Financial statements/2018

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
APPROVED
Logo Wikimedia Belgium
Logo Wikimedia Belgium

Jaarrekening 2018

Vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisie.

Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2018 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de
Algemene Vergadering 15/06/2019
Troonstraat 51
1050 Brussel
Situatie 31/12/2018 Ondernemingsnummer BE 0563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 40,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 17.997,40 € Subsidies 15.001,63 €
Andere uitgaven 0,00 € Andere ontvangsten 700,45 €
Totaal uitgaven 17.997,40 € Totaal ontvangsten 15.742,08 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6) Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00 €
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden Nihil
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 3.314,58 €
Andere activa Nihil Andere schulden Nihil
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen Nihil
Totaal tegoeden 3.314,58 € Totaal schulden 0,00 €

Uitgaven per categorie

Code Uitgaven Bedrag Percent
ACTI Activiteiten 3.953,42 € 22,0%
ADMN Administratie 229,35 € 1,3%
BANK Bankkosten 26,53 € 0,1%
DATA Mobile data 180,00 € 1,0%
DRNK Drank 1.552,00 € 8,6%
EXPS Onkostennota's 3.408,48 € 18,9%
FOOD Traiteur 1.921,36 € 10,7%
MEET Vergaderzalen 850,00 € 4,7%
TRNG Opleiding 486,79 € 2,7%
WEBS Web sites 175,11 € 1,0%
WIKI Wiki projecten 1.134,60 € 6,3%
WKMN Wikimania 4.079,76 € 22,7%
Totaal 17.997,40 € 100,0%

Inkomsten per categorie

Code Inkomsten Bedrag Percent
CONT Bijdragen 238,00 € 1,5%
GIFT Giften 462,00 € 2,9%
INTR Intrest 0,45 € 0,0%
MEMF Lidgelden 40,00 € 0,3%
SUBS Subsidies[1][2] 15.001,63 € 95,3%
Totaal 15.742,08 € 100,0%

Toelichtingen

  1. Ontvangen subsidies in 2018: 16.500,00 €
  2. Terugbetaalde subsidies in 2018: 1.498,37 €