Financial statements/2016

From Wikimedia Belgium
Jump to navigation Jump to search

Jaarrekening 2016[edit]

Jaarrekening - Belgische wet op vzw.

Bijlage B
Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
UITGAVEN Bedrag ONTVANGSTEN Bedrag
Goederen en diensten Nihil Lidgelden 100,00 €
Bezoldigingen Nihil Schenkingen en legaten Nihil
Diensten en diverse goederen 9.528,37 € Subsidies 11.380,00 €
Andere uitgaven Nihil Andere ontvangsten 593,63 €
Totaal uitgaven 9.528,37 € Totaal ontvangsten 12.073,63 €
Bijlage C
Inventaris van Activa, Rechten, Schulden en Verbintenissen
1. Samenvatting van de waarderingsregels (art. 6)
  • Door de leden of derden ter beschikkinggestelde goederen worden gewaardeerd als 0.00
  • Duurzame investeringsgoederen aangekocht worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde
  • Alle duurzame investeringsgoederen worden per definitie afgeschreven op 5 jaar
  • Uitgenomen ICT materiaal dat wordt afgeschreven op 3 jaar
  • Afschrijvingen worden geboekt op 31/12 van het boekjaar
2. aanpassing van de waarderingsregels (art. 7)

Nihil

3. bijkomende inlichtingen (art. 11)

Alle opgenomen kosten en financiele verrrichitngen hebben betrekking op het boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt 31 december .

4. Genormaliseerd mimimaal schema van de staat van het vermogen (art. 14)
BEZITTINGEN Bedrag SCHULDEN Bedrag
Onroerende goederen Nihil Financiele schulden Nihil
Machines Nihil Schulden tegenover leveranciers Nihil
Roerende goederen en rollend materieel Nihil Schulden aan leden Nihil
Voorraden Nihil Fiscale, salariële en sociale schulden Nihil
Schuldvorderingen 266,16 €
Geldbeleggingen Nihil
Liquiditeiten 13.819,65 €
Andere activa Nihil Andere schulden 228,56 €
RECHTEN Bedrag VERPLICHTINGEN Bedrag
Beloofde subsidies Nihil Hypotheken en hupotheekbeloften Nihil
Beloofde schenkingen Nihil Gegeven waarborgen Nihil
Andere rechten Nihil Andere verbintenissen Nihil
Totaal tegoeden 14.085,81 € Totaal schulden 228,56 €
5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in geldelijke middelen kunnen worden uitgedrukt (art 14)

Nihil