Reglement van Inwendige Orde

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
OBSOLETE

Dit Reglement van Inwendige Orde bevat de regels die de relatie beheersen tussen de leden en de vereniging en tussen de leden onderling met betrekking tot of binnen de vereniging of de activiteiten van de vereniging.

De indeling van de regels volgt de titles van de statuten waarop ze betrekking hebben, de statutaire artikels worden soms in dit document - bij wijze van inleiding - weergegeven (in cursief): de artikelen van dit Regelement van Inwendige Orde worden genummerd als RIO-x (waarbij x een decimaal cijfer voorstelt).

Definities

[edit]
 • Schriftelijk : in art 16 wordt vermeld dat onder "schriftelijk" dient verstaan: een geschreven document dat hetzij van hand tot hand wordt overdragen of verstuurd per gewone of aangetekende brief, per telegrafisch of telex bericht, per e-mail of per fax. Indien het bewijs van verzending moet worden geleverd zal er steeds naar een aangetekende brief of e-mail verwezen worden.
 • RvB of de Raad: de Raad van Bestuur
 • AG: de Algemene Vergadering

Prioriteit van de Interne regelgeving van de Vereniging

[edit]

Er bestaan 4 brondocumenten die elkaar aanvullen :

 • De Statuten verwijzen in de eerste alinea naar de wetgeving, dit zijn de primaire rechtsregels van toepassing op de vereniging.
  • Wet van 27 juni 1921 "waarbij aan de vereenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nu rechtspersoonlijkheid wordt verleend" [1] [2],
  • later gewijzigd door de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Wet van 2 mei 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wetswijzigingen[3] tot en met mei 2014 [4]
 • Alles wat niet door de wet werd bepaald, wordt aangevuld in de gepubiceerde Statuten van de vereniging,
 • De statuten vermelden als aanvulling dit Reglement van Inwendige Orde.
 • Dit reglement verwijst naar de Gedragscode_voor_Bestuurders

TITEL III – Leden

[edit]

De vereniging is samengesteld uit de effectieve leden en de aangesloten leden. Het minimum aantal effectieve leden is drie.

 • Effectieve leden zijn de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering.
 • Aangesloten leden zijn personen die hun bijdrage betalen maar nog geen stemrecht hebben verworven.

Enkel aangesloten leden kunnen effectief lid worden.

Lid worden

[edit]

Art.6 par.1 zegt dat enkel natuurlijke personen die zich schriftelijk kandidaat stelden door de RvB kan worden aanvaard. Art.6 par.2 stelt daarbij volgende voorwaarden

 1. meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of wettelijke voogd;
 2. niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
 3. niet veroordeeld zijn en ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
 4. niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme of het verspreiden van haatboodschappen of het oproepen tot geweld of het verspreiden van verboden pornografisch materiaal.
 5. minstens zes maanden toegetreden lid zijn om effectief lid te worden
* RIO-1.
[edit]

Alle aanvragen voor lidmaatschap moeten schriftelijk aan de de Raad van Bestuur worden gericht. De kandidaatleden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van nationaliteit, minderjarigen kunnen aanvaard worden als bij hun kandidatuur een ouderlijke machtiging is toegevoegd, ondertekend door een van de ouders of de wettelijke voogd;
 2. niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten
 3. veroordelingen als of ontzet zijn uit het recht te werken als journalist, uitgever, of wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme of het verspreiden van haatboodschappen of het oproepen tot geweld, het verspreiden van verboden pornografisch materiaal;
 4. eerder uitgesloten leden moeten worden voorgedragen op de wijze zoals bepaald in RIO-3.5.
 5. kandidaten om effectief lid te worden moeten minstens zes maanden toegetreden lid zijn
* RIO-2.
[edit]

Alle schriftelijke aanvragen voor lidmaatschap worden door de Raad van Bestuur onderzocht en toegestaan of afgewezen. Het staat de RvB vrij (en het wordt haar geadviseerd) om objectiveerbare regels voor nieuwe kandidaat leden op te stellen en hun beslissingen daarop te baseren.

 1. Aanvragen moeten worden afgewezen van uitgesloten leden wiens uitsluitingsperiode nog niet voorbij is.
 2. Aanvragen moeten worden afgewezen van geschorste leden omdat zij nog steeds lid zijn.
 3. Aanvragen van familieleden van uitgesloten of geschorste leden moeten door de RVB nauwgezet worden onderzocht om misbruiken (popsocking) te voorkomen.
* RIO-3.
[edit]

De Algemene Vergadering beslist in beroep en in laatste instantie over aanvragen tot lidmaatschap. De AV heeft de discretionaire bevoegdheid een kandidaat lid het lidmaatschap te weigeren zonder die beslissing te moeten motiveren.

 1. De beslissing van de RvB inzake de aanvraag tot lidmaatschap zal schriftelijk en gemotiveerd worden overgemaakt aan de kandidaat.
 2. De beslissing van de RvB inzake de afwijzing van de aanvraag tot lidmaatschap zal, op schriftelijke vraag van de kandidaat, door de AV worden onderzocht, waarna die onherroepelijk beslist.
 3. De beslissing van de RvB inzake de aanvraag tot lidmaatschap (hetzij de toekenning of de afwijzing) zal op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een ander lid - dat een redelijk belang kan aantonen - door de AV worden onderzocht, waarna die onherroepelijk beslist.
 4. De beslissingen van de RvB moeten worden gemotiveerd, die van de AV moeten dat niet zijn omdat ze de uitslag zijn van een stemming, omdat de AV niet stemt over de motivering.
 5. De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen, en van zijn beroepsmogelijkheid.
 6. De afgewezen kandidaat kan zich opnieuw kandidaat stellen na een jaar te rekenen vanaf de datum van de beslissing van de Algemene Vergadering. Deze periode wordt ingekort tot 3 maanden indien de kandidatuur wordt voorgedragen ofwel door twee effectieve leden, ofwel door een effectief lid en ten minste twee toegtreden leden, ofwel door de raad van bestuur.
* RIO-4.
[edit]

is op dit moment niet van toepassing

Lidmaatschap beëindigen van een aangesloten lid

[edit]
 • RIO-5. De aangesloten leden zijn vrij op elk moment uit de vereniging te treden door :
  • schriftelijk hun ontslag aan de raad van bestuur kenbaar te maken, het lidmaatschap eindigt op het moment dat de RvB de schriftelijke kennisgeving ontvangt of op het moment aangegeven door het ontslagnemende lid;
  • de verplichte bijdrage niet (tijdig) te betalen, het lidmaatschap eindigt op de vervaldag die de RvB in vermeld in de betalingsherinnering die zij schriftelijk naar het lid heeft gestuurd;
 • het vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap geeft het ontslagnemende lid geen enkel recht op terugvordering van betaalde ledenbijdragen, of gelijk welke vordering op de middelen of eigendommen van de vereniging per artikel 10 van de statuten.
  • RIO-5.1. Uitgetreden leden of ontslagnemende leden kunnen op schriftelijk verzoek en/of het betalen van de bijdrage opnieuw toetreden.
  • RIO-5.2. Laattijdig betaalde bijdragen activeren het lidmaatschap op de originele vervaldag.

Effectief lid worden

[edit]
 • RIO-6. Elk aangesloten lid kan effectief lid worden mits het doorlopen van volgende procedure.
 • RIO-6.1. Kandidatuur stellen :
 1. Na tenminste 6 maanden aangesloten lid te zijn kan een aangesloten lid zich schriftelijk kandidaat te stellen bij de RVB, waarna de RVB de kandidatuur evalueert.
 2. De kandidaturen worden ter stemming vooorgelegd door de RVB op de volgende zitting van de AV.
 3. De kandidaat die schriftelijk wordt voorgesteld door minstens twee effectieve leden bij de RVB worden dan voorgelegd op de volgende zitting van de AV
 4. De kandidaat wordt aanvaard als effectief lid met een gewone meerderheid door de AV
 5. Niet aanvaarding door de AV moet niet gemotiveerd worden.
 • RIO-6.2. De regels van RIO-3 gelden ook in het geval van deze procedure.

Lidmaatschap beëindigen van een effectief lid

[edit]
  • RIO-6.3. Het lidmaatschap eindigt in het geval van de dood van het lid , een incapaciterende ziekte of indien het lid zou veroodeeld worden voor misdrijven die hem niet toelaten lid te zijn.

Vrijwillig ontslag van een effectief lid

[edit]
  • RIO-6.4 Een effectief lid moet zijn ontslag als effectief lid steeds schriftelijk kenbaar maken aan de RvB, tenminste 1 maand voor de volgende zitting van de AV (uitgenomen in geval van overmacht).
  • RIO-6.5 Het effectief lid moet aangeven of hij/zij enkel ontslag neemt als effectief (dus stemgerechtigd lid) maar aangesloten lid blijft, of hij ook vrijwillig wenst uit te treden als aangesloten lid. Indien het effectieve lid geen melding maakt bij zijn ontslag dat hij ook vrijwillig wenst uit te treden, dan wordt er door dit reglement verondersteld dat het lid wel degelijk aangesloten lid wenst te blijven.
  • RIO-6.6 Het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage door een effectief lid heeft niet voor gevolg dat het lid als ontslagnemend / cq vrijwillig uitredend wordt beschouwd. Bij zelfs bij ontslag blijft de vervallen bijdrage verschuldigd (tenzij in geval van overmacht).
  • RIO-6.7 De AV zal het ontslag van een effectief lid pas aanvaarden als dat lid geen schulden meer heeft ten aanzien van de vereniging.
  • RIO-6.8 De AV beslist bij gewone meerderheid over het aanvaarden van het ontslag van het ontslagnemend lid, maar kan enkel tegenstemmen indien een van de bovenstaande condities niet is voldaan.

Disciplinaire maatregelen tegen leden

[edit]

Een Schorsing is een tijdelijk en een Uitsluiting een min of meer definitieve disciplinaire maatregel tegen leden : enkel de Algemene Vergadering kan een lid uitsluiten, met de daartoe vereiste 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen.<br\>

 • RIO-7. De schorsing en uitsluiting van leden zijn tucht maatregelen ten aanzien van zowel effectieve als aangesloten leden.
Definities
 1. Uitsluiting van een lid is een disciplinaire maatregel waarbij een lid al zijn rechten als lid verliest, hetzj tijdelijk hetzij definitief, enkel de AV kan tot een uitsluiting beslissen, met de daartoe vereiste 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen
 2. Schorsing van een lid is een disciplinaire maatregel waarbij een lid al zijn rechten als lid tijdelijk verliest, uitgenomen om gehoord te worden door of beroep aantkenen bij de de AV; Zowel de AV als de RvB kunnen de schorsing uitspreken
 3. het verschil tussen schorsing en uitsluiting van leden is dat in het geval van schorsing het lid automatisch zijn rechten terug verkrijgt terwijl een uitgelsoten lid daartoe een schriftelijk verzoek moet richten aan de RvB.
  • RIO-7.1 Volgende Disciplinaire beslissingen kunnen genomen worden ten aanzien van een lid door e AV
 1. Een verwitting die de schorsing beëindigd
 2. Een reprimande met die in aanmerking kan genomen worden indien zich later nieuwe feiten voordoen, en die de schorsing beëindigd
 3. Een probatietermijn die de schorsing beëindigd
 4. En demotie die een effectief lid terug plaatst tot toegetreden lid
 5. Een uitgestelde verlengde schorsing voor een bepaalde periode (maximum tot de daarop volgende JSV) die pas uitvoerbaar is indien de feiten zich later opnieuw zouden voordoen
 6. Een effectieve en onmiddellijk toepasbare verlengde schorsing : wanneer de AV de schorsing bevestigd moet zij daaraan een bepaalde termijn verbinden; de termijn uitgedrukt in manden of weken of tot een bepaald moment (bvb de volgende JSV)
 7. Een uitgestelde en tijdelijke uitsluiting : waarbij een lid met tijdelijke uitsluiting bedreigt wordt indien zich later nieuwe feiten voordoen, en die de schorsing beëindigd,
 8. Een onmiddellijke en effectieve tijdelijke uitsluiting : wanneer de AV tot de tijdelijk uitsluiting van een lid beslist moet zij daaraan een uitsluitingstermijn verbinden; die maximaal 5 jaar kan duren, deze termijn bepaald wanneer een lid zich opnieuw kandidaat mag stellen als aangesloten lid.
 9. Een onmiddellijke en effectieve definitieve uitsluiting : een definitief uitgelsoten lid mag zich niet opnieuw kandidaat stellen als aangesloten lid.
  • RIO-7.2 De raad van bestuur kan leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten, det regelement of op de regels van eer en fatsoen als lid van deze vereniging, en dat in afwachting van een beslissing van de Algemene Vergadering. De schorsing uitgesproken door de RvB heeft een statutair beperkte termijn : tot de volgende zitting van de AV.
 1. De RvB moet deze schorsingsbeslissing schriftelijk meedelen aan het betrokken lid en welke de procedure(s) die hierop zullen volgen.
 2. De RvB moet de zaak waarvoor het lid geschorst werd agenderen op de volgende vergadering van de AV en moet motiveren waarom het lid geschorst werd. De zaak moet betrekking hebben op feiten, acties gesteld of {publieke) verklaringen gedaan door het betrokken lid door de RvB werden vastgesteld of waarvan de RVB in kennis werd gesteld. Hiertoe moet de RvB bewijsstukken en verklaringen verzamelen die de beoordeling door de AV mogelijk maken, de RvB moet dus ook een verklaring toevoegen van de betrokkene, betrokkene moet ook eventuele punten ter zijner verdediging hard maken (bewijsstukken indienen).
 3. De RvB moet dus niet enkel het betrokken lid uitnodigen voor de zitting (volgens art 27 van de statuten) een de zaak voorstellen op de AV. De RvB zal het lid uitnodigen zijn eigen verklaringen in te dienen en het lid in d emogelijkheid stellen om het dossier te consulteren, verklaringen en bewijsstukken in te dienen en hem in de mogelijkheid te stellen om (schriftelijkt e verzoeken dat getuigen en/of klagers worden gehoord en verhoord tijdens de vergadering van de AV.
  • RIO-7.3 Een schorsing kan aanleiding geven tot elke disciplinaire maatregel opgesomd in RIO-7.1.
  • RIO-7.4 De RvB kan ook zonder schorsing een dossier tot uitsluiting van een lid samenstellen voor de AV. maar dit onstlaat de RvB niet van de verplichtingen van RIO7.2 par 2 en 3
  • RIO-7.5 De minimale termijn voor inzage van het dossier is 14 dagen en men moet tenminste 14 dagen voorzien voor het uitnodigen van getuigen.
  • RIO-7.6 Een lid dat getroffen wordt door een schorsing door de RvB, of door een verzoek tot uitsluiting zal gehoord worden op de zitting van de AV.
 1. Leden kunen zich eenmaal verontschuldigen voor de zitting en verzoeken voor uitstel van de behandeling, hierbij moet de AV uitdrukkelijk besluiten tot de verlenging van de schorsing, zoniet wordt de beslissing van de RVB opgeschort tot de behandeling tijdens de volgende zitting van de AV.
 2. Zonder voorafgaande verontschuldiging wordt de zaak behandeld bij verstek.
 3. Tegen een uitspraak bij verstek kan eenmalig verzet worden aangetekend, de behandeling bij verzet kan niet worden uitgesteld, bij verstek kan enkel nog beroep worden ingediend
 4. na een eerste uitstel zal de zaak definitef worden behandeld, zonder mogelijkheid tot verzet enkel beroep.
  • RIO-7.7 omzeilen van disciplinaire maatregelen
 1. Indien een uitgesloten lid probeert om via familieleden of bekenden toch zijn rechten als lid waarvan hij uitgesloten te doen gelden (popsocking) gedurende de uitsluitingstermijn heeft dat definitieve uitsluiting voor gevolg voor hemzelf en uitsluiting voor de popsock.
  • RIO-7.8 Een geschorst of uitgesloten lid kan eenmaal beroep aantekenen door een gemotiveerd verzoek te richten aan de AV door een brief aan de RvB ten minste 3 maanden voor de zitting van de AV. De RvB, stelt dan een comite samen van 3 leden van de AV om de zaak te onderzoeken. Deze leden adviseren de AV over het beroep.
  • RIO-7.9 De AV neemt de beslissingen tot verwittiging, reprimande of schorsing met een gewone meerderheid.
  • RIO-7.10 De AV neemt de beslissing tot uitsluiting met een 2/3 meerderheid

TITEL IV – Bijdragen

[edit]

Ledenbijdrage

[edit]
 • RIO-8. De jaarlijkse leden bijdrage wordt bepaald voor de periode 2012 tot en met 31-12-2012 op
  • hier komt een tabel **
  • RIO-8.1. De jaarlijkse bijdrage begint op het moment dat de kandidatuur definitief wordt geaccepteerd en loopt een volledig jaar. Zelfs indien een belanghebbend lid verzet aantekent tegen de kandidatuur verandert dit de begin datum niet.
  • RIO-8.2 Het aangesloten lid dat de verplichte bijdrage niet tijdig betaalt, in de maand waarin de herinnering schriftelijk naar hem/haar is gestuurd, wordt geacht vrijwillig uitgetreden te zijn.
  • RIO-8.3. De uitsluiting van een lid geeft het uitgesloten lid geen enkel recht op terugvordering van betaalde ledenbijdragen, of gelijk welke vordering op de middelen of eigendommen van de vereniging.

Titel V De Algemene Vergadering

[edit]

De Algemene Vergadering (AV) is samengesteld uit alle stemgerechtigde effectieve leden.

Samenroeping van een zitting van de Algemene Vergadering

[edit]
 • RIO 9. De Raad van Bestuur roept de zitting van de AV samen op schriftelijke wijze.
 1. de samenroeping gebeurt bij voorkeur schriftelijk via email, of per brief, en wordt gepubliceerd op electronische wijze op een voor de handliggende plaats zoals het chapterportaal op Mediawiki, complementaire vormen van notificatie van de samenroeping mogen worden gebruikt.
 2. De stemgerechtigde leden worden samengeroepen tenminste 15 dagen voor de zitting van de AV.
 3. De termijn van oproeping dient te worden verlengd met door de statuten of dit RIO voorziene indieningstermijnen, zonder de 8 weken te overschijden.
 4. Alle leden of kandidaat (aangesloten of effectieve) leden over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld tijdens de zitting van de AV dienen tenminste 15 dagen voor de zitting bij aangetekende brief (met copie via email) uitgenodigd.
 5. Indien hun dossier om tucht gerelateerde onderwerpen gaat moet hun uitnodigingstermijn verlengd worden met de consultatietermijn van het dossier.
  • RIO-9.1. De samenroepingen moeten bepaalde informate bevatten :
 1. De plaats en het tijdstip van de zitting.
 2. De oproepen voor het indienen van kandidaturen voor de Raad van Bestuur, voor voorstellen van statutenwijzigingen en andere onderwerpen voor de dagorde; de indieningstermijn, en afsluitdatum van die termijn.
 3. Voor alle leden over wie een tucht gerelateerde dossier wordt behandeld tijdens de zitting van de AV dient hun uitnodiging duidelijk vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen zijn, zoals per RIO-7.
 4. De samenroeping moet een voorlopige dagorde bevatten alsmede een URL waar de dagorde publiek aangekondigd en onderhouden wordt, de definitieve dagorde mag verstuurd worden met een herinneringsuitnodiging tot 8 dagen voor de zittingsdatum.

Schema van het verloop van de zitting van de AV

[edit]
 • RIO-10. De zitting verloopt volgens het volgende schema bevat volgende punten :
 1. registratie van de aanwezigen, volmachten en volmachthouders, toekenning van de stemmen, uitreiking van de stem bulletins;
 2. vaststelling van de het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden , desgevallend het aantal stemmen stemgerechtigden, bepaling van de aanwezigheids- en stemmen-quorums, vaststelling van aantallen voor de meerderheden;
 3. aanstelling van het bureau van de zitting (voorzitter, stemmenopnemers)
 4. moties van orde, desgevallend stemming over de moties van orde
 5. voorstellen voor toegevoegde punten op de dagorde , en vaststelling van de dagorde
 6. opening van de zitting
 7. behandeling van de punten op de dagorde en stemmingen
 8. sluiting van de zitting

De dagorde van elke zitting

[edit]
 • RIO-11. De dagorde bevat altijd sommige van de volgende punten, en alle punten waarover volgens art 10 van de statuten de AV moet beslissen :
 1. rapporten van de RVB, uitvoering van projecten voorgesteld tijdens vorige zittingen ;
 1. rapporteringen van Commisarissen of Revisoren
 2. jaarrekening, kwijting van de bestuurders;
 3. geplande activiteiten in bestaande projecten;
 4. nieuwe projecten en budgetten
 5. ontslagen en benoemingen van bestuurders
 6. ontslagen en benoemingen van Comissarissen
 7. opdrachten voor Comissarissen
 8. zaken van lidmaatschap:
 1. toelaten van aangesloten/effectieve leden
 2. tuchtzaken inzake leden, schorsing en uitsluiting van leden
 1. wijzigingen van de statuten
 2. wijzigingen van deze RIO
  • RIO-11.1 De dagorde moet naargelang de aard en onderwerp van de zitting van de AV volgende punten en informatie bevatten :
 1. voor de oproep van de JSV of indien tijdens een BAV de rekeningen herzien dienen te worden  : de goed te keuren jaarrekening, de budgetten en verslagen, de dagorde moet ook een URL bevatten waarop de stemgerechtigde leden de nodige documenten, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de zitting, kunnen consulteren (tijdens de zitting zelf volstaat een samenvattend document);
 2. Voor de kwijting van de bestuurders moet de dagorde een URL bevatten waarop het verslag van het rekeningtoezicht vooraf consulteerbaar, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de zitting, is door de stemgerechtigde leden;
 3. Voor alle benoemingen van leden van de Raad van Bestuur, Comissarisen en ander functies moet de dagorde de naam en details van de benoeming bevatten, met een URL waarop een profielschets van de kandidaat consulteerbaar is voor de stemgerechtigde leden,tenminste 14 dagen voorafgaand aan de zitting, alsook vermeldigen over de voldane vormvereisten;
 4. Voor alle verzoeken om ontslag, of afzetting van een lid van de Raad van Bestuur een URL met het indien van toepassing een dossier consulteerbaar voor de stemgerechtigde leden;
 5. Voor alle kandidaturen van nieuwe aangesloten of effectieve leden, een URL met het dossier consulteerbaar zijn de effectieve leden, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de zitting;
 6. Voor alle zaken met betrekking tot uittreding en uitsluiting of schorsing van leden een URL met het indien van toepassing een dossier consulteerbaar voor de stemgerechtigde leden, tenminste 14 dagen voorafgaand aan de zitting;
 7. Voor alle wijzigingen van de statuten, de geldende inhoud van het te wijzigen artikel, de voorgestelde wijziging van het artikel, de motivatie voor die wijziging en de vereiste gekwalificeerde meerderheid. Deze informatie moet tenminste 1 maand voorafgaand aan de zitting consulteerbaar zijn via een URL
  • RIO-11.3. Voorstellen voor de dagorde door leden :<br\>
 1. Voorstellen voor de dagorde van de zitting, getekend door teminste een effectief lid moeten schriftelijk ingediend bij de Raad van Bestuur worden tenminste 10 werkdagen voor de zitting. Dagorde voorstellen die op deze wijze worden ingediend mogen geen laattijdig ingediende of afgewezen kandidatuur voor de Raad van Bestuur als onderwerp hebben, verder heeft de Raad van Bestuur heeft geen appreciatie bevoegdheid over de inhoud van het voorstel en moet het op de dagorde plaatsen.
 2. Schriftelijke voorstellen ondertekent door tenminste 1/20 van de effectieve leden kunnen de dag van de zitting worden ingediend voor zover ze geen artikel(en) van de statuten ter wijziging bevatten, verder mogen deze voorstellen geen laattijdig ingediende of afgewezen kandidatuur voor de Raad van Bestuur als onderwerp hebben, verder heeft de Raad van Bestuur heeft geen appreciatie bevoegdheid over de inhoud van het voorstel en moet het op de dagorde plaatsen.
 3. Schriftelijke voorstellen ondertekent door tenminste 1 van de effectieve leden kunnen tot 10 dagen voor de zitting worden ingediend met alternatieve inhoud de artikel(en) van de statuten die reeds ter wijziging op de dagorde staan, verder heeft de Raad van Bestuur heeft geen appreciatie bevoegdheid over de inhoud van het voorstel en moet de inhoud toevoegen aan de dagorde, en aan de URL met voorgestelde wijzigingen.
 4. Schriftelijke voorstellen ondertekent door tenminste 1/20 van de effectieve leden ingediend tenminste 3 werkdagen voor de afslutidatum van 1 maand voorafgaand aan de zitting kunnen artikelen van deze statuten voor wijziging aan de voorlopige dagorde toevoegen, de voorstellen moeten de geldende inhoud van het te wijzigen artikel en de voorgestelde wijziging van het artikel bevatten, alsook een motivering waarom deze wijziging noodzakelijk is voor de vereniging. Buiten de vormelijke voorwaarden heeft de Raad van Bestuur geen appreciatie bevoegdheid over de inhoud van het voorstel en moet het op de dagorde plaatsen.
 5. Het staat de RvB vrij om de AV eerst te laten stemmen over de ontvankelijkheid van een voorstel, alvorens de AV over de inhoud te laten stemmen.
verklaring bij artikel 11 ivm met statuten wijzigingen
Voor het agenderen van vorostellen voor statutenwijzigingen is de RvB competent, maar indien voldoende leden een voorstel neerleggen mag de RvB niet weigeren om het te agenderen. Omdat het debat over de inhoud (ttz de verwoording van artikelen gaat, is het toegestaan dat alle stemgerechtigde leden tot 10 dagen voor de zitting gewijsigde teksten voorstellen van artikelen die voor wijziging geagendeert zijn.

Vertegenwoordiging

[edit]

Effectieve leden (natuurlijke personen) kunnen zich laten vertegenwoordigen voor de uitoefening van hun stemrecht door een effectief of aangesloten lid of door een raadsman, door middel van gewone schriftelijke volmacht te produceren bij de registratie van de zitting, evenals door iedere andere natuurlijke persoon door een schriftelijke volmacht over te maken ten minste 24 uur voor de aanvang van de zitting aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal deze volmacht mogen weigeren indien de volmachthouder een uitgesloten of geschorst lid is.

 • RIO-12. Effectieve leden (natuurlijke personenen) kunnen zich laten vertegenwoordigen voor de uitoefening van hun stemrecht, door middel van een schriftelijke volmacht.
 1. De volmacht moet zowel de identiteit van de volmachtgever als die van de volmachtdrager bevatten alsook voor welke zitting de volmacht geldig is.
 2. De volmacht moet worden voorgelegd bij de registratie, als de identiteit van de volmachtgever evenals die van de volmachtdrager bij het secretariaat van de vereniging gekend zijn, of de vertegenwoordiger een advocaat is.
 3. De volmacht moet niet enkel worden voorgelegd bij de registratie, maar ook ten minste 24 uur de zitting overgemaakt aan de RvB wanneer de vertegenwoordiger een buitenstaander is.
 4. Een effectief lid mag in totaal niet meer dan 2 stemmen uitbrengen : dwz. naast zijn eigen stem mag een effectief lid maximaal 1 lid vertegenwoordigen.
 5. Elke vertegenwoordiger die geen effectief is mag maximaal 1 stem uitbrengen.
 6. Geschorste of uitgesloten leden mogen een andere effectieve leden vertegenwoordigen
 7. Geschorste, uitgesloten of leden die met uitsluiting worden bedreigd mogen zich door een raadsman laten vertegenwoordigen, als het vertegenwoordigde lid geen stemrecht heeft zal de vertegenwoordigende raadsman dat recht ook niet mogen uitoefenen.

De Zitting

[edit]

De zitting van de AV wordt bij aanvang voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur. De AV duidt een bureau aan, de AV staat het vrij om een gelijk welk effectief lid aan te duiden als voorzitter van de zitting, de Algemene Vergadering duidt ook stemopnemer(s) aan die de uitgebrachte stemmen tellen.

 • RIO-13. De AV moet bij aanvang van de zitting in staat worden gesteld om een voorzitter aan te duiden. Bij ontstentenis van kandidaten, of indien geen voorzitter bij meerderheid van stemmen kan worden aangeduid neemt een lid van de RvB het voorzitterschap op.
  • RIO-13.1. De Voorzitter van de vereniging zal bij opening de zittig leiden, bij afwezigheid (of anders verhinderd) zal de vice-voorzitter (indien iemand deze functie-titel draagt) of het oudste lid van de RvB de opening leiden.
  • RIO-13.2. De Voorzitter van de vereniging opent de vergadering zoals eerdere artikelen bepalen, en stelt de geldigheid van de vergadering vast, hij stelt ook het aantal stemmen en de vereiste quorums vast.
  • RIO-13.3. De Voorzitter dient dan te vragen of er kandidaten zijn om de debatten te leiden, en organiseert een stemming.
  • RIO-13.4. De voorzitter vraagt ook twee kandidaten stemopnemers.
  • RIO-13.5. De voorzitter gaat na of er moties van orde worden ingediend
  • RIO-13.6. De voorzitter gaat na of er toevoegingen zijn voor de dagorde.
  • RIO-13.7. De voorzitter draagt de leiding van de zitting over aan de verkozen voorzitter, die de debatten over de dagorde leidt.

Meerderheden

[edit]
 • RIO-14. Meerderheden worden op de volgende manier berekend :
  • RIO-14.1. Een GEWONE MEERDERHEID, ook wel de helft +1 genoemd, hiervoor wordt de helft vn het basisaantal (gedeeld door 2) afgerond naar het volgende gehele getal en verhoogd met 1. wiskundig roundup(aantal/2)+1
  • RIO-14.2. Een 2/3e meerderheid : 2/3e van het basisaantal afgerond naar het volgende gehele getal wiskundig 2*roundup(aantal/3)
  • RIO-14.3. Een 4/5e meerderheid : 4/5e van het basisaantal afgerond naar het volgende gehele getal wiskundig 4*roundup(aantal/5)

TITEL VI – Raad van Bestuur

[edit]
 • RIO-15.- De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RVB) samengesteld uit minstens drie en maximum acht bestuurders (behalve wanneer de wet de samenstelling van een raad van twee personen toelaat).
 1. De Bestuurders worden benoemd en zijn ten allen tijde afzetbaar door de AV. De bestuurders worden gekozen door de AV uit de effectieve leden, en met een gewone meerderheid van de stemmen ; hun afzetting gebeurd met een meerderheid van 2/3 van de stemmen (zie bijzondere meerderheden).
 2. De duur van het mandaat van Bestuurder is vastgelegd op vier jaar. Aan het einde van zijn mandaat is de Bestuurder herverkiesbaar. In het geval dat in de loop van het bestuursmandaat, de Bestuurder ontslag neemt, of door overmacht het mandaat vacant wordt kan de RvB een tijdelijke bestuurder ad interim aanduiden, deze bestuurder dient door de AV bevestigd op de eerstvolgende zitting van de AV.
 3. De leden van de Raad van Bestuur alsook alle evt. gevolmachtigden en directeurs van de vereniging, alsook alle personeelsleden zijn onderworpen aan de bepalingen voor de Gedragscode_voor_Bestuurders
 • RIO-15.1 Wijze en de voorwaarden van het kandidaatstelling voor de verkiezing van bestuurders.
 1. Kandidaten voor de RvB : enkel effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van Bestuurder.
 2. De kandidaturen kunnen ten allen tijde worden ingediend, en moeten aangetekend en schriftelijk worden ingediend bij de RvB ten laatste 15 werkdagen (poststempel van de aangetekende zending geldt als bewijs van de datum van indiening) voor de geplande datum van de zitting van de AV.
 3. Laattijdige ingediende kandidaturen worden doorverwezen naar de volgende zitting van de AV.
 4. De kandidaten moeten hun kandidatuur stofferen met een CV (opleiding, beroepservaring), kennis van de wetgeving inzake VZW's (evt ervaring met beheer), kennis van hun verantwoordelijkheid als bestuurder van een vzw en motiveren inzake de visie en doelstellingen van dit Wikimedia chapter, waarmee leden hun geschiktheid kunnen evalueren om een dergelijke functie te vervullen.
 5. Zolang het maximum aantal bestuurders niet bereikt is moet de RvB kandidaten voorleggen aan de AV, en kunnen kandidaten verkozen worden.
 6. Wanneer er bestuursmandaten vacant worden (door ontslag, of andere redenen) kunnen kandidaten tijdelijk benoemt worden als interim-bestuurders.
  • RIO-15.2. Bestuurders ad interim hebben een adviserende functie, zij hebben geen stemrecht en geen uitvoerende bevoegdheden door hun benoeming ad interim. De RvB kan echter besluiten hen bepaalde opdrachten toe te vertrouwen middels een volmacht (zie RIO-17), de RvB kan hen echter geen stemrecht toekennen.
 • RIO-16. werking van de RvB
  • RIO-16.1 De bestuurders verdelen de volgende functies
 1. Penningmeester , volgt de financiële middelen van de vereniging op
 2. Secretaris, overziet de briefwisseling, de notulen en geschreven stukken van de vereniging
 3. eventueel de titel van Vice-voorzitter, hoewel deze fuctie secundair aan een andere functiehouder kan worden toegekend.
 4. de RvB beslist over het toekennen en omschrijven van de bevoegdheden van andere fucties binnen de RvB.
  • RIO-16.2 De Voorzitter
 1. de voorzitter wordt verkozen door de AV op voordracht van de RvB, voor een termijn van 2 jaar
 2. de kandidaat moet tenminste 1 jaar bestuurder zijn
 3. de voorzitter kan zich herkiesbaar stellen zonder dat zijn voorzittersmandaat de termijn van zijn bestuursmandaat verlengt
 4. indien de voorgestelde voorzitter geen meerderheid krijgt, moet een andere kandidaat worden voorgedragen
  • RIO-16.3. De RVB werkt collegiaal en neemt beslissingen bij consensus,
 1. de Rvb beraadslaagt en beslist op geldige wijze wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. wanneer geen consensus mogelijk is worden beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden, bij staking van stemmen is de stem van de (dienstdoende) Voorzitter doorslaggevend; de stemmingen in de RvB zijn nooit geheim, en worden in de verslagen opgenomen.
  • RIO-16.4. Openheid van beleid & administratieve stukken : de notulen van de beraadslagingen, stemmingen en beslissingen, en de stukken (zeker degene die de vereniging verbinden) nodig voor het nemen van de beslissingen worden op electronische wijze terbeschikking gesteld voor alle stemgerechtigde leden.
  • RIO-16.5. De leden van de RvB vertegenwoordigen elk de vereniging in en buiten rechte. De RVB heeft de ruimste bevoegdheden voor het beheer en bestuur van de vereniging. Alles wat niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden door de wet of de statuten valt binnen zijn bevoegdheid.
  • RIO-16.6. De bestuurders hebben de alleen handteken bevoegheid om de vereniging te verbinden.
 1. Elke bestuurder is het zijn ambt verplicht om elke - zelfs indien slechts de indruk zou kunnen ontstaan - vorm van belangenvermenging of belangenconflict te melden aan de RvB, in dat geval kan de bestuurder zich te onthouden van beslissingen en daden van bestuur (hetgeen expliciet in het verslag van de RVB dient vermeld).
 2. Contracten die een bedrag van ...€ te boven gaan moeten gevalideerd worden door de RvB krijgegn en visum ondertekent door de penning meester of de voorzitter
 • RIO-17. Gevolmachtigde
 • De RVB kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde daden van beheer delegeren aan een derde persoon (al dan niet lid van de verenin\ging)
 1. hiertoe kan de RvB de gedelegeerde een schriftelijke volmacht verlenen beperkt in tijd, of voor een bepaalde opdracht.
 2. de RvB mag ook onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde daden van dagelijks beheer bepaalde bevoegdheden voor langere tijd delegeren naar derde personen ( werknemers : zoals bijvoorbeeld de functies adjunct secretaris of adjunct penningmeester).
 3. De volmacht moet duidelijk specifiëren wat de doelstelling is van de opdracht, en welke bevoegdheid(heden) de volmachthouder krijgt, welke kosten mogen aangerekend worden en welke engagementen de volmachtdrager autonoom mag beslissen en voor welke hij de RvB moet consulteren of een bestuurder raadplegen, alsook welke rapportage de volmachthouder moet afleveren.
 • RIO-18. Delegeren dagelijkse bestuur
 1. de RvB kan het dagelijks bestuur van de vereniging ook delegeren naar een directeur, al dan niet lid van de vereniging.
 2. De volmacht van de directeur moet duidelijk specifiëren wat de doelstelling is van de opdracht, en welke de bevoegdheid (heden) de gevolmachtigde directeur krijgt, welke kosten mogen aangerekend worden en welke engagementen hij/zij autonoom mag beslissen en voor welke hij de RvB consulteren.
 3. Mits deze benoeming wordt bekrachtigd door de AV (en gepubliceerd in het staatsblad) wordt de aldus benoemde Directeur een orgaan van de vereniging, wiens handtekening de vereniging verbindt en wiens bevoegdheid tegenstelbaar is aan derden.
  1. Volmachthouders (zoals bedoeld in dit artikel van het RIO) hebben hun eigen rapportageverplichtingen aan de AV, of zij autonoom of onder de controle van de bestuurders werken. Indien zij door leden, cq bestuurders, van de vereniging onder druk worden gezet hun opdracht, dit RIO, de statuten of de wet op de vzw (of gelijk welke andere regelgeving of contract) te overtreden hebben zij de verplichting dit te rapporteren aan de AV.
 • RIO-19. Ontslag / afzetting van de leden van de RvB
  • RIO-19.1. Ontslag : een bestuurder kan zelf ontslag nemen uit zijn functie, hij kan niet ontslagen worden.
 1. De Bestuurder die ontslag wenst te nemen, moet dat per aangetekend schrijven melden aan de AV.
 2. Behoudens gevallen van overmacht moet de bestuurder een periode van ten minste 3 maanden in acht nemen tijdens dewelke hij zijn functie dient verder te zetten, de bestuurder mag ook opteren om zijn functie te vervullen tot de JSV maar hij moet zijn ontslag ten miste 3 maanden voor de JSV kenbaar maken. Gevallen van overmacht zijn ziekte of andere fysieke onmogelijkheid om zijn functie te vervullen, de bestuurder mag ook een belangenconflict inroepen als motivatie om zich te onthouden van zijn functie.
 3. De RvB mag een bestuurder ad interim aanduiden om het vacante bestuursmandaat in te vullen.
 4. De AV neemt nota van het ontslag tijdens de volgende zitting - voor zover het ontslag tenminste 15 dagen voor de zitting ingediend werd (postdatum als bewijs) - en stemt de ontlasting van de ontslagnemende bestuurder, en benoemt eventueel een andere Bestuurder, bevestigt de bestuurder ad-interim
  • RIO-19.2. Afzetting : enkel de AV kan een bestuurder afzetten zoals eerder voorzien door de statuten.
 • RIO-20. Op Non-actief zetten van een verkozen Bestuurder
  • RIO-20.1 Een verkozen bestuurder die vaststelt dat hij zich in een belangenconflict bevindt, of dat hij zich in een positie bevindt waarin er vermoedens kunnen rijzen van belangenvermenging of persoonlijk gewin, kan de RVB daarvan in kennis stellen en zichzelf onthouden van daden van bestuur, beslissingen of van het deelnemen aan de stemmingen van de RVB in een bepaald dossier. Dit wordt genoteerd in het verslag van de RvB. Hij kan ook vragen op non-actief te worden gezet, en neemt dan verder deel aan de vergaderingen van de RvB zonder stemrecht.
  • RIO-20.2 Een bestuurder die vrijwillig op non-actief gaat, heeft het recht om de AV kwijting te vragen voor zijn bestuursdaden die betrekking hebben op het belangenconflict, belangenvermenging of vermoedens van persoonlijk gewin.
 1. Indien de AV de kwijting stemt met en gewone meerderheid stelt de AV vast dat de betrokken bestuurder geen belangenconflict, - vermenging od persoonlijk gewin kan verweten worden, en worden de verplichtingen en financiele gevolgen impliciet door de vereniging gedragen.
 2. Indien de bestuurder geen kwijting krijgt blijft hij persoonlijk verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daden van bestuur tot een andere rechtsmacht (de rechter) in deze zaak beslist, en moet de AV explixiet beslissen of de verplichtingen en financiele gevolgen van de betwiste beslissingen en bestuursdaden door de vereniging worden gedragen.
  • RIO-20.3. Indien de RvB, of een individuele bestuurder, vaststelt dat een bestuurder misbruik maakt van zijn functie, de statuten of dit RIO overtreedt, of het belang van de vereniging schaadt, zich in een belangenconflict bevindt zonder de RvB daarvan in kennis te hebben gesteld, er vermoedens kunnen zijn van belangenvermenging of persoonlijk gewin, zonder dat de RvB daarvan in kennis werd gesteld, dan heeft elke individuele bestuurder (commissaris of volmachthouder) de verplichting om de volgende procedure in te zetten :
 1. De bestuurder (de commissaris of de volmachthouder) die de feiten vaststelt notificeert de Voorzitter (of desgevallend vice-voorzitter) die de RvB onverwijlt samenroept (binnen de 5 werkdagen), of heeft het recht om op eigen initiatief de RvB onverwijlt samen te roepen, de betrokken bestuurder krijgt de oproeping per aangetekend schrijven.
 2. De betrokken bestuurder krijgt de kans zich te verantwoorden, indien hij niet aanwezig kan zijn moet hij binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de uitnodiging een alternatieve dag voorstellen binnen de 5 werkdagen van de geplande zitting van de RvB. Indien de betrokken Bestuurder niet opdaagt op de zitting dan moet de RvB volgens dit reglement aannemen dat hij onherroepelijk afziet van zijn recht op verantwoording in dit stadium. De betrokken bestuurder behoudt het recht
 3. De RvB kan beslissen de betrokken bestuurder op non-actief plaatsen. daartoe wordt hij per aangetekend schrijven ingelicht dat hij zich moet onthouden van alle daden van bestuur tot de volgende zitting van de AV, en alle documenten in zijn bezit over te dragen binnen de 5 werkdagen.
 4. De beslissing om een bestuurder op non-actief te plaatsen verplicht de RvB om binnen de 3 weken de AV samen te roepen (als er geen zitting gepland is binnen de 6 weken), en alle elementen voor te leggen.
 5. De betrokken bestuurder kan copies van alle documenten nodig voor zijn verdediging opvragen.
 6. Alle documenten die hij niet heeft overgedragen, of niet heeft neergelegd en die hem zouden kunnen vrijpleiten of die dienstbaar zouden kunnen zijn voor zijn verdediging wil gebruiken kunnen gecontesteerd worden door de RvB.
 7. De AV kan een onafhankelijke expert aanwijzen om de zaak te onderzoeken, dit mag een effectief lid zijn of een persoon vreemd aan de vereniging.
 8. De AV kan beslissen dat zaak over verschillende zittingen te spreiden om alle partijen, experten of elementen ter verdediging te horen. Tijdens die periode is de betrokken bestuurder op non-actief geplaatst, de AV kan beslissen of die beslissing geldt beperkt tot een bepaald dossier of een algemene maatregel is.
 9. Uiteindelijk beslist de AV of er sprake is van het misbruik (cq overtreding), of de bestuurder al dan niet hersteld wordt in zijn functie en bevoegdheden (bij gewone meerderheid), op non-actief blijft staan terwijl het dossier verwezen wordt naar een andere rechtsmacht of de bestuurder afgezet wordt (bij 2/3 meerderheid). De AV beslist ook of de afgezette bestuurder al dan niet ontlast wordt voor zijn (voorbije) daden van bestuur, of die kwijting in beraad wordt gehouden tot de volgende JSV. Indien geen kwijting wordt verleent moet de AV ook beslissen of de verbintenissen cq financiele gevolgen door de vereniging worden gedragen, of in welk mate de bestuurder financieel kan aangesproken worden door de Vereniging.

Persoonlijk gewin

[edit]
 • RIO-21 Leden en dus ook bestuurders van de vereniging mogen per definitie geen rechtsstreeks noch onrechtsstreeks persoonlijk voordeel ontvangen uit de activiteiten van de vereniging, wat wordt niet als persoonlijk gewin aanzien :
 1. leden kunnen worden aangenomen als werknemer van de vereniging;
 2. om bestuurders aan te nemen als werknemer moet de AV worden ingelicht, andersom wanneer werknemers als bestuurder worden bevestigd door de AV wordt veronderstelt dat de AV op de hoogte is van die toestand voor de stemming;
 3. leden kunnen recht hebben of de terugbetaling van kosten gemaakt ten behoeve van de vereniging op voorlegging van facturen of kastickets vergezeld van een verantwoording ( zoals beschreven in Gedragscode_voor_Bestuurders);
 4. leden kunnen recht hebben op vervoerskosten, forfaitaire vrijwilligers vergoedingen voor activiteiten die zij voor de vereniging uitvoeren ( zoals beschreven in Gedragscode_voor_Bestuurders);
 5. leden kunnen recht hebben op vergoedingen of subsidies voor activiteiten die zij voor de vereniging uitvoeren als die door de RvB vooraf werden vastgesteld, of als die aan bepaalde vooraf beschreven voorwaarden voldoen ( zoals beschreven in Gedragscode_voor_Bestuurders).
  • RIO-21.1 Indien (aangesloten of effectieve) leden, of bestuurders van de vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of aanbestedingen winnen, zal de AV worden geïnformeerd over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en welk persoonlijk voordeel het betrokken lid, bestuurder daarvan hebben.
  • RIO-21.2. Indien aan de voorwaarde van bovenstaand artikel is voldaan en de AV niet werd geinformeerd, zal het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het betrokken lid zich bloot aan tucht sancties, alsook elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en wordt de bewijslast omgekeerd dwz dat de betrokkenen moeten aantonen dat er geen belangenvermenging sprake is of er geen persoonlijk gewin voor de betrokken leden is geweest. In dit verband is persoonlijk gewin te beschouwen als winsten, commissies of variabele verloning andere dan boven of groter dan degene die men daarvoor zou ontvangen van andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.
   • verklarende nota : voorbeeld levering van papier :
    • een lid is de eigenaar van een drukkerij en levert papier, als hij dat doet tegen kostprijs, met een beduidende korting (lager dan de normale verkoopprijs), of zelfs tegen de gebruikelijke verkoopprijs zal dit niet als persoonlijk gewin worden aangezien;
    • een lid is werknemer-verkoper van een papierfabrikant en wint voor zijn bedrijf een contract voor de levering van papier, als dat contract aan dezelfde (of betere) voorwaarden is als het normale verkoopstarief, en de werknemer daarvoor van zijn werkgever de gebruikelijke variabele verloning krijgt die hij ook voor andere contracten krijgt is er geen sprake van persoonlijk gewin.
  • RIO-21.3. Indien men kan vaststellen dat een lid of bestuurder een constructie (via rechtspersonen) heeft opgezet, of samen met andere bestuurders pogingen doet om belangenvermenging of persoonlijk gewin te verhullen, zal een vermoeden van persoonlijk gewin gerechtvarrdigd zijn, en wordt de bewijslast omgekeerd.
   • verklarende nota : aanbesteding levering diensten :
    • wanneer een lid bestuurder een vennootschap zou oprichten om een aanbesteding uitgeschreven door de vereniging te winnen, en niet kan aangetoond worden dat de kostprijs en technische uitvoering vergelijkbaar zijn met andere leveranciers, of de aanbesteding zou worden toegekend zonder mededinging, is het vermoeden van persoonlijk gewin gerechtvaardigd en moet de betrokkene aantonen dat er geen sprake is van persoonlijk gewin
  • RIO-21-4. Wanneer er persoonlijk gewin vastgesteld wordt, kan de AV volgende maatregelen nemen :
 1. men kan verzachtende omstandigheden inroepen als kan worden aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft gehaald bij de transactie, en het voordeel voor het lid onbeduidend was;
 2. pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige gevolgen voor de vereniging zijn dan weer een verzwarende omstandigheid;
  1. tegen een aangesloten lid kan de AV besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting,
 3. tegen een effectief lid kan de AV besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief en zelfs als aangesloten lid,
 4. tegen een bestuurder zal de AV besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder besluiten (waarbij de AV moet vermelden of al dan niet toegelaten is om zich herkiesbaar te stellen), en maximaal de definitieve uitsluiting als lid,
 5. de AV heeft de bevoegdheid om het persoonlijke voordeel dat het betrokken lid ontving te schatten en verbeurd te verklaren ten voordele van de financiele middelen van de vereniging
 • RIO-22. Dit reglement van inwendige orde maakt integraal deel van uit van de statutaire regels van de vereniging. Alle wijzigingen aan dit reglement worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, op voorstel van zowel leden van de AV als de RVB.
 1. een voorstel tot wijziging moet op de dagorde van de Zitting van de AV worden geplaatst, voorstellen van de RvB moeten gedocumenteerd zijn,
 2. elke schriftelijke vraag voor een voorstel van wijziging moet op de dagorde worden geplaatst, en moet de nieuwe bewoordingen van de regel (of van de nieuwe regel) bevatten, de RvB moet het voorstel documenteren en mag een alternatieve tekst voorstellen.
 3. bij de bespreking heeft elk lid het recht om de amendering van de bewoordingen voor te stellen, indien er meerdere voorstellen op tafel liggen moeten de verschillende versies duidelijk uitgeschreven worden en wordt er gestemd voor elk voorstel,
 4. de stemming gebeurd per handopsteking voorstellen die geen meerderheid krijgen worden afgevoerd, het voorstel met de grootste meerderheid wordt toegepast. Indien geen enkel voorstel een meerderheid krijgt worden alle voorstellen weer afgevoerd, en kan het voorstel opnieuw besproken worden op een volgende AV. Een voorstel mag maximaal 3 opeenvolgende zittingen van de AV geagendeerd worden.
 1. Rechtspersoonlijkheidswet 1921-06-27
 2. bespreking wet 1921-06-27
 3. overzicht van alle wetten
 4. gecoördineerde wet 2014-05-14