Giften met belastingsvermindering

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

Giften met belastingsvermindering of fiscale giften zijn giften (aan een vzw) met fiscale vrijstelling.

Er is een belastingvermindering voor de personenbelasting van 45% voor giften van min. 40 euro per jaar aan erkende instellingen.

Ook ondernemingen kunnen fiscale korting krijgen op hun belastingaangifte.

Fiscale regels

[edit]

Als we fiscale attesten willen uitschrijven voor giften ten voordele van Wikimedia Belgium vzw dan moeten we hiertoe een aanvraag indienen. Hier zijn een aantal strikte voorwaarden aan gekoppeld.

 1. Rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in België, VZW is OK
 2. Geen winstoogmerk, dus VZW is OK
 3. Minder dan 20 pct. beheerskosten hebben (t.o.v. bestaansmiddelen, verminderd met subsidies)
 4. Specifieke voorwaarden: Culturele instellingen -> Verspreiding van de cultuur -> Permanente opvoeding en culturele animatie
 5. Gesubsidieerd door de Staat, of door één van de Gemeenschappen
 6. Invloedsgebied hebben in één van de Gemeenschappen, of het gehele land

Aanvraag: Minister van Financiën, Wetstraat 12, 1000 Brussel

 • Voorafgaande erkenning is noodzakelijk
 • Aanvraag indienen voor 31 december voorafgaand aan het jaar van erkenning
 • Geldig voor: 2 – 4 – 6 jaar (1e, 2e, en verdere aanvraag).

Vereiste documenten

[edit]
 1. Statuten
 2. Benoeming van bestuurders, dagelijks bestuur, commissarissen
 3. Werkingsverslagen, activiteitenkalender, publicaties, programma’s
 4. Ontvangsten en uitgaven van afgesloten boekjaar
 5. Begroting van het lopende boekjaar
 6. Subsidiëringsattest
 7. Verbintenisverklaring tot opmaken van fiscale attesten

Fiscale attesten

[edit]

Na erkenning, jaarlijks, in het voorjaar:

 • Fiscale attesten sturen naar de schenkers
 • Een overzichtslijst, en electronische afschriften sturen naar de Belastingsdienst
[edit]

Zie ook

[edit]