Statutes/nl/17 oktober 2014

From Wikimedia Belgium
< Statutes‎ | nl
Jump to navigation Jump to search

Versie gepubliceerd in het Staatsblad van 17 oktober 2014.

Ondernemingsnummer: 563.775.480

Benaming: Wikimedia Belgium vzw
Wikimedia BE, Wikimedia België, Wikimédia Belgique of Wikimedia Belgien;
(verkort) WM BE, WMBE of WM-BE

Rechtsvorm: vzw

Zetel: Troonstraat 51, 1050 Brussel

Onderwerp akte:

Oprichting[edit]

De ondergetekenden , oprichtende leden van de vereniging :

 • Deneckere, Maarten, 1040 Etterbeek
 • Dimitrov, Dimitar, 1060 Sint-Gillis
 • Fernandez Fernandez, Alberto, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Giroulle, Dirk, 2170 Antwerpen
 • Kunst, Laurence, Wijlre (Nederland)
 • Motte dit Falisse, Antoine, 1060 Sint-Gillis
 • Scheepmans, Lionel, 6210 Les Bons Villers
 • Van Pamel, Geert, 1730 Mollem

zijn vandaag zaterdag 27 september 2014 bijeengekomen en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:

S T A T U T E N[edit]

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR[edit]

ARTIKEL 1

De vereniging heeft als benaming "Wikimedia Belgium".

Alternatieve benamingen zijn: "Wikimedia BE", of afgekort "WM BE", "WMBE" of "WM-BE", en kan vertaald worden als "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia Belgien".

ARTIKEL 2

§1 - De zetel van de vereniging is gevestigd te 1050 Brussel, Troonstraat 51 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel .

§2 - De zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid mits het in acht nemen van de regels inzake statutenwijziging verder beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

§1 - De vereniging "Wikimedia Belgium" deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia organisaties.

§2 - De vereniging heeft als doel:

 1. Bevordering van vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op regionale, federale en Europese niveau;
 2. Bijdragen aan de sociale, culturele en juridische kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis, bijv. door het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
 3. Aanmoedigen van het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media;
 4. Bijdragen aan de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld conferenties, seminars en workshops, waarbij onze waarden worden verspreid;
 5. Samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties; en hen aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed;
 6. Verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations;
 7. Meehelpen aan de bewustwording van Wikimedia-projecten (outreach).

§3 - De vereniging ondersteunt alle Wikimedia-gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse talen.

§4 - De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen; inzonderheid en niet beperkt tot internetfaciliteiten en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud en het delen ervan, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen enz... In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die vergelijkbaar is met of complementair is aan haar doel.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N[edit]

ARTIKEL 5

§1 - De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.

§2 - De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie. De oprichters zijn de eerste effectieve leden.

§3 - Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement.

§4 - Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

§1 - Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.

§2 - De kandidaat leden moeten evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van hun nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of wettelijke voogd;
 2. niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
 3. niet veroordeeld zijn en ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
 4. niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme of het verspreiden van haatboodschappen of het oproepen tot geweld of het verspreiden van verboden pedoseksueel materiaal.
 5. minstens zes maanden toegetreden lid zijn.

§3 - Eerder uitgesloten effectieve leden mogen zich pas opnieuw als kandidaat effectief lid laten voordragen tenminste één jaar nadat zij door de raad van bestuur opnieuw als toegetreden lid werden aanvaard.

§4 - Tegen een beslissing tot weigering van een kandidaat-lid door de raad van bestuur, kan de kandidaat beroep tekenen, waarna de raad van bestuur verplicht is het door haar geweigerde lid ter stemming voor te leggen aan de algemene vergadering, die dan het lid kan aanvaarden of weigeren.

ARTIKEL 7

Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.

ARTIKEL 8

De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1200 euro verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De leden worden jaarlijks door de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

§1 - Elk lid en elk toegetreden lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht en gaat in na ontvangst door de raad van bestuur.

§2 - Elk lid en elk toegetreden lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.

ARTIKEL 10

Leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR[edit]

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum negen bestuurders die verkozen worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12

§1 - De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar.

§2 - Elke bestuurder die wordt aangewezen om te voorzien in de vervanging van een voormalig bestuurder, is slechts benoemd voor de rest van diens voorgangers mandaat.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de status van personeelslid van de vereniging, na goedkeuring door de Algemene vergadering (art23).

ARTIKEL 14

§1 - Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.

§2 - De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij 2/3 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

§3 - Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per aangetekend schrijven bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat drie maanden na de postdatum in tenzij anders beslist door de algemene vergadering wegens gevallen van overmacht (ziekte of fysieke onbeschikbaarheid of een belangenconflict) of tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit laatste geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 15

§1 - De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

§2 - De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

§3 - De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.

§4 - De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

§5 - Indien de raad van bestuur echter slechts uit twee personen is samengesteld, wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.

ARTIKEL 16

§1 - De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

§2 - De oproepingen voor de vergadering van de raad van bestuur moeten - om geldig te zijn - ondertekend of verstuurd worden door de voorzitter of een bestuurder. Alle bestuurders moeten schriftelijk worden opgeroepen (onder "schriftelijk" dient verstaan: per gewone of aangetekende brief, per telegrafisch of telex bericht, per e-mail of per fax) ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

§3 - De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de eventuele vicevoorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels worden conform ondertekend door een bestuurder of een personeelslid dat daartoe gemandateerd is door de raad van bestuur.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en legt deze reglementen, samen met alle wijzigingen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De reglementen of wijzigingen gaan van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

ARTIKEL 19

§1 - Elke individuele bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging, zoals (en niet beperkt tot) banken, officiële diensten en tegenover bpost of vergelijkbare postdiensten (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

§2 - Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 20

§1 - De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

§2 - De voorzitter wordt benoemd voor één jaar (mogelijk met verlenging).

§3 - De benoeming van bestuurders in de genoemde functies gebeurt door de raad van bestuur.

§4 - De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 1. op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
 2. door afzetting door de raad van bestuur.

§5 - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van elke individuele bestuurder.

§6 - De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21

§1 - De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.

§2 - Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

§3 - Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur.

§4 - De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 1. op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
 2. door afzetting door de raad van bestuur.

§5 - De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.

§6 - Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING[edit]

ARTIKEL 22

§1 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door een lid die door de algemene vergadering wordt aangeduid. De algemene vergadering duidt eveneens de stemopnemers aan bij aanvang van de zitting.

§2 - Een lid kan zich echter door een ander lid of door een niet-geschorst toegetreden lid of door een raadsman op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan evenwel slechts één lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk of per mail gegeven worden en minstens 24 uur voor aanvang van elke zitting aan de raad van bestuur overhandigd zijn.

§3 - Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 8. tuchtzaken inzake leden en toegetreden leden;
 9. de bekrachtiging van een persoon die tegelijk het mandaat als werknemer en als bestuurder uitoefent;
 10. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
ARTIKEL 24

§1 - De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

§2 - De beslissingsbevoegdheid tot het organiseren van de algemene vergadering is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid ervan wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.

§3 - Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/10e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.

ARTIKEL 27

§1 - De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De samenroeping wordt gepubliceerd op elektronische wijze op een voor de hand liggende plaats zoals het chapterportaal op Wikimedia.

§2 - Alle personen over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld tijdens de zitting dienen tenminste vijftien dagen voor de zitting bij aangetekende brief of per mail te worden uitgenodigd. Indien hun dossier om tucht gerelateerde onderwerpen gaat moet hun uitnodiging duidelijk vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen zijn, alsook waar het dossier kan worden geconsulteerd en de consultatietermijn van het dossier.

ARTIKEL 28

§1 - De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste tien dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

§2 - De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd aan alle leden.

ARTIKEL 29

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 30

§1 - Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.

§2 - Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

ARTIKEL 31

§1 - Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

§2 - Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

§3 - In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

§4 - De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

ARTIKEL 32

§1 - Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid of van een toegetreden lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

§2 - Bij uitsluiting van een lid of toegetreden lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid of toegetreden lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

§1 - De algemene vergadering beslist over het nemen van tuchtmaatregelen met gewone meerderheid van stemmen, behalve inzake de uitsluiting van een lid of een toegetreden lid of een bestuurder, welke een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is.

Persoonlijk belang

§2 - Indien leden of toegetreden leden, of bestuurders van de vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of aanbestedingen winnen, zal de algemene vergadering worden geïnformeerd over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en of er enig lid, toegetreden lid of bestuurder daarvan een persoonlijk voordeel zou hebben en desgevallend welk.

§3 - Indien aan de voorwaarde van bovenstaande is voldaan en de algemene vergadering niet werd geïnformeerd, zal het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het betrokken lid of toegetreden lid zich bloot aan tuchtsancties, alsook elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en wordt de bewijslast omgekeerd, dit wil zeggen dat de betrokkenen moeten aantonen dat er niet van belangenvermenging sprake is of er geen persoonlijk gewin voor de betrokkenen is geweest. In dit verband is persoonlijk gewin te beschouwen als winsten, commissies of variabele verloning andere dan boven of groter dan degene die men daarvoor zou ontvangen van andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.

§4 - Wanneer er persoonlijk gewin vastgesteld wordt, kan de algemene vergadering volgende maatregelen nemen :

 1. men kan verzachtende omstandigheden inroepen als kan worden aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft gehaald bij de transactie, en het voordeel onbeduidend was;
 2. pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige gevolgen voor de vereniging zijn dan weer een verzwarende omstandigheid;
 3. tegen een toegetreden lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting;
 4. tegen een effectief lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief en zelfs als toegetreden lid;
 5. tegen een bestuurder zal de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder (waarbij de algemene vergadering moet vermelden of al dan niet toegelaten is om zich herkiesbaar te stellen), en maximaal de definitieve uitsluiting als effectief lid;
 6. in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatige persoonlijk gewin.

§5 - De raad van bestuur kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, effectieve en toegetreden leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op regels van eer en fatsoen.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN[edit]

ARTIKEL 35

§1 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

§2 - De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: SLOTBEPALING[edit]

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.

ARTIKEL 37

Beslissingen genomen door de oprichtende algemene vergadering :

§1 – Benoemingen tot bestuurder van de vereniging
De Algemene Vergadering van de oprichtende leden heeft besloten dat volgende personen worden verkozen als lid van de Raad van Bestuur:

 • Deneckere, Maarten - 1040 Etterbeek
 • Dimitrov, Dimitar - 1060 Sint-Gillis
 • Fernandez Fernandez, Alberto - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Giroulle, Dirk - 2170 Antwerpen
 • Kunst, Laurence - Wijlre (Nederland)
 • Motte dit Falisse, Antoine - 1060 Sint-Gillis
 • Van Pamel, Geert - 1730 Mollem

§2 – Overeenkomstig ARTIKEL 20§1 heeft de Raad van Bestuur heeft volgende personen benoemd voor de volgende functies :

 • Voor de functie van Voorzitter : Deneckere, Maarten - 1040 Etterbeek
 • Voor de functie van Vice-Voorzitter : Motte dit Falisse, Antoine - 1060 Sint-Gillis
 • Voor de functie van Secretaris : Van Pamel, Geert - 1730 Mollem
 • Voor de functie van penningmeester : Giroulle, Dirk - 2170 Antwerpen

Aldus opgemaakt en aangenomen op de stichtingsvergadering van zaterdag 27 september 2014 te Brussel.

Maarten Deneckere, voorzitter
Dirk Giroulle, penningmeester

Publicaties in het Staatsblad[edit]