Financial statements/2021

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
APPROVED
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

De jaarrekening wordt op papier overgemaakt aan de overheid. Ze wordt opgesteld in het Nederlands omdat onze statuten dit vereisen (Belgische taalwetgeving) en moet worden goedgekeurd op de algemene vergadering. Het toont de boekhoudkundige situatie op het einde van het boekjaar.

Deze weergave is een wiki-versie van het origineel overgemaakt aan de ondernemingsrechtbank (de overheid gebruikt een €-afronding).

De jaarrekening wordt ook gebruikt als bijlage bij de belastingaangifte. Het wordt in onze archieven bewaard als een PDF document.

Jaarrekening 2021

Vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisie, volgens een officieel model ter beschikking gesteld door de VSDC.[1] Het wordt automatisch berekend op basis van:

 1. boekhouding (onkosten, facturen)
 2. bankafschriften
Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2021 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de
Algemene Vergadering van 18/06/2022
Antwerpselaan 40
1000 Brussel
Situatie 31/12/2021 Ondernemingsnummer BE 0563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 80,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen[2] 7.893,97 € Subsidies[3] 16.500,00 €
Andere uitgaven Nihil Andere ontvangsten[4] 1.520,00 €
Totaal uitgaven 7.893,97 € Totaal ontvangsten 16.900,00 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 €
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers 150,00 €
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden[5] 1.687,49 €
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 15.903,31 €
Andere activa Nihil Andere schulden Nihil
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen[3] 8.111,44 €
Eigen vermogen 5.954.38 €
Totaal tegoeden 15.903,31 € Totaal schulden 15.903,31 €

Overzicht kasstroom 2021

Overzicht van de kasstroom 2021
Boeking Subtotaal Totaal
Liquide middelen per 1 januari 2021 19.064,91 €
Ontvangen van WMF in 2021 13.697,79 €[6]
Overige ontvangsten 1.600,00 € 15.297,79 €
Terugbetaald aan WMF in 2021 10.565,42 €
Overige uitgaven 7.893,97 € -18.459,39 €
Liquide middelen per 31 december 2021 15.903,31 €

Uitgaven per project

Het overzicht van de uitgaven per project laat toe om een inzicht te krijgen over welke projecten ondersteund werden.

Het voorziene budget werd niet volledig gespendeerd wegens de covid-19 pandemie.[3] Toch bleven de vaste kosten doorlopen...

Project Budget Bedrag Percent Remaining
Administration and services[7] 2.000,00 € 819,82 € 10% 1.180,18 €
Board training[2] 2.000,00 € 0,00 € 0% 2.000,00 €
Education program[2] 800,00 € 80,10 € 1% 719,90 €
GLAM program[2] 2.000,00 € 1.201,88 € 14% 798,12 €
Heritage program[8][9] 3.700,00 € 1.715,00 € 20% 1.985,00 €
Office renting 1.000,00 € 871,20 € 10% 128,80 €
Volunteer program[2] 3.000,00 € 1.702,21 € 20% 1.297,79 €
Wikimedia training[10] 2.000,00 € 1.998,35 € 24% 1,65 €
Totaal 16.500,00 € 8.388,56 100% 8.111,44 €

Suggestie om in de presentatie van de uitgaven per project het totaalbedrag van € 8.388,56 (WMF) in overeenstemming te brengen met de uitgaven van WMBE (€ 7.893,97). Dat kan door onderstaande tabel toe te voegen aan de financial statements 2021:

Aansluiting WMF boekjaar met WMBE boekjaar
Boeking Subtotaal Totaal
Totaal uitgaven aan projecten volgens WMF boekjaar 8.388,56 €
Uitgaven toegerekend aan WMF in januari 2021 1.342,90 €
Uitgaven toegerekend aan WMF in januari 2022 -1.837,49 € -494,59 €
Totaal uitgaven aan projecten volgens WMBE boekjaar 7.893,97 €

Uitgaven per cost center

Het cost center is een boekhoudkundige aanduiding en rapportering voor het type van de onkosten.

 • Met inbegrip van (vereffende) schulden aan derden
Cost center Bedrag Percent
Administration 334,35 € 4%
Car allowance 573,71 € 7%
Food and drinks[2] 69,10 € 1%
Forfaits[9] 280,00 € 3%
Hotel[2] 64,00 € 1%
Internet and telecom 480,67 € 6%
Material[10] 2.946,33 € 35%
Office and rooms 871,20 € 10%
Partnerships 1.000,00 € 12%
Prizes 1.285,00 € 15%
Public transport[2] 265,70 € 3%
Tickets 218,50 € 3%
Totaal 8.388,56 100%

Inkomsten per categorie

 • Wikimedia grants worden niet inbegrepen (omdat deze de procentuele verdeling verstoren)
Inkomsten Bedrag Percent
Giften[4] 190,00 € 48%
Giften bovenop lidgeld[4] 5,00 € 1%
Lidgelden[11] 80,00 € 20%
Uitgaande facturen[12] 125,00 € 31%
Totaal 400,00 € 100%

Toelichtingen

 1. Vereenvoudigd model van de jaarrekening voor kleine vzws
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Wegens covid-19 zijn alle fysieke activiteiten vanaf maart 2021 niet kunnen doorgaan, daardoor zijn er veel minder werkingskosten.
 3. 3.0 3.1 3.2 Vereffening van ongebruikte WMF subsidies voor 2021 met de grant van 2022: 8.111,44 € op 2 February 2022
 4. 4.0 4.1 4.2 Minder rechtstreekse giften door de oprichting van het Fonds Vrienden van Wikimedia België in december 2019; late ontvangst van een factuur van 1.200 € van 28/12/2020.
 5. Wiki Loves Heritage 2021 prize session op 21 February 2022
 6. Controle samenstelling WMF subsidie 2021 (16.500,00 €). Ontvangen op 14 januari 2021: 13.697,79 €. De niet-bestede bedragen van de grants 2019 voor 601,31 € en de contingency 2019 van 2.200,90 € zijn niet teruggestort maar verrekend met de subsidie 2021: 601,31 + 2200,90 + 13.697,79 = 16.500,00 €.
 7. Vaste kosten onafhankelijk van de activiteiten
 8. Alleen een videoconferentie. Geen zaal, geen receptie.
 9. 9.0 9.1 De Belgische wetgeving staat een forfaitaire kostenvergoeding toe, vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
 10. 10.0 10.1 Aankoop van een voorraad boeken "Schrijven voor Wikipedia" en 2 Chromebooks voor cursisten van schrijfsessies.
 11. Actieve Wikipedia vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van lidmaatschap
 12. ULB