Financial statements/2017

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search
Logo Wikimedia Belgium

Jaarrekening 2017

Vereenvoudigde enkelvoudige boekhouding met provisie.

Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vereenvoudigd model Jaarrekening voor kleine VZW's Boekjaar 2017 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Goedgekeurd op de
Algemene Vergadering 14/04/2018
Troonstraat 51
1050 Brussel
Situatie 31/12/2017 Ondernemingsnummer 563.775.480
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 80,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 8.418,24 € Subsidies 1.202,76 €
Andere uitgaven 1.504,36 € Andere ontvangsten 352,49 €
Totaal uitgaven 9.922,60 € Totaal ontvangsten 1.635,25 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
Toelichting Omschrijving
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6)
Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00
Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. Aanpassing van de waarderingsregels (art. 7) Nihil
3. Bijkomende inlichtingen (art. 11) Alle opgenomen kosten en financiële verrrichtingen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december.
4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14) Zie hieronder
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) Nihil
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiële schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden 1.466,76 €
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen Nihil
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 7.036,66 €
Andere activa Nihil Andere schulden Nihil
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hypotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen Nihil
Totaal tegoeden 7.036,66 € Totaal schulden 1.466,76 €

Toelichtingen

  1. Andere uitgaven: provisie van 1.466,76 € voor projectkosten 2017 betaald in januari 2018 + 37,60 € afschrijving debiteuren
  2. Verschil uitgaven en inkomsten 2017 corresponderen met de ontvangen subsidie in december 2016 en het terugbetalen van een deel van Wiki Loves Art 2016 in 2017
  3. Ontvangen subsidies in december 2016: 2,840,00 €
  4. Ontvangen subsidies in 2017: 5.263,20 €
  5. Terugbetaalde subsidies in 2017: 4.060,44 €