dat slechts 12% van de bewerkers vrouwen zijn, heeft volgens de Wikipedia-gemeenschap negatieve gevolgen voor de breedte aan onderwerpen die op Wikipedia worden aangeboden.
 • Project België - We willen kennis beschikbaar stellen die in België voorhanden is maar die vooral relevant is voor Wikipedianen in andere delen van de wereld.
 • Het verrijken van het encyclopedisch karakter van Wikipedia met overkoepelende artikelen, bronnen (Wikisource), audio en video (Wikimedia Commons).
 • Stimuleren van de aanstelling van Wikipedians in residence als bewezen effectief middel om de samenwerking tussen instellingen en Wikimedia te kunnen realiseren. Ondersteunen van Wikipedians in residence. Bieden van trainingsmogelijkheden voor mensen die zo’n rol ambiëren.
 • Actief benaderen van instellingen met relevante kennis en betrokkenheid bij Wikimediaprojecten faciliteren en ondersteunen. Ontwikkelen van online tools en handleidingen. Optreden als intermediair tussen instellingen en de gemeenschap.
 • Leveren van bijdragen aan Wikipedia door instellingen van hoger onderwijs op brede schaal te integreren in lesprogramma’s door middel van een educatieprogramma. Bieden van professionele ondersteuning, lesmateriaal en andere tools voor docenten.
 • Faciliteren van de technische verwerking van contentdonaties, ook door opdrachtverlening als de gemeenschap geen capaciteit of interesse toont.
 • Stimuleren van onderzoek naar kwaliteit van (deelgebieden van) Wikipedia en de resultaten te gebruiken om gericht activiteiten te ontwikkelen.
 • Ontwikkelen van mogelijkheden voor lezers om hun mening over Wikipedia te laten horen. Faciliteren van dialoog tussen lezers en gemeenschap over gewenste inhoud en presentatie van kennis via Wikimediaprojecten.
 • Stimuleren van donaties van animaties, bewegend beeld, geluid en infographics. Waar relevant de productie van zulk materiaal faciliteren. Gemeenschap ondersteunen bij gebruik van dergelijk materiaal. Geven van trainingen.
 • Geven van voorlichting over het thema vrije kennis in het algemeen en de Wikimediaprojecten in het bijzonder. Aandacht vragen voor bedreigingen en kansen van vrije kennis, waar mogelijk in samenwerking met andere (Wikimedia) organisaties.
 • Lokale ondersteuning van de EU Free Knowledge Advocacy Group bij de uitvoering van hun werkprogramma.

Ondersteuning van de Gemeenschap[edit]

Meer dan duizend mensen zijn regelmatig actief op de Nederlandstalige Wikipedia, waarvan ongeveer een 300-tal Vlamingen. Ook zijn er mensen actief op de Engelstalige Wikipedia, de beeldbank Wikimedia Commons en de databank WikiData of andere Wikimedia-projecten. Het ondersteunen van de gebruikers (users) van alle verschillende Wikimedia-projecten is een van de hoofdtaken van WMBE. Dit kan praktische, logistieke of financiële ondersteuning zijn.

Uit onderzoeken die onder bewerkers werden gehouden blijkt dat de werkomgeving door een groot aantal gebruikers als niet aangenaam wordt ervaren en dat men ontevreden is over het onthaal e van nieuwelingen en de conflictafhandeling. WMBE wil de gemeenschap beter ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen.

Doelen van de gemeenschap[edit]

 • Een gezonde Wikimedia-gemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.
 • Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

Activiteiten van de gemeenschap[edit]

 • Ondersteunen van de gemeenschap bij het realiseren en bewaken van een aangename werkomgeving, o.a door aan te sluiten bij bestaande initiatieven en structuren (zoals coachingsprogramma, het aanbieden van trainingen en het faciliteren van initiatieven). In het bijzonder besteden we aandacht aan het garanderen van een veilige omgeving voor vrouwen.
 • Organiseren van gelegenheden waar de leden van de gemeenschap elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten.
 • Bieden van communicatiekanalen voor discussie en uitwisseling; de gemeenschap actief informeren over ontwikkelingen en activiteiten.
 • Bewerkers logistieke en financiële steun bieden, zowel individueel als voor werk- en projectgroepen en door bewerkers geïnitieerde activiteiten.
 • Aanbieden van een programma voor de training en begeleiding van nieuwe bewerkers met aandacht voor conventies, regels en omgangsvormen. Coaching en begeleiding bij de eerste bewerkingen zijn hiervan een onderdeel.
 • Ondersteuning bieden bij de optimalisering van de software voor gebruiksvriendelijkheid. Dit kan zowel ondersteuning voor de ontwikkeling en introductie van de vernieuwing van software zijn, als actie ondernemen tegen de afbouw van functionaliteiten zonder overleg met de gemeenschap.

Communicatie, stakeholders en draagvlak[edit]

Inleiding[edit]

Communicatie is een integraal onderdeel van programma’s, content en gemeenschap. Elke activiteit binnen deze programma’s heeft een eigen communicatiestrategie gericht op de groepen en personen die relevant zijn om de doelen succesvol te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Belgium communicatie-activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een specifiek project of activiteit, maar ingezet zullen worden om een organisatieprobleem voortkomend uit de swot-analyse te verkleinen.

Doelen[edit]

 • Wikimedia Belgium zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, waaronder de Wikipedia-gemeenschap.
 • Belangrijke doelgroepen worden actief en tijdig benaderd met voor hen relevante informatie over Wikimedia Belgium, Wikimediaprojecten en vrije kennis in het algemeen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal volgers op de verschillende social media kanalen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwsbrief-ontvangers.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Belgium, positieve waardering voor Wikimedia Belgium en Wikipedia, en inzicht in structuur en werkwijze van Wikipedia bij het brede publiek zijn toegenomen.

Overzicht van communicatiemiddelen en doelgroepen[edit]

Activiteiten[edit]

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijks communicatieplan ter ondersteuning van het jaarplan, gebaseerd op een evaluatie van effect van eerdere communicatieactiviteiten.
 • Onderhouden van goede contacten met de media en het regelmatig actief informeren van media over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
 • Bij alle georganiseerde activiteiten deelnemers benaderen met de vraag of ze de nieuwsbrief willen ontvangen.
 • Promoten van de online nieuwsbrief die op overlegpagina's gepost kan worden. Middels berichten op de daarvoor bestemde plaatsen en melding bij online activiteiten georganiseerd door ons zoals de schrijfweken.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een sociale-mediastrategie.
 • Actief opzoeken van belangrijke doelgroepen door aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen c.q. media.
 • Intensiever gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van infographics en animaties.
 • Het actief volgen van verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van communicatie.

Middelen[edit]

Financieel overzicht[edit]

Evolutie 2018 2017 2016 2015
Inkomsten € 15.742 € 1.635 € 12.074 € 25.502
Uitgaven € 17.997 € 9.922 € 9.528 € 14.714

Inkomsten[edit]

Inkomsten 2018 2017 2016 2015
WMF grant € 15.002 € 1.203 € 11.380 € 25.460
Lidgelden € 40 € 80 €100 € 10
Giften € 462 € 285 € 594 € 0
Overige € 238 € 67 € 0 € 32

Uitgaven[edit]

Inkomsten 2018 2017 2016 2015
Projecten € 11.115 € 7.872 € 5.307 € 11.310
Conferenties € 4.567 € 0 € 1.041 € 1.940
Adminstratie € 1.960 € 1.582 € 2.611 € 1.299
Telecom € 355 € 468 € 569 € 165

Verbreding van de financiële basis[edit]

De belangrijkste inkomstenbron van WMBE is de jaarlijkse grant-toekenning door WMF. Om minder afhankelijk te worden van deze inkomstenbron willen we de komende jaren de inkomsten uit andere bronnen uitbouwen. We willen de projectfinanciering door subsidies van fondsen verder uitbreiden. En we willen giften met fiscale vrijstelling verwerven. De onafhankelijkheid van de Wikimediaprojecten moet altijd gewaarborgd blijven. Dat is het leidende criterium bij het aanvragen van projectfinanciering en het verwerven van giften of schenkingen. Ook kan de relatie met de financier geen afbreukrisico vormen voor de reputatie van Wikimedia Belgium of de Wikimedia-projecten..

Investeringen en reserveringen[edit]

 • We verwachten geen investeringen van noemenswaardige omvang.
 • Financiële reserve: dit is gering of quasi onbestaande wegens de huidige manier van financieren.

Colofon[edit]

De basistekst van dit document is gebaseerd op wmnl:Strategie/Strategie 2017-2020/Nederlands (waarvoor dank!)

Contact us[edit]

Wikimedia Belgium NPO
Antwerpselaan 40 Boulevard d'Anvers
B-1000 Brussel/Bruxelles
+32 471 82 20 26 (voice/sms/Signal/Telegram/WhatsApp)
Enterprise 0563.775.480 - RPR Brussel - Not liable to VAT
www.wikimedia.be • info@wikimedia.be

IBAN: BE63 5230 8084 2808 BIC: TRIOBEBB

WMBE GDPR privacy declaration
Board of directors

Donation with tax certificate
Friends of Wikimedia Belgium Fund

Facebook • Google Meet • Helpdesk • LinkedIn • News • Telegram • Twitter (nl/en) • Twitter (fr) • YouTube

Zie ook[edit]

Referenties[edit]

 1. Statuten van Wikimedia Belgium, Belgisch Staatsblad, 8 oktober 2014