Financial statements/2019

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
APPROVED
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

De jaarrekening wordt overgemaakt aan de overheid.

Jaarrekening 2019

Vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisie.

Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2019 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de
Algemene Vergadering 29/08/2020
Troonstraat 51
1050 Brussel
Situatie 31/12/2019 Ondernemingsnummer BE 0563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 190,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 12.560.81 € Subsidies[1][2] 33.000,00 €
Andere uitgaven Nihil Andere ontvangsten 1.476.79 €
Totaal uitgaven 12.560,81 € Totaal ontvangsten 34.666,79 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 €
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers[3] 1.952,05 €
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden[3] 284,93 €
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten[2] 25.420,56 €
Andere activa Nihil Andere schulden Nihil
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen[2] 16.500,00 €
Totaal tegoeden 25.420,56 € Totaal schulden 18.736,98 €

Toelichtingen

De ontvangen subsidies (Wikimedia grants) voor 2020, ontvangen op 11 December 2019 worden overgedragen naar volgend boekjaar.

  1. Laattijdig ontvangen subsidies in 2019: 16.500,00 € (Wikimedia sAPG)
  2. 2.0 2.1 2.2 Ontvangen subsidies voor 2020: 16.500,00 € (Wikimedia sAPG)
  3. 3.0 3.1 Wiki Loves Heritage 2019 prize session, organised on 21 February 2020

Uitgaven per project

Het overzicht van de uitgaven per project laat toe om een inzicht te krijgen over welke projecten ondersteund werden.

Project Bedrag Percent
Approved expenses January 2019 399,10 € 3%
Board training 1.958,14 € 13%
Education program 699,42 € 5%
General Assembly 501,73 € 3%
GLAM program 2.462,76 17%
Internet subscriptions 529,62 € 4%
Other costs 1.488,85 € 10%
Services 761,31 € 5%
Wiki Loves program 2.042,73 € 14%
Wikimedia training 1.981,75 € 13%
Wikimeets 489,98 3%
Writing weeks program 1482,40 € 10%
Totaal 14.797,79 € 100%

Uitgaven per cost center

Het cost center is een aanduiding voor het type van onkosten.

  • Met inbegrip van (vereffende) schulden aan derden
Cost center Bedrag Percent
Administration 383,26 € 3%
Car allowance 1.660,46 € 11%
Flight tickets 570,46 € 4%
Food and drinks 2.272,98 € 15%
Hotel 2.305,87 € 16%
Internet and telecom 354,37 € 2%
Material 2.006,22 € 14%
Office and rooms 1.977,60 € 13%
Public transport 2.240,57 € 15%
Tickets 1.026,00 € 7%
Totaal 14.797,79 € 100%

Inkomsten per categorie

  • Wikimedia grants worden niet inbegrepen (omdat deze de procentuele verdeling verstoren)
Inkomsten Bedrag Percent
Diverse ontvangsten 75,79 € 5%
Giften 1.111,00 € 67%
Giften bovenop lidgeld 40,00 € 2%
Lidgelden 190,00 € 11%
Uitgaande facturen 250,00 € 15%
Totaal 1.666,79 100%