Financial statements/2015

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

Official Balance sheet 2015 (for fiscal autorities)

Vereenvoudigd model Inventaris voor kleine VZW's / Inventory for Non-profit Associations (official simplified model) Boekjaar 2015 / Fiscal year 2015 WIKIMEDIA BELGIUM vzw
Troonstraat 51

1050 Brussel
Ondernemingsnr. 563.775.480

Bijlage B: Staat van ONTVANGSTEN EN UITGAVEN : / Income and expenses
UITGAVEN / Expenses Bedrag - Amount ONTVANGSTEN / Income Bedrag - Amount
Goederen en diensten / purchases of merchandise Nihil Lidgelden / member contrib. 10.00 €
Bezoldigingen / salaries Nihil Schenkingen en legaten / financial gifts Nihil
Diensten en diverse goederen / expenses 14,713.91 € Subsidies / Grants 25,460.00 €
Andere uitgaven / other disbursements Nihil Andere ontvangsten / other receivables 32.00 €
Totaal Uitgaven / Expenses 14,713.91 € Totaal inkomsten / Income 25,502.00 €
Bijlage C: Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen / Inventory of Assets, entitlements, debts and contracts
BEZITTINGEN / assets Bedrag - Amount SCHULDEN / debt Bedrag - Amount
Onroerende Goederen / real estate Nihil Financiele schulden / financial debt Nihil
Machines / machinery Nihil Schulden tegenover leveranciers / debt to suppliers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel / other assets Nihil Schulden aan leden / debt to members Nihil
Stocks Nihil Fiscale en sociale schulden / debt to public autorities Nihil
Schuldvorderingen / entitlements Nihil
Geldbeleggingen / financial assets Nihil
Liquiditeiten / Bank Account 11,894.39 €
Totaal tegoeden / assets 11,894.39 € Totaal schulden / debt Nihil
Verduidelijkingen inzake waarderingsregels ( legal comments)
1- Samenvatting van de waarderingsregels
  • door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00
  • duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
  • alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
  • uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
  • afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2- aanpassing waarderingsregels Nihil
3- bijkomende inlichtingen (art 14) alle opgenomen kosten en financiele verrrichitngen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december .
Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14) – - - - - - - - - - - - - GEEN - - - - - - - - - - - -
Details of Income and Expences ( by category)
Income and Expenses Description Income Expenses
Income Total 25,502.00 €
Membership contributions 10.00 €
Participation form other chapters 1,500.00 €
Fees from third parties 32.00 €
Grants WMF
2015 H1 7,810.00 €
WLA2016 16,150.00 €
Expenses Total 14,713.91 €
Gen. Assbly 93.08 €
Board meetings 923.64 €
Project days 345.71 €
Administration cost 281.68 €
Website & communication 165.23 €
Micro grants 238.30 €
Conferences 1,940.16 €
Samenwerking met WMNL 599.86 €
Fosdem 42.04 €
Soima 4,190.10 €
Printing 5,894.11 €