Statutes/nl: Difference between revisions

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
(staatsblad)
(voorbereiding algemene vergadering boekjaar 2019 + aanpassing nieuwe vzw-wetgeving)
Line 1: Line 1:
{{draft}}
{{Pages translated|de=|en=Statutes (en)|fr=Statuts (fr)}}
Ondernemingsnummer: 0563.775.480


Benaming: '''Wikimedia Belgium vzw''', Wikimedia België, Wikimédia Belgique, Wikimedia Belgien, Wikimedia BE, WM BE, WMBE of WM-BE
Ondernemingsnummer: 563.775.480

Benaming:
Wikimedia Belgium vzw<br />
Wikimedia BE, Wikimedia België, Wikimédia Belgique of Wikimedia Belgien;<br />
(verkort) WM BE, WMBE of WM-BE


Rechtsvorm: vzw
Rechtsvorm: vzw

Zetel: Troonstraat 51, 1050 Brussel


Onderwerp akte:
Onderwerp akte:


== STATUTEN ==
=Oprichting=
De ondergetekenden, leden van het bestuursorgaan van de vereniging, zijn vandaag zaterdag 29 augustus 2020 bijeengekomen en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen, overeenkomstig het WVV (Wetboek vennootschappen en verenigingen) dat rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt bepalen:

=== TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ===
De ondergetekenden , oprichtende leden van de vereniging :

* Deneckere, Maarten, 1040 Etterbeek
* Dimitrov, Dimitar, 1060 Sint-Gillis
* Fernandez Fernandez, Alberto, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
* Giroulle, Dirk, 2170 Antwerpen
* Kunst, Laurence, Wijlre (Nederland)
* Motte dit Falisse, Antoine, 1060 Sint-Gillis
* Scheepmans, Lionel, 6210 Les Bons Villers
* Van Pamel, Geert, 1730 Mollem<br />

zijn vandaag zaterdag 27 september 2014 bijeengekomen en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen:

=S T A T U T E N=
==TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR==
;ARTIKEL 1
;ARTIKEL 1

De vereniging heeft als benaming "Wikimedia Belgium".
De vereniging heeft als benaming "Wikimedia Belgium".


Alternatieve benamingen zijn: "Wikimedia BE", of afgekort "WM BE", "WMBE" of "WM-BE", en kan vertaald worden als "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia Belgien".
Alternatieve benamingen zijn: "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia Belgien", "Wikimedia BE", "WM BE", "WMBE" of "WM-BE".


;ARTIKEL 2
;ARTIKEL 2
§1 - De zetel van de vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

§1 - De zetel van de vereniging is gevestigd te 1050 Brussel, Troonstraat 51 en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel .

§2 - De zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid mits het in acht nemen van de regels inzake statutenwijziging verder beschreven in deze statuten.
;ARTIKEL 3
;ARTIKEL 3
§1 - De vereniging "Wikimedia Belgium" deelt gelijkaardige doelstellingen met de ''Wikimedia Foundation'' en andere Wikimedia organisaties.
§1 - De vereniging "Wikimedia Belgium" deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia-organisaties, echter zonder hiermee een wettelijke band te hebben.


§2 - De vereniging heeft als doel:
§2 - De vereniging heeft als doel:
# Bevordering van de vrije toegang tot, en het delen van alle kennis, vooral gericht op het regionale, federale en Europese niveau;
# Bijdragen aan de sociale en culturele kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis, b.v. door het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
# Aanmoedigen en stimuleren van het raadplegen van en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media;
# Bijdragen aan het organiseren van evenementen, bijvoorbeeld: conferenties, seminars en workshops, waarbij onze waarden en kennis worden verspreid;
# Samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties, en hen aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed;
# Verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations;
# Meehelpen aan de bewustwording van Wikimedia-projecten.
§3 - De vereniging ondersteunt alle Wikimedia-gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Frans, Duits en Engels, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse talen.


§4 - De vereniging kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van haar doelstellingen; inzonderheid en niet beperkt tot internetfaciliteiten en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen, enz... In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die vergelijkbaar is met of complementair is aan haar doel.
:#Bevordering van vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op regionale, federale en Europese niveau;
:#Bijdragen aan de sociale, culturele en juridische kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis, bijv. door het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
:#Aanmoedigen van het raadplegen en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media;
:#Bijdragen aan de organisatie van evenementen, bijvoorbeeld conferenties, seminars en workshops, waarbij onze waarden worden verspreid;
:#Samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties; en hen aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed;
:#Verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations;
:#Meehelpen aan de bewustwording van Wikimedia-projecten (outreach).


§5 - De vereniging heeft geen controle, noch verantwoordelijkheid, over de inhoud van Wikipedia en gelijkaardige projecten op de infrastructuur van de Wikimedia Foundation, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoudelijke bijdragen van haar leden, aangesloten leden, vrijwilligers of derden aan deze projecten.
§3 - De vereniging ondersteunt alle Wikimedia-gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Engels, Frans en Duits, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse talen.

§4 - De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar doelstellingen; inzonderheid en niet beperkt tot internetfaciliteiten en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud en het delen ervan, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen enz... In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die vergelijkbaar is met of complementair is aan haar doel.
;ARTIKEL 4
;ARTIKEL 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.
=== TITEL II: LEDEN ===

==TITEL II: L E D E N==
;ARTIKEL 5
;ARTIKEL 5
§1 - De vereniging telt zowel effectieve als toegetreden leden.
§1 - De vereniging telt zowel effectieve als aangesloten leden.


§2 - De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op drie. De oprichters zijn de eerste effectieve leden.
§2 - De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun identiteit wordt vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op twee. De oprichters zijn de eerste effectieve leden.


§3 - Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een huishoudelijk reglement.
§3 - Aangesloten leden kunnen enkel genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten worden vermeld in het huishoudelijk reglement.


§4 - Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
§4 - Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
;ARTIKEL 6
;ARTIKEL 6
§1 - Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.
§1 - Ieder natuurlijk persoon kan als effectief lid door het bestuursorgaan tot de vereniging worden toegelaten. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.

§2 - De kandidaat leden moeten evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen:
#meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van hun nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of wettelijke voogd;
#niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
#niet veroordeeld zijn en ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
#niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme of het verspreiden van haatboodschappen of het oproepen tot geweld of het verspreiden van verboden pedoseksueel materiaal.
#minstens zes maanden toegetreden lid zijn.


§2 - De kandidaat-leden moeten evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen:
§3 - Eerder uitgesloten effectieve leden mogen zich pas opnieuw als kandidaat effectief lid laten voordragen tenminste één jaar nadat zij door de raad van bestuur opnieuw als toegetreden lid werden aanvaard.
# meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van hun nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of de wettelijke voogd;
# niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
# niet veroordeeld zijn of ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
# niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme, het verspreiden van haatboodschappen, het oproepen tot geweld of het verspreiden van verboden materiaal;
# tenminste zes maanden aangesloten lid zijn.
§3 - Eerder uitgesloten effectieve leden mogen zich pas opnieuw als kandidaat effectief lid laten voordragen tenminste één jaar nadat zij door het bestuursorgaan opnieuw als aangesloten lid werden aanvaard.


§4 - Tegen een beslissing tot weigering van een kandidaat-lid door de raad van bestuur, kan de kandidaat beroep tekenen, waarna de raad van bestuur verplicht is het door haar geweigerde lid ter stemming voor te leggen aan de algemene vergadering, die dan het lid kan aanvaarden of weigeren.
§4 - Een geweigerde kandidaat kan beroep aantekenen bij de algemene vergadering, die het lid kan aanvaarden of weigeren.
;ARTIKEL 7
;ARTIKEL 7
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat toegetreden lid moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur.
Ieder natuurlijk persoon kan als aangesloten lid door het bestuursorgaan tot de vereniging worden toegelaten. Het verzoek om toelating van een kandidaat aangesloten lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.
;ARTIKEL 8
;ARTIKEL 8
De leden en toegetreden leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1200 euro verplicht. De jaarlijkse te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De leden worden jaarlijks door de raad van bestuur aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
De effectieve en de aangesloten leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1200 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De leden worden jaarlijks door het bestuursorgaan aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.
;ARTIKEL 9
;ARTIKEL 9
§1 - Elk lid en elk toegetreden lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht en gaat in na ontvangst door de raad van bestuur.
§1 - Elk lid en elk aangesloten lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht en gaat in na ontvangst door het bestuursorgaan.


§2 - Elk lid en elk toegetreden lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.
§2 - Elk lid en elk aangesloten lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.
;ARTIKEL 10
;ARTIKEL 10
Leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

=== TITEL III: Het bestuursorgaan ===
Leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

==TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR==
;ARTIKEL 11
;ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie en maximum negen bestuurders die verkozen worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van tenminste drie en maximum negen bestuurders die verkozen worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts twee leden telt, bestaat het bestuursorgaan uit slechts twee personen.
;ARTIKEL 12
;ARTIKEL 12
§1 - De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar.
§1 - De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar.


§2 - Elke bestuurder die wordt aangewezen om te voorzien in de vervanging van een voormalig bestuurder, is slechts benoemd voor de rest van diens voorgangers mandaat.
§2 - Elke bestuurder die wordt aangewezen om te voorzien in de vervanging van een voormalig bestuurder, is slechts benoemd voor de rest van diens voorgangers mandaat.
;ARTIKEL 13
;ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de status van personeelslid van de vereniging, na goedkeuring door de Algemene vergadering (art23).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de status van personeelslid van de vereniging, mits goedkeuring door de algemene vergadering.

;ARTIKEL 14
;ARTIKEL 14
§1 - Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden.
§1 - Het mandaat van de bestuurders eindigt door het verstrijken van het mandaat, door vrijwillig ontslag, door afzetting door de algemene vergadering, of door overlijden.


§2 - Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per e-mail of aangetekend schrijven bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat in drie maanden na de postdatum, tenzij anders beslist door de algemene vergadering in geval van overmacht (ziekte of fysieke onbeschikbaarheid of een belangenconflict) of tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit laatste geval moet het bestuursorgaan binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.
§2 - De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij 2/3 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.
;ARTIKEL 15
§1 - Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.


§2 - Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun bezoldigingen.
§3 - Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per aangetekend schrijven bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat drie maanden na de postdatum in tenzij anders beslist door de algemene vergadering wegens gevallen van overmacht (ziekte of fysieke onbeschikbaarheid of een belangenconflict) of tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit laatste geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.


§3 - Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.
;ARTIKEL 15
§1 - De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.


§4 - Een bestuurder kan bij afwezigheid volmacht geven aan een andere bestuurder. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of de stem van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.
§2 - De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.


§5 - Indien het bestuursorgaan echter slechts uit twee personen is samengesteld, wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
§3 - De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.


§6 - Bij een belangenconflict is een bestuurder uitgesloten van beraadslaging of stemming over het betreffende agendapunt.
§4 - De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.


§7 - Schriftelijke besluitvorming binnen het bestuursorgaan is mogelijk bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.
§5 - Indien de raad van bestuur echter slechts uit twee personen is samengesteld, wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
;ARTIKEL 16
;ARTIKEL 16
§1 - De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.
§1 - Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.


§2 - De oproepingen voor de vergadering van de raad van bestuur moeten - om geldig te zijn - ondertekend of verstuurd worden door de voorzitter of een bestuurder. Alle bestuurders moeten schriftelijk worden opgeroepen (onder "schriftelijk" dient verstaan: per gewone of aangetekende brief, per telegrafisch of telex bericht, per e-mail of per fax) ten minste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.
§2 - De oproepingen voor de vergadering van het bestuursorgaan moeten, om geldig te zijn, ondertekend en verstuurd worden door de voorzitter of een bestuurder. Alle bestuurders moeten schriftelijk worden opgeroepen (onder "schriftelijk" wordt verstaan: per e-mail, per gewone of aangetekende brief, per telegrafisch of telex-bericht, of per fax) tenminste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.


§3 - De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de eventuele vicevoorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door de raad van bestuur aan te duiden persoon.
§3 - De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de eventuele vice-voorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door een door het bestuursorgaan aan te duiden bestuurder.
;ARTIKEL 17
;ARTIKEL 17
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels worden conform ondertekend door een bestuurder of een personeelslid dat daartoe gemandateerd is door de raad van bestuur.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden opgenomen in een register, dat op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden kan worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurders die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.
;ARTIKEL 18
;ARTIKEL 18
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en legt deze reglementen, samen met alle wijzigingen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. De reglementen of wijzigingen gaan van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt het intern reglement en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het nieuwe intern reglement wordt van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.
;ARTIKEL 19
;ARTIKEL 19
§1 - Elke individuele bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging, zoals (en niet beperkt tot) banken, officiële diensten en tegenover bpost of vergelijkbare postdiensten (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).
§1 - Elke individuele bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging, zoals voor (en niet beperkt tot) banken, officiële diensten en tegenover bpost of vergelijkbare postdiensten (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

§2 - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van elke individuele bestuurder.


§2 - Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.
§3 - Bestuurders die namens de vereniging optreden vermelden hun hoedanigheid, maar moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.


§4 - Bestuurders worden geacht hun functie naar behoren te vervullen. Bij ernstige tekortkomingen of fouten kunnen bestuurders worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.
;ARTIKEL 20
;ARTIKEL 20
§1 - De voorzitter wordt benoemd voor één jaar (mogelijk met verlenging).
§1 - De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.


§2 - Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie kiezen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.
§2 - De voorzitter wordt benoemd voor één jaar (mogelijk met verlenging).


§3 - Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op hun verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.
§3 - De benoeming van bestuurders in de genoemde functies gebeurt door de raad van bestuur.


§4 - De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
§4 - De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden: op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan of door afzetting door het bestuursorgaan.
#op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
#door afzetting door de raad van bestuur.

§5 - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van elke individuele bestuurder.

§6 - De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.


§5 - De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
;ARTIKEL 21
;ARTIKEL 21
§1 - De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
§1 - Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.

§2 - Het dagelijks bestuur wordt omschreven als de handelingen of verrichtingen die door het dagelijks leven van de vereniging hoogdringend worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.


§2 - Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
§3 - Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur.


§4 - De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
§3 - De benoeming van het dagelijks bestuur gebeurt door het bestuursorgaan.
#op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur;
#door afzetting door de raad van bestuur.


§4 - De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan of door afzetting door het bestuursorgaan.
§5 - De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal overleg.


§6 - Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.
§5 - De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden steeds genomen in collegiaal overleg.


§6 - Voor de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.
==TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING==
=== TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING ===
;ARTIKEL 22
;ARTIKEL 22
§1 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door een lid die door de algemene vergadering wordt aangeduid. De algemene vergadering duidt eveneens de stemopnemers aan bij aanvang van de zitting.
§1 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door een lid die door de algemene vergadering wordt aangeduid. De algemene vergadering duidt eveneens de stemopnemers aan bij aanvang van de zitting.


§2 - Een lid kan zich echter door een ander lid of door een niet-geschorst toegetreden lid of door een raadsman op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan evenwel slechts één lid vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk of per mail gegeven worden en minstens 24 uur voor aanvang van elke zitting aan de raad van bestuur overhandigd zijn.
§2 - Een lid kan zich door een ander lid of door een niet-geschorst aangesloten lid of door een raadsman op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachthouder kan slechts een enkel lid vertegenwoordigen. De volmacht moet per e-mail of op een andere schriftelijke manier aan het bestuursorgaan overhandigd worden, tenminste 24 uur voor de aanvang van elke zitting.


§3 - Elk lid beschikt over één eigen stem op de algemene vergadering.
§3 - Elk lid of vertegenwoordigd lid beschikt over een eigen stem op de algemene vergadering.
;ARTIKEL 23
;ARTIKEL 23
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
De algemene vergadering is bevoegd voor:
#het wijzigen van de statuten;
# het wijzigen van de statuten;
#de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
# de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
# de aanvaarding van een bestuurder die tegelijk werknemer is;
#de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
#de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
# de benoeming en de afzetting van de commissarissen;
#de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
# het bepalen van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen;
#de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
# de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
# de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
#de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
# het instellen van een verenigingsvordering tegen bestuurders of commissarissen;
#tuchtzaken inzake leden en toegetreden leden;
# tuchtzaken inzake leden en aangesloten leden;
#de bekrachtiging van een persoon die tegelijk het mandaat als werknemer en als bestuurder uitoefent;
# de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
#alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
# de omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
# een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
# alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
;ARTIKEL 24
;ARTIKEL 24
§1 - De algemene vergadering komt samen na een beslissing door de raad van bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
§1 - De algemene vergadering komt samen na een beslissing door het bestuursorgaan telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.


§2 - De beslissingsbevoegdheid tot het organiseren van de algemene vergadering is voorbehouden aan de raad van bestuur, de uitvoeringsbevoegdheid ervan wordt gedelegeerd aan een door de raad van bestuur aan te duiden persoon.
§2 - De beslissingsbevoegdheid tot het organiseren van de algemene vergadering is voorbehouden aan het bestuursorgaan, de uitvoeringsbevoegdheid ervan wordt gedelegeerd aan een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon.


§3 - Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.
§3 - Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.
;ARTIKEL 25
;ARTIKEL 25
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
;ARTIKEL 26
;ARTIKEL 26
De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/10e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. De raad van bestuur moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.
Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan waarin de te behandelen agendapunten worden vermeld. Het bestuursorgaan moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.
;ARTIKEL 27
;ARTIKEL 27
§1 - De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door de raad van bestuur aan te duiden persoon. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per mail of per aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De samenroeping wordt gepubliceerd op elektronische wijze op een voor de hand liggende plaats zoals het chapterportaal op Wikimedia.
§1 - De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend en verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle effectieve leden, met inbegrip van bestuurders en commissarissen, moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De samenroeping wordt gepubliceerd op elektronische wijze op een voor de hand liggende plaats zoals de officiële website van de vereniging.


§2 - Alle personen over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld tijdens de zitting dienen tenminste vijftien dagen voor de zitting bij aangetekende brief of per mail te worden uitgenodigd. Indien hun dossier om tucht gerelateerde onderwerpen gaat moet hun uitnodiging duidelijk vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen zijn, alsook waar het dossier kan worden geconsulteerd en de consultatietermijn van het dossier.
§2 - Alle personen over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld tijdens de zitting dienen tenminste vijftien dagen voor de zitting per e-mail of bij aangetekende brief te worden uitgenodigd. Indien hun dossier over tucht-gerelateerde onderwerpen gaat moet de uitnodiging duidelijk vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen zijn, waar het dossier kan worden geconsulteerd, alsook de consultatietermijn.
;ARTIKEL 28
;ARTIKEL 28
§1 - De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden ondertekend zijn en tenminste tien dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
§1 - De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet tenminste tien dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd worden. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.


§2 - De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd aan alle leden.
§2 - De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd aan alle leden.
;ARTIKEL 29
;ARTIKEL 29
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
;ARTIKEL 30
;ARTIKEL 30
§1 - Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.
§1 - Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waar een geldig besluit zal kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.


§2 - Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
§2 - Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen geen waarde hebben.
;ARTIKEL 31
;ARTIKEL 31
§1 - Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.
§1 - Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.


§2 - Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5e meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.
§2 - Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mits een 4/5e meerderheid akkoord wordt gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben geen waarde.


§3 - In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
§3 - In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden alsmede de vereffeningsvoorwaarden.


§4 - De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.
§4 - De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.
;ARTIKEL 32
;ARTIKEL 32
§1 - De algemene vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een effectief lid, een lid van het bestuursorgaan of een aangesloten lid besluiten, wanneer tenminste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
§1 - Een meerderheid van 2/3e der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid of van een toegetreden lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem.

§2 - Bij uitsluiting van een lid of toegetreden lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid of toegetreden lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.


§2 - Bij uitsluiting van een lid of aangesloten lid moet dit punt expliciet op de agenda voorkomen en moet het lid of aangesloten lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
;ARTIKEL 33
;ARTIKEL 33
§1 - De algemene vergadering beslist over het nemen van tuchtmaatregelen met gewone meerderheid van stemmen, behalve inzake de uitsluiting van een lid of een toegetreden lid of een bestuurder, welke een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is.
§1 - De algemene vergadering beslist over het nemen van tuchtmaatregelen met gewone meerderheid van stemmen, behalve inzake de uitsluiting van een lid of een aangesloten lid of een bestuurder, waarvoor een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is.


§2 - Indien leden of aangesloten leden, of bestuurders van de vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of aanbestedingen winnen, zal de algemene vergadering worden geïnformeerd over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en of er enig lid, aangesloten lid of bestuurder daarvan een persoonlijk voordeel zou hebben en desgevallend welk.
;Persoonlijk belang
§2 - Indien leden of toegetreden leden, of bestuurders van de vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of aanbestedingen winnen, zal de algemene vergadering worden geïnformeerd over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en of er enig lid, toegetreden lid of bestuurder daarvan een persoonlijk voordeel zou hebben en desgevallend welk.


§3 - Indien aan de voorwaarde van bovenstaande is voldaan en de algemene vergadering niet werd geïnformeerd, zal het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het betrokken lid of toegetreden lid zich bloot aan tuchtsancties, alsook elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en wordt de bewijslast omgekeerd, dit wil zeggen dat de betrokkenen moeten aantonen dat er niet van belangenvermenging sprake is of er geen persoonlijk gewin voor de betrokkenen is geweest. In dit verband is persoonlijk gewin te beschouwen als winsten, commissies of variabele verloning andere dan boven of groter dan degene die men daarvoor zou ontvangen van andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.
§3 - Indien de algemene vergadering niet werd geïnformeerd, zal het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het betrokken lid of aangesloten lid of de bestuurder zich bloot aan tuchtsancties, alsook elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en wordt de bewijslast omgekeerd, dit wil zeggen dat de betrokkenen moeten aantonen dat er niet van belangenvermenging sprake is of er geen persoonlijk gewin voor de betrokkenen is geweest. In dit verband is persoonlijk gewin te beschouwen als winsten, commissies of variabele verloning andere dan boven of groter dan degene die men daarvoor zou ontvangen van andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.


§4 - Wanneer er persoonlijk gewin vastgesteld wordt, kan de algemene vergadering volgende maatregelen nemen :
§4 - Wanneer er persoonlijk gewin vastgesteld wordt, kan de algemene vergadering de volgende maatregelen nemen:
#men kan verzachtende omstandigheden inroepen als kan worden aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft gehaald bij de transactie, en het voordeel onbeduidend was;
# Men kan verzachtende omstandigheden inroepen als kan worden aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft gehaald bij de transactie, en het voordeel onbeduidend was;
#pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige gevolgen voor de vereniging zijn dan weer een verzwarende omstandigheid;
# pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige gevolgen voor de vereniging zijn dan weer een verzwarende omstandigheid;
#tegen een toegetreden lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting;
# tegen een aangesloten lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting;
#tegen een effectief lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief en zelfs als toegetreden lid;
# tegen een effectief lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief en zelfs als aangesloten lid;
#tegen een bestuurder zal de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder (waarbij de algemene vergadering moet vermelden of al dan niet toegelaten is om zich herkiesbaar te stellen), en maximaal de definitieve uitsluiting als effectief lid;
# tegen een bestuurder zal de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder (waarbij de algemene vergadering moet vermelden of al dan niet toegelaten is om zich herverkiesbaar te stellen), en maximaal de definitieve uitsluiting als effectief of als aangesloten lid;
#in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatige persoonlijk gewin.
# in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatig persoonlijk gewin.
§5 - Het bestuursorgaan kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, effectieve en aangesloten leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op regels van eer en fatsoen.

§5 - De raad van bestuur kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, effectieve en toegetreden leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op regels van eer en fatsoen.
;ARTIKEL 34
;ARTIKEL 34
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden opgenomen in een register, dat op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden kan worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurders die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.
=== TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN ===

==TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN==
;ARTIKEL 35
;ARTIKEL 35
§1 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
§1 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.


§2 - De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
§2 - Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.
==TITEL VI: SLOTBEPALING==
=== TITEL VI: SLOTBEPALINGEN ===
;ARTIKEL 36
;ARTIKEL 36
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wijzigingen toepasselijk.
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft het WVV (Wetboek vennootschappen en verenigingen) toepasselijk.

;ARTIKEL 37
;ARTIKEL 37
Beslissingen genomen door de oprichtende algemene vergadering : <br />
Beslissingen genomen door de algemene vergadering :


§1 Benoemingen tot bestuurder van de vereniging <br />
§1 - Benoemingen tot bestuurder van de vereniging:
De Algemene Vergadering van de oprichtende leden heeft besloten dat volgende personen worden verkozen als lid van de Raad van Bestuur:
* Deneckere, Maarten - 1040 Etterbeek
* Dimitrov, Dimitar - 1060 Sint-Gillis
* Fernandez Fernandez, Alberto - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
* Giroulle, Dirk - 2170 Antwerpen
* Kunst, Laurence - Wijlre (Nederland)
* Motte dit Falisse, Antoine - 1060 Sint-Gillis
* Van Pamel, Geert - 1730 Mollem <br />


§2 Overeenkomstig ARTIKEL 20§1 heeft de Raad van Bestuur heeft volgende personen benoemd voor de volgende functies :
De Algemene Vergadering heeft besloten dat de volgende personen worden verkozen als lid van het bestuursorgaan:
* xxx
* Voor de functie van Voorzitter : Deneckere, Maarten - 1040 Etterbeek
* xxx
* Voor de functie van Vice-Voorzitter : Motte dit Falisse, Antoine - 1060 Sint-Gillis
* Voor de functie van Secretaris : Van Pamel, Geert - 1730 Mollem
* Van Pamel, Geert, 1730 Mollem
* Voor de functie van penningmeester : Giroulle, Dirk - 2170 Antwerpen


§2 - De zetel van de vereniging is gevestigd te xxx
Aldus opgemaakt en aangenomen op de stichtingsvergadering van zaterdag 27 september 2014 te Brussel.


§3 - De officiële website van de vereniging is: www.wikimedia.be; het officieel e-mail adres is: info@wikimedia.be.
:Maarten Deneckere, voorzitter<br />
:Dirk Giroulle, penningmeester
Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van zaterdag 29 augustus 2020 te Brussel.

= Publicaties in het Staatsblad =
* Uittreksel [http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2014/10/17/14190820.pdf Publicatie in het Staatsblad], 17 oktober 2014
* [[Special:PrefixIndex/{{FULLPAGENAME}}/|Wijziging van de statuten]]
* [http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm Alle publicaties van het staatsblad] (ondernemingsnummer 0563.775.480 invullen)


Geert Van Pamel, voorzitter<br />
[[Category:Chapter creation]]
xxx, secretaris
[[Category:Legal|Statutes 2]]

Revision as of 10:27, 31 July 2020

DRAFT

Ondernemingsnummer: 0563.775.480

Benaming: Wikimedia Belgium vzw, Wikimedia België, Wikimédia Belgique, Wikimedia Belgien, Wikimedia BE, WM BE, WMBE of WM-BE

Rechtsvorm: vzw

Onderwerp akte:

STATUTEN

De ondergetekenden, leden van het bestuursorgaan van de vereniging, zijn vandaag zaterdag 29 augustus 2020 bijeengekomen en verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk te vertegenwoordigen, overeenkomstig het WVV (Wetboek vennootschappen en verenigingen) dat rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, waarvan zij de statuten als volgt bepalen:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging heeft als benaming "Wikimedia Belgium".

Alternatieve benamingen zijn: "Wikimedia België", "Wikimédia Belgique", "Wikimedia Belgien", "Wikimedia BE", "WM BE", "WMBE" of "WM-BE".

ARTIKEL 2

§1 - De zetel van de vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

ARTIKEL 3

§1 - De vereniging "Wikimedia Belgium" deelt gelijkaardige doelstellingen met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia-organisaties, echter zonder hiermee een wettelijke band te hebben.

§2 - De vereniging heeft als doel:

 1. Bevordering van de vrije toegang tot, en het delen van alle kennis, vooral gericht op het regionale, federale en Europese niveau;
 2. Bijdragen aan de sociale en culturele kwesties met betrekking tot vrije data en vrije kennis, b.v. door het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen en waarden;
 3. Aanmoedigen en stimuleren van het raadplegen van en het verantwoordelijk bijdragen aan Wikimedia-projecten door middel van presentaties, boeken, video's of andere media;
 4. Bijdragen aan het organiseren van evenementen, bijvoorbeeld: conferenties, seminars en workshops, waarbij onze waarden en kennis worden verspreid;
 5. Samenwerken met culturele organisaties, bijvoorbeeld musea, archieven, bibliotheken of collecties, en hen aanmoedigen inhoud met het grote publiek te delen onder een geschikte licentie, om iedereen toe te laten deel te nemen aan de culturele rijkdom van ons collectief erfgoed;
 6. Verzorgen van de nationale vereisten op het vlak van public relations;
 7. Meehelpen aan de bewustwording van Wikimedia-projecten.

§3 - De vereniging ondersteunt alle Wikimedia-gemeenschappen in alle talen, in het bijzonder voor het Nederlands, Frans, Duits en Engels, en daarnaast de projecten gewijd aan de Luxemburgse, West-Vlaamse, Limburgse, en Waalse talen.

§4 - De vereniging kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van haar doelstellingen; inzonderheid en niet beperkt tot internetfaciliteiten en Wikimedia-projecten voor de creatie, de verspreiding en het gebruik van vrije educatieve en encyclopedische inhoud, de organisatie van besloten of publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen, congressen en seminaries, beurzen en vormingsmomenten of het verstrekken van informatie via verschillende kanalen, enz... In het bijzonder kan ze haar steun verlenen aan elke activiteit die vergelijkbaar is met of complementair is aan haar doel.

§5 - De vereniging heeft geen controle, noch verantwoordelijkheid, over de inhoud van Wikipedia en gelijkaardige projecten op de infrastructuur van de Wikimedia Foundation, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inhoudelijke bijdragen van haar leden, aangesloten leden, vrijwilligers of derden aan deze projecten.

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5

§1 - De vereniging telt zowel effectieve als aangesloten leden.

§2 - De effectieve leden zijn de stemgerechtigden op de bijeenkomsten van de algemene vergadering. Hun identiteit wordt vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Hun minimumaantal is bepaald op twee. De oprichters zijn de eerste effectieve leden.

§3 - Aangesloten leden kunnen enkel genieten van de activiteiten van de vzw. Hun rechten en plichten worden vermeld in het huishoudelijk reglement.

§4 - Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6

§1 - Ieder natuurlijk persoon kan als effectief lid door het bestuursorgaan tot de vereniging worden toegelaten. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.

§2 - De kandidaat-leden moeten evenwel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. meerderjarig zijn volgens de bepalingen in het land van hun nationaliteit, tenzij gemachtigd door de ouders of de wettelijke voogd;
 2. niet uitgesloten zijn van burgerlijke of politieke rechten;
 3. niet veroordeeld zijn of ontzet van het recht te werken als journalist of uitgever;
 4. niet veroordeeld zijn wegens misdrijven zoals racisme, xenofobie, negationisme, het verspreiden van haatboodschappen, het oproepen tot geweld of het verspreiden van verboden materiaal;
 5. tenminste zes maanden aangesloten lid zijn.

§3 - Eerder uitgesloten effectieve leden mogen zich pas opnieuw als kandidaat effectief lid laten voordragen tenminste één jaar nadat zij door het bestuursorgaan opnieuw als aangesloten lid werden aanvaard.

§4 - Een geweigerde kandidaat kan beroep aantekenen bij de algemene vergadering, die het lid kan aanvaarden of weigeren.

ARTIKEL 7

Ieder natuurlijk persoon kan als aangesloten lid door het bestuursorgaan tot de vereniging worden toegelaten. Het verzoek om toelating van een kandidaat aangesloten lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.

ARTIKEL 8

De effectieve en de aangesloten leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1200 euro verplicht. De jaarlijks te betalen bijdrage wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De leden worden jaarlijks door het bestuursorgaan aangemaand hun bijdrage binnen een bepaalde termijn te betalen. Het lid dat niet betaalt binnen de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

ARTIKEL 9

§1 - Elk lid en elk aangesloten lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht en gaat in na ontvangst door het bestuursorgaan.

§2 - Elk lid en elk aangesloten lid kan te allen tijde worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.

ARTIKEL 10

Leden of hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen vorderen.

TITEL III: Het bestuursorgaan

ARTIKEL 11

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van tenminste drie en maximum negen bestuurders die verkozen worden onder de leden van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts twee leden telt, bestaat het bestuursorgaan uit slechts twee personen.

ARTIKEL 12

§1 - De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar.

§2 - Elke bestuurder die wordt aangewezen om te voorzien in de vervanging van een voormalig bestuurder, is slechts benoemd voor de rest van diens voorgangers mandaat.

ARTIKEL 13

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Er bestaat geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de status van personeelslid van de vereniging, mits goedkeuring door de algemene vergadering.

ARTIKEL 14

§1 - Het mandaat van de bestuurders eindigt door het verstrijken van het mandaat, door vrijwillig ontslag, door afzetting door de algemene vergadering, of door overlijden.

§2 - Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit per e-mail of aangetekend schrijven bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat in drie maanden na de postdatum, tenzij anders beslist door de algemene vergadering in geval van overmacht (ziekte of fysieke onbeschikbaarheid of een belangenconflict) of tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit laatste geval moet het bestuursorgaan binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De ontslagnemende bestuurder is gehouden diens mandaat aan te houden tot in zijn vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 15

§1 - Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Het treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

§2 - Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun bezoldigingen.

§3 - Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

§4 - Een bestuurder kan bij afwezigheid volmacht geven aan een andere bestuurder. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of de stem van diegene die hem vervangt, doorslaggevend.

§5 - Indien het bestuursorgaan echter slechts uit twee personen is samengesteld, wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.

§6 - Bij een belangenconflict is een bestuurder uitgesloten van beraadslaging of stemming over het betreffende agendapunt.

§7 - Schriftelijke besluitvorming binnen het bestuursorgaan is mogelijk bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

ARTIKEL 16

§1 - Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of een bestuurder.

§2 - De oproepingen voor de vergadering van het bestuursorgaan moeten, om geldig te zijn, ondertekend en verstuurd worden door de voorzitter of een bestuurder. Alle bestuurders moeten schriftelijk worden opgeroepen (onder "schriftelijk" wordt verstaan: per e-mail, per gewone of aangetekende brief, per telegrafisch of telex-bericht, of per fax) tenminste vijf dagen voor de vergadering. Bij hoogdringendheid kan van deze termijn afgeweken worden, mits alle bestuurders hiermee akkoord zijn.

§3 - De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de eventuele vice-voorzitter en in geval van diens belet of afwezigheid door een door het bestuursorgaan aan te duiden bestuurder.

ARTIKEL 17

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden opgenomen in een register, dat op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden kan worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurders die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 18

Het bestuursorgaan bepaalt het intern reglement en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Het nieuwe intern reglement wordt van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

ARTIKEL 19

§1 - Elke individuele bestuurder kan geldig tekenen namens de vereniging, zoals voor (en niet beperkt tot) banken, officiële diensten en tegenover bpost of vergelijkbare postdiensten (zoals bijvoorbeeld voor het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen).

§2 - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college wordt de vereniging in en buiten rechte steeds geldig vertegenwoordigd door het optreden van elke individuele bestuurder.

§3 - Bestuurders die namens de vereniging optreden vermelden hun hoedanigheid, maar moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

§4 - Bestuurders worden geacht hun functie naar behoren te vervullen. Bij ernstige tekortkomingen of fouten kunnen bestuurders worden uitgesloten door een beslissing van de algemene vergadering, conform de bepalingen in artikel 32 van de statuten.

ARTIKEL 20

§1 - De voorzitter wordt benoemd voor één jaar (mogelijk met verlenging).

§2 - Het bestuursorgaan benoemt uit zijn bestuurders een voorzitter en een secretaris en kan daarnaast elke functie kiezen die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is.

§3 - Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op hun verantwoordelijkheid overdragen aan één of meerdere van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

§4 - De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden: op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan of door afzetting door het bestuursorgaan.

§5 - De voor bijzondere opdrachten aangestelde gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 21

§1 - Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.

§2 - Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

§3 - De benoeming van het dagelijks bestuur gebeurt door het bestuursorgaan.

§4 - De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden: op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan of door afzetting door het bestuursorgaan.

§5 - De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden steeds genomen in collegiaal overleg.

§6 - Voor de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, kan een dagelijks bestuurder alleen handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

§1 - De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door een lid die door de algemene vergadering wordt aangeduid. De algemene vergadering duidt eveneens de stemopnemers aan bij aanvang van de zitting.

§2 - Een lid kan zich door een ander lid of door een niet-geschorst aangesloten lid of door een raadsman op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een volmachthouder kan slechts een enkel lid vertegenwoordigen. De volmacht moet per e-mail of op een andere schriftelijke manier aan het bestuursorgaan overhandigd worden, tenminste 24 uur voor de aanvang van elke zitting.

§3 - Elk lid of vertegenwoordigd lid beschikt over een eigen stem op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de aanvaarding van een bestuurder die tegelijk werknemer is;
 4. de benoeming en de afzetting van de commissarissen;
 5. het bepalen van de bezoldiging van bestuurders en commissarissen;
 6. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
 7. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 8. het instellen van een verenigingsvordering tegen bestuurders of commissarissen;
 9. tuchtzaken inzake leden en aangesloten leden;
 10. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 11. de omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 12. een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 13. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
ARTIKEL 24

§1 - De algemene vergadering komt samen na een beslissing door het bestuursorgaan telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

§2 - De beslissingsbevoegdheid tot het organiseren van de algemene vergadering is voorbehouden aan het bestuursorgaan, de uitvoeringsbevoegdheid ervan wordt gedelegeerd aan een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon.

§3 - Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening, voor het goedkeuren van de begroting van het komend jaar en om zich uit te spreken over de kwijting van de bestuurders.

ARTIKEL 25

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

ARTIKEL 26

Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan waarin de te behandelen agendapunten worden vermeld. Het bestuursorgaan moet binnen 21 dagen na het verzoek voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering, die uiterlijk de 40e dag na het verzoek moet georganiseerd worden.

ARTIKEL 27

§1 - De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend en verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle effectieve leden, met inbegrip van bestuurders en commissarissen, moeten worden opgeroepen per e-mail, per gewone brief of per aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De samenroeping wordt gepubliceerd op elektronische wijze op een voor de hand liggende plaats zoals de officiële website van de vereniging.

§2 - Alle personen over wie een persoonlijk dossier wordt behandeld tijdens de zitting dienen tenminste vijftien dagen voor de zitting per e-mail of bij aangetekende brief te worden uitgenodigd. Indien hun dossier over tucht-gerelateerde onderwerpen gaat moet de uitnodiging duidelijk vermelden wat de geplande zitting behelst, welke de tenlasteleggingen zijn, waar het dossier kan worden geconsulteerd, alsook de consultatietermijn.

ARTIKEL 28

§1 - De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20e van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet tenminste tien dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd worden. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

§2 - De definitieve dagorde wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd aan alle leden.

ARTIKEL 29

Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten voorzien in een bijzondere meerderheid, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet in de beoordeling meegerekend. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

ARTIKEL 30

§1 - Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3e van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waar een geldig besluit zal kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering.

§2 - Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen geen waarde hebben.

ARTIKEL 31

§1 - Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5e meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

§2 - Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mits een 4/5e meerderheid akkoord wordt gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben geen waarde.

§3 - In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

§4 - De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige doelstelling, aangeduid door de algemene vergadering.

ARTIKEL 32

§1 - De algemene vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een effectief lid, een lid van het bestuursorgaan of een aangesloten lid besluiten, wanneer tenminste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

§2 - Bij uitsluiting van een lid of aangesloten lid moet dit punt expliciet op de agenda voorkomen en moet het lid of aangesloten lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

§1 - De algemene vergadering beslist over het nemen van tuchtmaatregelen met gewone meerderheid van stemmen, behalve inzake de uitsluiting van een lid of een aangesloten lid of een bestuurder, waarvoor een 2/3 meerderheid van stemmen vereist is.

§2 - Indien leden of aangesloten leden, of bestuurders van de vereniging (of rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn) goederen leveren of diensten verlenen tegen betaling of aanbestedingen winnen, zal de algemene vergadering worden geïnformeerd over de inhoud van het contract en de wijze waarop het tot stand is gekomen alsook over de financiële implicaties van het contract, en of er enig lid, aangesloten lid of bestuurder daarvan een persoonlijk voordeel zou hebben en desgevallend welk.

§3 - Indien de algemene vergadering niet werd geïnformeerd, zal het vermoeden gerechtvaardigd zijn dat er belangenvermenging bestaat en stelt het betrokken lid of aangesloten lid of de bestuurder zich bloot aan tuchtsancties, alsook elke derde bestuurder die een dergelijke overeenkomst goedkeurde, en wordt de bewijslast omgekeerd, dit wil zeggen dat de betrokkenen moeten aantonen dat er niet van belangenvermenging sprake is of er geen persoonlijk gewin voor de betrokkenen is geweest. In dit verband is persoonlijk gewin te beschouwen als winsten, commissies of variabele verloning andere dan boven of groter dan degene die men daarvoor zou ontvangen van andere gelijkaardige opdrachten of leveringen.

§4 - Wanneer er persoonlijk gewin vastgesteld wordt, kan de algemene vergadering de volgende maatregelen nemen:

 1. Men kan verzachtende omstandigheden inroepen als kan worden aangetoond dat de vereniging materieel of financieel voordeel heeft gehaald bij de transactie, en het voordeel onbeduidend was;
 2. pogingen om het persoonlijke gewin te verbergen, of nadelige gevolgen voor de vereniging zijn dan weer een verzwarende omstandigheid;
 3. tegen een aangesloten lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting;
 4. tegen een effectief lid kan de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een tijdelijke of maximaal de definitieve uitsluiting als effectief en zelfs als aangesloten lid;
 5. tegen een bestuurder zal de algemene vergadering besluiten tot een sanctie gaande van een reprimande tot een afzetting als bestuurder (waarbij de algemene vergadering moet vermelden of al dan niet toegelaten is om zich herverkiesbaar te stellen), en maximaal de definitieve uitsluiting als effectief of als aangesloten lid;
 6. in elk geval kan men de terugbetaling eisen van het bedrag van het onrechtmatig persoonlijk gewin.

§5 - Het bestuursorgaan kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, effectieve en aangesloten leden schorsen die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of op regels van eer en fatsoen.

ARTIKEL 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden opgenomen in een register, dat op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden kan worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de bestuurders die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 35

§1 - Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

§2 - Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.

TITEL VI: SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft het WVV (Wetboek vennootschappen en verenigingen) toepasselijk.

ARTIKEL 37

Beslissingen genomen door de algemene vergadering :

§1 - Benoemingen tot bestuurder van de vereniging:

De Algemene Vergadering heeft besloten dat de volgende personen worden verkozen als lid van het bestuursorgaan:

 • xxx
 • xxx
 • Van Pamel, Geert, 1730 Mollem

§2 - De zetel van de vereniging is gevestigd te xxx

§3 - De officiële website van de vereniging is: www.wikimedia.be; het officieel e-mail adres is: info@wikimedia.be.

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van zaterdag 29 augustus 2020 te Brussel.

Geert Van Pamel, voorzitter
xxx, secretaris